Drahá moja, viem, že to ne­máš vždy jed­no­du­ché a ob­čas si smutná. Možno je to tým, že ťa nie­kto opus­til, možno si smutná z is­tých uda­lostí, ktoré prišli do tvojho ži­vota, alebo možno máš iný druh smútku. Možno ne­vieš ako ďa­lej a tvoje sny sa buď ne­spl­nili alebo na­opak ne­máš iné, ktoré by si už chcela do­siah­nuť.

Mys­líš si, že už niet is­tého po­sunu v ži­vote a že iba sto­jíš na mieste. Bo­jíš sa, že už nič v ži­vote ne­za­ži­ješ, že všetko bude rov­naké alebo na­opak, už sa nič ne­vráti a ča­kajú ťa už iba ťažké časy. Náš smú­tok je veľmi zá­kerný. Je ti­chý ale veľmi in­ten­zívny. Tvá­rime sa, že všetko je v po­riadku, že sme šťastné alebo jed­no­du­cho len ml­číme a si­lene sa usmie­vame.

large

pin­te­rest.com

Chceme „ušet­riť“ na­šich blíz­kych od na­šej ná­lady, ktorú si dr­žíme v úzadí a my sa iba letmo usme­jeme a ho­vo­ríme, že to prejde. Som síce ná­zoru, že v ži­vote mu­síš za­žiť dobré i zlé ob­do­bie, no mu­čiť sa kvôli nie­čomu či nie­komu je na­ozaj zlá cesta.

Je nor­málne byť pár dní od­re­zaná od sveta, od iných a len pre­mýš­ľať, a pre­chá­dzať sa či spať. No ne­môže to byť večne, moja milá. Vieš de­fi­no­vať svoj smú­tok? Kde za­čal a kvôli čomu? Ja viem, že nie je zby­točný, no ne­mô­žeš sa večne trá­piť. Preži smú­tok a prijmi ho. No ne­pusti ho do tvojho srdca tak, aby na­hra­dil všetko pekné a ra­dostné.

Všetko v ži­vote treba pri­jať, to áno. Av­šak ak tvoj smú­tok za­plaví celý tvoju dušu, môže sa stať, že sa stane tvo­jim spo­loč­ní­kom na veľmi dlhú dobu. A ja ve­rím, že ta­kého spo­loč­níka nech­ceš. My, ženy, máme veľmi radi bá­da­nie a skú­ma­nie. Vieme ním za­biť celý ži­vot. A v tom je ten prob­lém. Že rie­šime smú­tok a zlé uda­losti tak moc, až sa stanú kaž­do­den­nou sú­čas­ťou nášho by­tia a od­razu nič pekné a dobré ne­vi­díme. A pri­tom svet, v kto­rom ži­jeme a náš ži­vot je tak krásny!

large

pin­te­rest.com

Dnešný svet na nás tlačí zo všet­kých strán. Máme byť do­ko­nalé, stále krásne, ale pri­tom pri­ro­dzené. Máme sa skvelo ob­lie­kať, byť slušné, pri­veľmi in­te­li­gentné a pra­co­vať. Ne­máme od­há­ňať mu­žov, lebo zís­kame ná­lepky fe­mi­nis­tky a tej ne­do­stup­nej alebo do­konca na­mys­le­nej. Ja ťa chá­pem, je toho na teba pri­veľa. Ob­rov­ský tlak zo všet­kých strán ťa zne­is­ťuje, a preto ďa­lej ho­vo­ríš, že chceš byť viac osa­mote so se­bou a svo­jimi myš­lien­kami. Už sa ne­cí­tiš byť sama se­bou, za­čí­naš ne­ná­vi­dieť seba, svoju osob­nosť alebo svoje telo.

Pro­sím, ne­rob to! Za čo sa oplatí bo­jo­vať viac ak nie o ži­vot a o šťas­tie? Sú to tie najk­raj­šie veci na svete, ktoré ťa ne­smierne te­šia a vi­díš v nich zmy­sel. Ni­kdy sa pro­sím, ne­cíť sama, ne­cíť od­porná alebo od­sú­dená. Si krásna ľud­ská by­tosť, ktorá cíti a myslí, in­špi­ruje a tvorí. Si tu z ur­či­tého dô­vodu, ale ur­čite nie samu seba tý­rať.

Hor­šia bo­lesť ako je fy­zická, je psy­chická! Ne­do­voľ jej, pro­sím, za­ú­to­čiť a zo­brať si ťa. Bo­juj za seba samú! Za­čni opäť ro­biť veci, ktoré ťa te­šili, ktoré ťa na­pĺňali a ro­bili ti ra­dosť. Za­čni opäť po­čú­vať hudbu pri chô­dzi, cvi­čiť, pí­sať, tan­co­vať, šiť, po­ze­rať filmy, cho­die­vať do hôr,… Skrátka rob to, pri čom vieš, že ži­ješ!

large

pin­te­rest.com

Kto iný ti má po­môcť, ak nie ty? Kto iný ti má ve­riť, ak nie ty? Kto iný má žiť tvoj ži­vot, ak nie ty? Si správne drahá moja, si tu veľmi správne. Ži­ješ krásny ži­vot, len ho ob­čas vi­díš moc sivo. Si vý­ni­močná, si krásna a pro­sím, ne­buď smutná, ak ti nie­kto ub­líži. Pouč sa z toho a na­sle­duj svoju cestu ďa­lej. A ak si mys­líš, že si stra­tená a ne­vieš sa nájsť, ver, že sa ne­mu­síme hľa­dať. Celý náš ži­vot sa mu­síme vy­tvá­rať. Mu­síme vy­tvá­rať naše osob­nosti. A ak ne­vieš ako ďa­lej, zbaľ si pár veci do ba­tohu a vy­raz na cestu. Ne­boj sa, zvlád­neš to a na­učíš sa. Neb­lúď ži­vo­tom. Veď toľko krás­neho nám po­núka a my iba mr­háme ča­som v škole, ktorú ne­zná­šame, s ľuďmi, kto­rým ne­dô­ve­ru­jeme a sami so se­bou, keď už dávno sa chceme po­su­núť a byť iní. Tak buď milá moja. Buď! Si mladá a krásna, máš toľko mož­ností ako NE­BYŤ smutná!

Tak do toho, smú­tok už na­ďa­lej ne­musí byť tvo­jim spo­loč­ní­kom. 

Dr­žím ti palce, drahá pria­teľka.

S úc­tou, tvoja duša, ktorá volá o po­moc. 

Komentáre