Veľa ľudí je v lete mo­ti­vo­va­ných cvi­čiť dl­h­šie a čas­tej­šie, no ich hla­dina ener­gie im na to ne­stačí. Väč­šina z nich pod­ľahne únave, uloží sa pred te­le­ví­ziu, za­pne se­riál a vy­ne­chá deň v po­sil­ňovni. Ur­čite po­znáš tie kla­sické spô­soby pre­bra­tia resp. zvý­še­nia ener­gie, ako sú stu­dená spr­cha, čerstvý vzduch, pi­tie ze­le­ného džúsu, ener­ge­tic­kého ná­poja  alebo taká po­riadna facka.

Ak ťa ne­baví opa­ko­vať vyš­šie spo­mí­nané me­tó­dy do­okola, alebo už ani tie ne­po­má­hajú, pre­čí­taj si na­sle­du­júce spô­soby, ktoré ťa opäť na­kopnú.

 

Esen­ciálne oleje
Vôňa esen­ciál­nych ole­jov, ur­če­ných na zvý­še­nie ener­gie, do­dá­vajú telu silný im­pulz ener­gie. Re­vi­ta­li­zu­júca vôňa ako je roz­ma­rín a mäta prie­porná, pro­stred­níc­tvom kož­ného in­ha­lo­va­nia, pre­bere tvoje telo i my­seľ.

Flo­ating te­ra­pia (te­ra­pia mŕt­veho mora)

Flo­ating te­ra­pia po­máha k uvoľ­ne­niu tela i du­cha pro­stred­níc­tvom toho, že je tvoje telo pre­ne­sené do stavu bez­tiaže v tep­lej a sla­nej kva­pa­line. Po flo­atingu do­chá­dza k zlep­še­niu po­hy­bo­vého apa­rátu, prí­valu ener­gie a vďaka sla­nému pro­stre­diu sa celý tvoj or­ga­niz­mus pre­čis­ťuje.

Kiwi

Kiwi ob­sa­huje vy­soké množ­stvo dras­líka, vi­ta­mínu C a vlák­niny. Prí­rodné cukry, ktoré ob­sa­huje do­dajú tvojmu telu ná­val ener­gie. S hrs­ťou ore­chov je kiwi ide­álna de­siata pred cvi­če­ním.

Žu­vačky

Všimla si si nie­kedy, že sa cí­tiš pre­bra­tej­šia, keď žu­ješ silnú mä­tovú žu­vačku? Žu­va­nie tu­hých mä­to­vých žu­va­čiek zvy­šuje prie­tok krvi do mozgu aj te­povú frek­ven­ciu a po­máha nám rozp­tý­liť nás od únavy.

Cit­ró­nová voda

Cit­róny sú pri­ro­dze­ným zdro­jom ener­gie a vi­ta­mínu C. Pi­tie cit­ró­no­vej vody uklud­ňuje my­seľ a po­máha proti stresu. Pár kva­piek cit­rónu do vlaž­nej až stredne chlad­nej vody ti za­ručí prí­rodnú ener­ge­tickú bombu plnú ži­vín a vi­ta­mí­nov.

 

Ak máš na­nič ná­ladu, si una­vená a cí­tiš, že sa po­tre­bu­ješ pre­brať a do­biť svoje telo, skús je­den z týchto ti­pov a ve­ríme, že sa bu­deš cí­tiš svie­žej­šie.

foto: pin­te­rest

Komentáre