Každé jedno zna­me­nie môže mať prob­lémy z dô­ve­rou, ktoré vy­ús­ťujú do stra­chu zo zá­väzku. Nie­ktoré z nich však na to majú väč­šie pre­d­is­po­zí­cie. Vzdušné zna­me­nia ako Vod­nár, Blí­že­nec a Váhy, do­kážu for­mo­vať svoje svet na zá­klade svo­jich myš­lie­nok. Kým Váhy vedú väč­šinu vy­rov­naný ži­vot, Vod­nár a Blí­že­nec majú často prob­lém so svo­jimi citmi.  Majú ten­den­ciu uviaz­nuť vo svo­jich myš­lien­kach a po­hl­tiť sa do ne­is­toty a stra­chu z prí­pad­ného zly­ha­nia.

Čo sa týka vod­ných zna­mení, ich skep­ti­ciz­mus ne­vy­chá­dza ani tak z úz­kosti ako z ich hl­bo­kých emó­cií, ktoré môžu vy­plá­vať na po­vrch v čase, kedy ich my­seľ za­hrnú ne­ga­tívne spo­mienky. Škor­pión do­káže od­miet­nuť kaž­dého, o kom si myslí, žeby jeho hĺbku ne­znie­sol, a preto sa snaží ľu­ďom veľmi ne­ot­vá­rať.

Blí­že­nec – prob­lém v blí­žen­coch je ten, že majú nízke se­ba­ve­do­mie a sna­žia sa do­predu pred­po­ve­dať ako ich par­tner vníma  a tak sa stanú skep­tic­kými len na zá­klade ich vlast­nej pred­stavy. Uve­ria jej na­toľko, že ne­vní­majú aj iné ná­zory a re­ál­nejší po­hľad, ktorý by ich mo­hol pri­viesť k šťast­nému vzťahu. Na to aby sa zba­vili tohto zloz­vyku je nutné im pri­po­mí­nať, že stále exis­tuje via­cero mož­ností. Daj im pries­tor a vrá­tia sa.

Škor­pión – aj keď sa to na prvý po­hľad ne­musí tak zdať, škor­pión je veľmi krehké a cit­livé zna­me­nie. Má však prob­lém dô­ve­ro­vať no­vým ľu­ďom. Môže tr­vať roky kým sa do­sta­neš cez jeho exos­ke­let a ob­ja­víš, čo sa mu deje v hlave a hlavne v srdci. Jeho skep­ti­ciz­mus spo­číva v tom, že sa ťa bude sna­žiť ne­us­tále odo­hnať, no po­kiaľ sa ne­dáš a uká­žeš mu, že si osoba, kto­rej môže dô­ve­ro­vať, bude to stáť na­ozaj za to.

This 😍😍

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

 

Vod­nár – má do­slova úz­kosť z toho, že ak by vstú­pil do ne­jaké vzťahu, stiahlo by ho to ku zemi. Vod­nári sú od prí­rody voľ­no­myš­lien­kári a po­tre­bujú sa cí­tiť slo­bodne. Láska pre nich nie je hlav­nou ži­vot­nou pri­ori­tou, na to majú omnoho dô­le­ži­tej­šie ciele. A to aj keď sú vo vzťahu. Cestu k ich srdcu náj­deš tak, že im uká­žeš spô­sob akým mô­žete spo­ločne fun­go­vať. Nad­chneš sa pre ich ví­zie a bu­deš sa spolu s nimi po­die­ľať na dob­ro­druž­stvách, ktoré vy­mys­lia.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre