Na za­čiatku chcela len uro­biť ra­dosť svo­jim kama­rát­kam a dnes je z toho jedna z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších strá­nok na na­šom webe. Hlav­nou mi­siou Saši Mik­lá­šo­vej, za­kla­da­teľky stránky Sashe.sk, je pri­ná­šať nám kva­litné pro­dukty, ktoré sú vyro­bené na Slo­ven­sku. Má za se­bou už siedmy úspešný rok svojho kre­a­tív­neho biz­nisu. No stále si pa­mätá, aké to bolo, keď vi­dela prvý­krát cu­dziu osobu no­siť náuš­nice, ktoré sama vyro­bila. A tam Saša na­ozaj ne­končí, in­špi­ra­tívna baba chce aj naďa­lej pomá­hať mla­dým kre­a­tív­nym ľu­ďom u nás aj vďaka reme­sel­nému inku­bá­toru, ktorý ne­dávno spo­lu­za­lo­žila. O tom, čo chýba na slo­ven­skej mód­nej scéne, aké ťažké je obe­to­vať svoje zá­ujmy pre dobro značky a tiež o tom, čo ona naj­viac naku­puje vo svo­jom e-shope.

Ahoj Saši, mys­lela si si, keď si za­kla­dala stránku, že raz z toho bude biz­nis?

Keď som si pred de­via­timi rokmi zalo­žila stránku sashe.sk na pre­daj mo­jich náuš­níc, ur­čite to ne­bolo s cie­ľom biz­nisu, skôr seba­re­a­li­zá­cie. Keď sme o dva roky ne­skôr, na zá­klade veľ­kého do­pytu komu­nity po ručne robe­ných ve­ciach spúš­ťali por­tál SAShE.sk, ve­deli sme, že má biz­nis po­ten­ciál, ale na­ozaj sme netu­šili, že záu­jem slo­ven­ského trhu o ruko­dielnu tvorbu je až tak ob­rov­ský. Počí­tali sme so stov­kami auto­rov. Dnes po sied­mych ro­koch chodu por­tálu ich za­stre­šu­jeme vyše 6000.

Dlho si vyrá­bala náuš­nice sama doma pre seba a ka­mošky. Po­tom si zalo­žila stránku na ich pre­daj a vypá­lilo to. Ne­bála si sa, keď si opúš­ťala sta­bilnú prácu a vr­hla si sa do ne­známa?

Bolo to obdo­bie slad­kej neve­do­mosti a vr­hla som sa do toho až na­ivne. Po pár me­sia­coch tvo­ri­vej čin­nosti som mala na­ozaj prob­lém za­pla­tiť ná­jom a kú­piť si kávu. Po­korne som sa vrá­tila do za­mest­na­nia, ale po­kra­čo­vala som v budo­vaní svo­jej značky šper­kov a ne­skôr por­tálu SAShE. Stálo nás to s vte­daj­ším pria­te­ľom, te­raz man­že­lom, vše­tok voľný čas popri práci a bolo to namá­havé obdo­bie. Ale mladý člo­vek zvládne veľa a etapa ži­vota, kedy ešte ne­máte zalo­ženú ro­dinu je pre to ide­álna. Skrátka sme vtedy za­brali a opla­tilo sa.

sashe4

ar­chív: Sashe.sk

Stránka Sashe ako ob­chod s hand­made ve­cami fun­guje úspešne už 7 ro­kov. Akou naj­väč­šou zme­nou mu­sela od­vtedy prejsť?

SAShE je zrkad­lom komu­nity, ktorú zdru­žuje. Veľa zmien, vy­lep­šení, tech­nic­kých vy­chy­tá­vok ši­jeme auto­rom a zá­kaz­ní­kom na mieru, aby boli u nás spo­kojní. Na­ozaj radi počú­vame ich po­treby a pria­nia, záro­veň sle­du­jeme trendy a sna­žíme sa byť aktu­álni a záro­veň cit­livo pri­stu­po­vať k na­šim tra­dí­ciám. Vyba­lan­so­vať tieto, nie­kedy rôz­no­rodé prí­stupy, ná­zory a po­žia­davky, bolo ob­čas ťažké. Ale v po­sled­nej dobe mám po­cit, že sa nám to darí úspešne a har­mo­nicky. V sú­čas­nosti sme štý­lovo, aj tech­nicky sta­bi­li­zo­vaní, a to je veľmi prí­jemné štá­dium vý­vinu tohto pro­jektu, ktorý stále ras­tie pod ru­kami a asi ni­kdy ne­bude úplne ho­tový.

Ako sa vám poda­rilo za­bez­pe­čiť, aby sa zo stránky ne­stal bl­šák či ne­jaká su­sed­ská burza, ale ľu­dia tam sku­točne pre­dá­vajú ori­gi­nálne ruč­ne­vy­ro­bené kúsky?

Je ťažké dr­žať sa nášho kréda, že SAShE, je šanca pre kaž­dého a záro­veň dr­žať akúsi úro­veň po­nuky. Na­šťas­tie o tom ne­roz­ho­du­jeme len my v re­dak­cii, ale celá komu­nita nám roky po­máha vy­tvá­rať atmo­sféru na SAShE a zvi­di­teľ­ňo­vať tie naj­kva­lit­nej­šie značky a veci. Je to taký pri­ro­dzený vý­ber a ja vždy bu­dem tvr­diť, že kva­lita sa pre­dáva sama. Ale pod kva­li­tou mám na mysli celý balí­ček, dobrý ná­pad, so­lídne tech­nické pre­ve­de­nie, aj dôs­tojnú mar­ke­tin­govú pre­zen­tá­ciu. Po­tom už na­ozaj au­tor auto­ma­ticky štar­tuje na predné stránky SAShE a do­káže sa tam dr­žať dlho­dobo. Ľu­dia ho od­tiaľ skrátka ne­pus­tia.

Sashe3

ar­chív: Sashe.sk

Čo by si dnes uro­bila inak, keby si začí­nala po­dobný biz­nis?

Asi nič kon­krétne, SAShE bol nie­kedy boj, ale krásny boj za správne a pekné veci. Všetko, aj to zlé, ná­ročné a ťažké, nás sfor­mo­valo do tej po­doby, kde sme dnes. Vďa­čím kaž­dému pre­šľapu, kaž­dej rie­še­nici, lebo nám po­mohli vy­rásť. Som rada, že sme sa po­čas tej cesty ne­báli práce, že sme nezu­te­kali, keď sa to “za­hus­tilo”, ale ustáli to, na­šli rie­še­nia, vyar­gu­men­to­vali si situ­ácie a nako­niec vždy posu­nuli SAShE na ďalší le­vel. A stále sme tam, na tej is­tej ceste, niečo sa vy­rieši a za ro­hom čaká ďal­šia vý­zva.

Máš ma­lého syna. Zme­nil sa tvoj po­hľad na biz­nis od­kedy sa naro­dil?

Áno, Ši­mon mi pomo­hol vy­pnúť a dať si pauzu, keď som to už nevy­hnutne po­tre­bo­vala, ale bez neho, by som si to asi ni­kdy nena­or­di­no­vala. Rok po jeho naro­dení som si na SAShE ani nek­likla. Po­tre­bo­vala som re­set. Dnes som už čias­točne späť s no­vými ná­padmi a no­vou opti­kou. Vi­dím SAShE viac širo­ko­s­pek­trálne, ro­din­nej­šie, čo mys­lím po­máha na­šej komu­nite, ktorá si za tie roky tiež poma­ličky poza­kla­dala ro­diny a oča­káva na SAShE napl­ne­nie rôz­nych zá­kaz­níc­kych po­žia­da­viek.

sashe9

ar­chív: Sashe.sk

Bola si nie­kedy v situ­ácii, že si mu­sela obe­to­vať tvoje osobné pred­stavy o stránke kvôli zlep­še­niu biz­nisu?

Veľmi často. Deje sa to do­dnes. SAShE je odra­zom Slo­ven­ska. Do­pytu ob­rov­ského spek­tra ľudí z rôz­nych regi­ó­nov a rôz­nych so­ciál­nych sku­pín. Bolo obdo­bie, kedy mi chvíľu trvalo po­cho­piť, že už ne­bude len odra­zom môjho este­tic­kého cíte­nia a že to vô­bec nie je na škodu veci. Do­zrela som spolu so SAShE 🙂

Stretla si už veľa mla­dých di­zaj­né­rov, umel­cov a dobre po­znáš ich prí­behy. Čo je podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie, aby sa z vášne či voľ­no­ča­so­vej zá­bavy stala práca?

Už som to tu dnes sklo­ňo­vala. Je to po­trebné ucho­piť po­riadne na všet­kých úrov­niach. Pri­niesť dobrý ná­pad, ktorý zo­hľad­ňuje po­treby zá­kaz­ní­kov, trendy a zvyšnú po­nuku v seg­mente. Dať svojmu ná­padu per­fektné tech­nické pre­ve­de­nie. Veno­vať do­sta­tok ener­gie, pe­ňazí a kre­a­ti­vity mar­ke­tingu. teda tomu, ako svoj pracne vyro­bený ori­gi­nálny pro­dukt od­pre­zen­tu­jem v pries­tore webu, kde si ho zá­kaz­ník ne­môže na­živo vy­skú­šať. A ná­sledne úc­tivo pri­stu­po­vať k ser­visu a komu­ni­ká­cii so zá­kaz­níkmi. Spo­čí­tané a pod­čiark­nuté, je to veľmi ná­ročné. A na­ozaj len tí, ktorí to po­dajú kom­plexne, majú šancu do­siah­nuť ten zlatý grál — lo­veb­rand, značku hodnú lásky. A ob­jed­návky 🙂 Sa­moz­rejme, nie každý to musí a po­tre­buje do­tiah­nuť až sem. rov­nako si mô­žeme vá­žiť prácu nená­pad­nej­ších auto­rov, ktorí ne­pro­du­kujú “SAShE best­sel­lery”, ale tvo­ria prácne, ori­gi­nálne a poc­tivo.

Sashe ni­kdy ne­bolo len o pre­daji hand­made vý­rob­kov. Je to hlavne o komu­nite ľudí. Aké ak­cie orga­ni­zu­jete?

Vzhľa­dom na to, že ak­cie boli vždy moja do­ména, mali sme te­raz ne­jakú dobu útlm, ale tento rok sa nám poda­rila pekná spo­lu­práca so Sta­rou Trž­ni­cou a vznikla dvoj­dňová mo­derno-folk­lórna ak­cia “SAShE v trž­nici” s veľmi prí­jem­nou atmo­sfé­rou. S prí­cho­dom hand­made vlny na Slo­ven­sko evi­du­jeme za po­sledné roky do­slova boom rôz­nych ži­vých ak­cií s hand­made a di­zaj­nom, ktoré kva­litne vy­krý­vajú aké­koľ­vek naše akti­vity a my sa mô­žeme na­plno veno­vať tomu, čo vieme naj­lep­šie, teda webu.

billboard_final-1024x474

ar­chív: Sashe.sk

Ne­dávno ste spo­lu­pra­co­vali na otvo­rení pr­vého inku­bá­toru zame­ra­ného na pod­poru pod­ni­ka­nia reme­sel­ní­kov v Ban­skej Štiav­nici. Prečo práve tam?

Štiav­nica ne­bola len inku­bá­to­rom pre reme­sel­ní­kov, ale aj pre nás. Na ta­kejto men­šej, lo­kál­nej vzorke sme sa chceli trošku na­učiť, aké je to na­živo men­to­ro­vať tvo­ria­cich ľudí, aby sme to ná­sledne mohli pre­niesť na väč­šiu sku­pinu nie­len na­živo, ale aj on­line. Na­ším dlho­do­bým cie­ľom je práca so znač­kami a vede­nie v ob­lasti on­line mar­ke­tingu k tomu, aby ich tvorba do­stala dôs­tojnú a plno­hod­notnú pre­zen­tá­ciu. Tes­tu­jeme to para­lelne na via­ce­rých po­liach. Tento rok sme dlho­dobo men­to­ro­vali jednu zo šper­ká­rok na SAShE, ktorá sa stala vý­her­ky­ňou na­šej sú­ťaže s náz­vom Vý­ťah a nie­koľko me­sia­cov do­stá­vala našu maxi­málnu mar­ke­tin­govú pod­poru od make­over značky, loga, fo­tiek a stra­té­gie, až po me­diálnu pod­poru v pries­tore SAShE.

Vy­hod­no­tili sme to ako veľmi úspešný pro­jekt, v kto­rom chceme po­kra­čo­vať, a to vo väč­šom me­rítku. Na­ozaj sa jej s na­šou pomo­cou poda­rilo vy­tvo­riť lo­veb­rand. Takže to je aj odpo­veď na ďal­šiu otázku, či plá­nu­jeme ďal­šie inku­bá­tory. Áno, v rôz­nej po­dobe od príp­ravy veľ­kej on­line mar­ke­tin­go­vej školy, kde by sme chceli zhr­núť naše dlho­ročné know-how ohľadne pre­daja hand­made, až po mar­ke­tin­govú kon­fe­ren­ciu. Dr­žíme si palce 🙂

Pro­jekty do inku­bá­toru mu­sia prejsť výbe­ro­vým ko­lom. Čo musí podľa teba spĺňať dobrý pro­jekt?

Čo by mal spĺňať dobrý pro­jekt, ktorý vstu­puje do inku­bá­tora alebo žiada o in­ves­tí­ciu, či inú pod­poru? Nič viac, či me­nej než skvelý pro­dukt s dob­rým nápa­dom a tech­nic­kým pre­ve­de­ním. Ná­pad tam musí byť, tech­nicky to musí byť do­tia­hnuté a os­tatné? Os­tatné radi na­učíme. 🙂

Sashe1

ar­chív: Sashe.sk

Aké naj­väč­šie chyby ro­bia mladí umelci, ktorí chcú sko­mer­cia­li­zo­vať svoj biz­nis?

Ťažko pre­ko­ná­vajú vlastné ego. Chcú tvo­riť prí­liš au­tor­sky. Ponú­kať zá­kaz­ní­kovi to, čo sa páči im, to čo sami pova­žujú za at­rak­tívne, este­tické, nosi­teľné… Zá­kaz­ník ale môže mať iné pred­stavy, a preto treba byť fle­xi­bilný, va­ria­bilný v po­nuke, vyro­biť rôzne va­riá­cie, počí­tať s po­tre­bami spot­re­bi­teľa. Skrátka ob­liecť, či ozdo­biť zá­kaz­níka alebo jeho inte­riér. Trošku vyčí­tam slo­ven­skej ná­vrhár­skej komu­nite, že nás Slo­venky neve­dia ob­liecť. Kde sú ich pret a por­ter ko­lek­cie? Kde sú jed­no­du­ché, ale kva­litné a nápa­dité ko­šele, tričká, sukne a noha­vice do na­šich šat­ní­kov? Kde sú nad­ča­sové a mini­ma­lis­tické dopl­nky z kva­lit­ných mate­riá­lov, ktoré hrdo zakú­pime do svo­jich ko­lek­cií a bu­deme denne s ra­dos­ťou no­siť. Je toho málo a je v tomto zmysle ešte kam rásť. Český trh je v tomto omnoho ďa­lej. Mu­sím však pove­dať, že v ob­lasti býva­nia, dopl­n­kov do do­mác­nosti, ale na­prí­klad aj ta­šiek a kabe­liek ba­dáme veľmi živý, kva­litný a pro­fe­si­onálny ná­rast. Dá sa už vybe­rať.

Nako­niec nám po­vedz, ktoré veci si si ty napo­sledy kú­pila na Sashe.

Do­priala som si svoje prvé kva­litné, ručne ro­bené ka­belky, jednu úplne jed­no­du­chú čiernu ko­ženú shop­perku a je­den zau­jí­ma­vejší mini­ma­lis­tický kú­sok v kom­bi­ná­cii s dre­vom. A pra­vi­delne u nás naku­pu­jem bio koz­me­tiku. Je ne­pre­ko­na­teľná a v tejto ob­lasti už vieme na SAShE zá­kaz­níka do­slova hýč­kať 🙂

Komentáre