Ba­ran:

Ba­ran patrí me­dzi od­vážne a váš­nivé zna­me­nia. Me­dzi jeho sla­bosti pat­ria ne­tr­pez­li­vosť a ag­re­si­vita v nie­kto­rých prí­pa­doch.

Lev: 

Me­dzi silné stránky Leva patrí tvo­ri­vosť, kre­a­ti­vita a sr­deč­nosť. Ich sla­bos­ťou je aro­gan­tnosť, prí­liš veľké ego a ob­časná na­mys­le­nosť.

Stre­lec:

Silné stránky strelca za­hr­ňujú ide­a­liz­mus a veľký zmy­sel pre hu­mor. Ich sla­bos­ťou však je časté flir­to­va­nie a veľmi veľká ne­tr­pez­li­vosť.

Býk:

Me­dzi silné stránky býka patrí spo­ľah­li­vosť a od­da­nosť. Vie byť od­daný jed­nej osobe aj celý ži­vot. No ich sla­bosti sú tvrdo­hla­vosť a to, že chcú vlast­niť vše­tok ma­je­tok sveta.

zdroj: unsp­lash.com

Panna:

Zna­me­nie panna je veľmi lo­jálne, pra­co­vité a per­fek­ci­onis­tické. No ich ne­dos­tatky sú zne­po­ko­ju­júce – sú na seba veľmi kri­tický a aj voči os­tat­ným ve­dia byť ne­pria­teľ­ské zna­me­nie.

Ko­zo­ro­žec:

Silné stránky ko­zo­rožca sú zod­po­ved­nosť, dis­cip­li­no­va­nosť a se­ba­o­vlá­da­nie. Keď sa v nie­čom za­tnú, ve­dia vy­dr­žať až do konca a vždy si idú za svo­jími snami. No ich sla­bos­ťou je to, že si mys­lia, že ve­dia všetko naj­lep­šie a ne­dajú si vô­bec po­ra­diť.

Blí­ženci:

Me­dzi silné stránky patrí to, že blí­ženci sú veľmi lás­ky­plné a zve­davé zna­me­nie, ktoré je však aj veľmi in­te­lek­tu­álne. Me­dzi jeho sla­bosť patrí ner­vo­zita, stres, ne­roz­hod­nosť a ne­kon­zis­ten­tnosť.

Váhy: 

Váhy sú veľmi dobré v tom, že majú pred inými re­špekt a váž­nosť. Ich ne­dos­tat­kom je však vy­hý­ba­nie sa kon­fron­tá­cii. Ne­vie­dia nájsť v ži­vote rov­no­váhu.

zdroj: unsp­lash.com

Vod­nár: 

Me­dzi silné stránky vod­nára ur­čite patrí to, že sú ori­gi­nálne zna­me­nie a hlavne ne­zá­vislé. Vod­nári sú aj veľmi dobrí hl­bokí mys­li­te­lia, ktorí po­má­hajú ľu­dom. No veľmi často do­kážu rýchlo vzpla­núť a na­hne­vať sa.

Škor­pión:

Škor­pión je veľmi vy­na­lie­zavé zna­me­nie, veľmi od­vážne a ni­čoho sa ne­bojí. No sú zato aj veľmi žiar­liví a ta­jomní.

Rak: 

Toto zna­me­nie do­káže byť veľmi ná­padné, lo­jálne a aj sym­pa­tické. No sú veľmi ma­ni­pu­lační a ná­la­doví, často krát aj emo­ci­onálne la­bilní.

Ryby: 

Ryby sú veľmi sú­citné a ria­dia sa vždy in­štink­tom. Ich sla­bos­ťou však je, že uni­kajú re­a­lite a ľu­tujú sa. No hlavné je, že sú pria­teľ­ské, no nie?

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre