Každé dievča po­tre­buje mať v ob­dobí do­spie­va­nia v ži­vote nie­koľko dô­le­ži­tých osôb. Sú to ľu­dia, ktorí každé dievča for­mujú a dá­vajú mu do ži­vota vzory, akými sa v do­spe­losti ob­klo­puje (alebo ne­obk­lo­puje). A aj to, akých ľudí si vy­berá do ži­vota ovplyv­ňuje jej bu­dúce šťas­tie.

Mi­lu­júca mama

Mama je pre každé dieťa naj­dô­le­ži­tejší a najb­ližší člo­vek nie len pri na­ro­dení, ale platí to celý ži­vot. Je je­di­ným člo­ve­kom na svete, ktorý je s Te­bou od úplne pr­vého mo­mentu Tvojho ži­vota. Si ce­lých de­väť me­sia­cov jej sú­čas­ťou. Spô­so­bu­ješ jej trá­pe­nia a bo­lesti aj keď ešte nie si na svete, no jej to vô­bec ne­vadí. Mi­luje Ťa, aj keď Ťa ešte ni­kdy ne­vi­dela. Ho­vorí sa, že vzťah mamy a dcéry je je­diné rande na­slepo, pri kto­rom si mô­žeš byť istá, že to bude láska.

Aj keď sa Ti to možno nezdá, to, aký máš vzťah s ma­mou ovplyv­ňuje, akou ma­mou raz bu­deš Ty. Za­pa­mä­taj si, že mama je jedna z mála ľudí, ktorí ti ni­kdy ne­po­ra­dia zle. Ni­kdy Ti ne­bude chcieť ub­lí­žiť. Možno ob­čas po­vie slová či vety, ktoré sa Ti ne­budú pá­čiť alebo ne­bude sú­hla­siť s Tvo­jimi roz­hod­nu­tiami. Za­pa­mä­taj si však, že Ťa tým bude chcieť len chrá­niť. Navždy. Až do konca. Lebo je to mama. Je­diný člo­vek, ktorý mi­luje na­ozaj bez­pod­mie­nečne.

foto:pexels.com

foto:pe­xels.com

Vzorný otec

Otec je pre dcéru dru­hým naj­dô­le­ži­tej­ším člo­ve­kom. Je tým, ktorý presne ur­čuje pra­vidlá a dbá na dô­kladnú vý­chovu. Vie byť lás­kavý a mi­lu­júci, ale aj ne­kom­pro­misný zá­ro­veň. Mi­luje Ťa na­dov­šetko. Si jeho prin­cez­nou. Ne­ču­duj sa, ak od Teba bude od­há­ňať všet­kých mu­žov, ktorí sa pri­blí­žia na ne­bez­pečne blízku vzdia­le­nosť. Bude Ťa chrá­niť bez ohľadu na to, koľko máš ro­kov. Naj­lepší otec je taký, ktorý dá svo­jej dcére prí­klad muža, s akým si v bu­dúc­nosti bude chcieť za­lo­žiť ro­dinu. Ak ta­kého otca máš, tak si už z po­lo­vice vy­hrala.

foto:pexels.com

foto:pe­xels.com

Veľký brat/ses­tra

Star­šieho sú­ro­denca ne­mô­žeme mať všetky. Po­tom by ne­mal kto byť tým star­ším sú­ro­den­com. Ak máš však star­šieho brata (prí­padne ses­tru) do­stala si v ži­vote ob­rov­ský dar.  Starší brat je presne ten člo­vek, ktorý bude ob­čas vý­chovný ako tretí ro­dič, ino­kedy bude strá­žiť Tvoje ta­jom­stvá a pred ro­dičmi vy­trvalo za­tĺkať ak niečo vy­ve­dieš. Tak či onak, bude ťa chrá­niť pred všet­kými kriv­dami sveta a kaž­dému, kto ti ako­koľ­vek ub­líži, roz­bije hubu. (No dobre, možno pre­há­ňam, ale mi­ni­málne mu ve­nuje pár ška­re­dých slov a po­hľa­dov.)

foto:pexels.com

foto:pe­xels.com

Prvá láska

Na prvú lásku sa ne­za­búda. Ale nie v tom zmysle, že si svojho pr­vého chlapca vez­meš  za muža, po­sta­víte si spolu dom a bu­dete v ňom vy­cho­vá­vať tri deti. Tvoja prvá láska zrejme ne­bude tou, ktorá bude tr­vať navždy, po­tre­bu­ješ ju však za­žiť. Prav­de­po­dobne bu­deš na jej konci oveľa do­spe­lej­šou, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

foto:pexels.com

foto:pe­xels.com

Naj­lep­šia ka­ma­rátka

Tých v ži­vote väč­ši­nou vy­s­trie­daš nie­koľko. Jedna je zo škôlky, druhá zo zá­kladky, tre­tia zo stred­nej a štvrtá z in­ter­nát­nej izby. Všetky však majú niečo spo­ločné. Sú naj­lep­šími te­ra­pe­ut­kami, aké mô­žeš mať. Sme­jete sa spolu, pla­čete, na­pchá­vate zmrz­li­nou a po­ze­ráte tu­recké te­le­no­vely. Spie­vate fa­lošne vy­mys­lené texty zná­mych piesní. Možno s Te­bou ne­bude navždy, v ur­či­tom ob­dobí ži­vota však bude jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších osôb, akú bu­deš mať pri sebe.

foto:weheartit.com

foto:we­he­ar­tit.com

Naj­lepší ka­ma­rát

Čí­taš správne. Naj­lepší ka­ma­rát je muž, ktorý môže tak­mer do­ko­nalo na­hra­diť star­šieho brata, ak ho ne­máš. Naj­lep­šia ka­ma­rátka je síce fajn, ale muži majú predsa len úplne iný po­hľad na ži­vot. Preto by si si mala aj me­dzi mužmi nájsť ka­ma­ráta, s kto­rým pre­be­rieš svoje ži­votné krízy a ktorý Ti po­vie, ak Tvoj naj­novší vzťah, ne­bude stáť za nič.

Komentáre