sashe.sk

Na začiatku chcela len uro­biť radosť svo­jim kama­rát­kam a dnes je z toho jedna z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších strá­nok na našom webe. Hlav­nou misiou Saši Mik­lá­šo­vej, zakla­da­teľky stránky Sashe.sk, je pri­ná­šať nám kva­litné pro­dukty, ktoré sú vyro­bené na Slo­ven­sku. Má za sebou už siedmy úspešný rok svojho kre­a­tív­neho biz­nisu. No stále si pamätá, aké to bolo, keď videla prvý­krát cudziu osobu nosiť náuš­nice, ktoré sama vyro­bila. A tam Saša naozaj nekončí, inšpi­ra­tívna baba chce aj naďa­lej pomá­hať mla­dým kre­a­tív­nym ľuďom u nás aj vďaka reme­sel­nému inku­bá­toru, ktorý nedávno spo­lu­za­lo­žila. O tom, čo chýba na slo­ven­skej mód­nej scéne, aké ťažké je obe­to­vať svoje záujmy pre dobro značky a tiež o tom, čo ona naj­viac naku­puje vo svo­jom e-shope.

Ahoj Saši, mys­lela si si, keď si zakla­dala stránku, že raz z toho bude biz­nis?

Keď som si pred devia­timi rokmi zalo­žila stránku sashe.sk na pre­daj mojich náuš­níc, určite to nebolo s cie­ľom biz­nisu, skôr seba­re­a­li­zá­cie. Keď sme o dva roky neskôr, na základe veľ­kého dopytu komu­nity po ručne robe­ných veciach spúš­ťali por­tál SAShE.sk, vedeli sme, že má biz­nis poten­ciál, ale naozaj sme netu­šili, že záu­jem slo­ven­ského trhu o ruko­dielnu tvorbu je až tak obrov­ský. Počí­tali sme so stov­kami auto­rov. Dnes po sied­mych rokoch chodu por­tálu ich zastre­šu­jeme vyše 6000.

Dlho si vyrá­bala náuš­nice sama doma pre seba a kamošky. Potom si zalo­žila stránku na ich pre­daj a vypá­lilo to. Nebála si sa, keď si opúš­ťala sta­bilnú prácu a vrhla si sa do neznáma?

Bolo to obdo­bie slad­kej neve­do­mosti a vrhla som sa do toho až naivne. Po pár mesia­coch tvo­ri­vej čin­nosti som mala naozaj prob­lém zapla­tiť nájom a kúpiť si kávu. Pokorne som sa vrá­tila do zamest­na­nia, ale pokra­čo­vala som v budo­vaní svo­jej značky šper­kov a neskôr por­tálu SAShE. Stálo nás to s vte­daj­ším pria­te­ľom, teraz man­že­lom, vše­tok voľný čas popri práci a bolo to namá­havé obdo­bie. Ale mladý člo­vek zvládne veľa a etapa života, kedy ešte nemáte zalo­ženú rodinu je pre to ide­álna. Skrátka sme vtedy zabrali a opla­tilo sa.

sashe4 archív: Sashe.sk

Stránka Sashe ako obchod s hand­made vecami fun­guje úspešne už 7 rokov. Akou naj­väč­šou zme­nou musela odvtedy prejsť?

SAShE je zrkad­lom komu­nity, ktorú zdru­žuje. Veľa zmien, vylep­šení, tech­nic­kých vychy­tá­vok šijeme auto­rom a zákaz­ní­kom na mieru, aby boli u nás spo­kojní. Naozaj radi počú­vame ich potreby a pria­nia, záro­veň sle­du­jeme trendy a sna­žíme sa byť aktu­álni a záro­veň cit­livo pri­stu­po­vať k našim tra­dí­ciám. Vyba­lan­so­vať tieto, nie­kedy rôz­no­rodé prí­stupy, názory a požia­davky, bolo občas ťažké. Ale v posled­nej dobe mám pocit, že sa nám to darí úspešne a har­mo­nicky. V súčas­nosti sme štý­lovo, aj tech­nicky sta­bi­li­zo­vaní, a to je veľmi prí­jemné štá­dium vývinu tohto pro­jektu, ktorý stále ras­tie pod rukami a asi nikdy nebude úplne hotový.

Ako sa vám poda­rilo zabez­pe­čiť, aby sa zo stránky nestal blšák či nejaká sused­ská burza, ale ľudia tam sku­točne pre­dá­vajú ori­gi­nálne ruč­ne­vy­ro­bené kúsky?

Je ťažké držať sa nášho kréda, že SAShE, je šanca pre kaž­dého a záro­veň držať akúsi úro­veň ponuky. Našťas­tie o tom neroz­ho­du­jeme len my v redak­cii, ale celá komu­nita nám roky pomáha vytvá­rať atmo­sféru na SAShE a zvi­di­teľ­ňo­vať tie naj­kva­lit­nej­šie značky a veci. Je to taký pri­ro­dzený výber a ja vždy budem tvr­diť, že kva­lita sa pre­dáva sama. Ale pod kva­li­tou mám na mysli celý balí­ček, dobrý nápad, solídne tech­nické pre­ve­de­nie, aj dôs­tojnú mar­ke­tin­govú pre­zen­tá­ciu. Potom už naozaj autor auto­ma­ticky štar­tuje na predné stránky SAShE a dokáže sa tam držať dlho­dobo. Ľudia ho odtiaľ skrátka nepus­tia.

Sashe3 archív: Sashe.sk

Čo by si dnes uro­bila inak, keby si začí­nala podobný biz­nis?

Asi nič kon­krétne, SAShE bol nie­kedy boj, ale krásny boj za správne a pekné veci. Všetko, aj to zlé, náročné a ťažké, nás sfor­mo­valo do tej podoby, kde sme dnes. Vďa­čím kaž­dému pre­šľapu, kaž­dej rie­še­nici, lebo nám pomohli vyrásť. Som rada, že sme sa počas tej cesty nebáli práce, že sme nezu­te­kali, keď sa to “zahus­tilo”, ale ustáli to, našli rie­še­nia, vyar­gu­men­to­vali si situ­ácie a nako­niec vždy posu­nuli SAShE na ďalší level. A stále sme tam, na tej istej ceste, niečo sa vyrieši a za rohom čaká ďal­šia výzva.

Máš malého syna. Zme­nil sa tvoj pohľad na biz­nis odkedy sa naro­dil?

Áno, Šimon mi pomo­hol vypnúť a dať si pauzu, keď som to už nevy­hnutne potre­bo­vala, ale bez neho, by som si to asi nikdy nena­or­di­no­vala. Rok po jeho naro­dení som si na SAShE ani nek­likla. Potre­bo­vala som reset. Dnes som už čias­točne späť s novými nápadmi a novou opti­kou. Vidím SAShE viac širo­ko­s­pek­trálne, rodin­nej­šie, čo mys­lím pomáha našej komu­nite, ktorá si za tie roky tiež poma­ličky poza­kla­dala rodiny a oča­káva na SAShE napl­ne­nie rôz­nych zákaz­níc­kych požia­da­viek.

sashe9 archív: Sashe.sk

Bola si nie­kedy v situ­ácii, že si musela obe­to­vať tvoje osobné pred­stavy o stránke kvôli zlep­še­niu biz­nisu?

Veľmi často. Deje sa to dodnes. SAShE je odra­zom Slo­ven­ska. Dopytu obrov­ského spek­tra ľudí z rôz­nych regi­ó­nov a rôz­nych sociál­nych sku­pín. Bolo obdo­bie, kedy mi chvíľu trvalo pocho­piť, že už nebude len odra­zom môjho este­tic­kého cíte­nia a že to vôbec nie je na škodu veci. Dozrela som spolu so SAShE 🙂

Stretla si už veľa mla­dých dizaj­né­rov, umel­cov a dobre poznáš ich prí­behy. Čo je podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie, aby sa z vášne či voľ­no­ča­so­vej zábavy stala práca?

Už som to tu dnes sklo­ňo­vala. Je to potrebné ucho­piť poriadne na všet­kých úrov­niach. Pri­niesť dobrý nápad, ktorý zohľad­ňuje potreby zákaz­ní­kov, trendy a zvyšnú ponuku v seg­mente. Dať svojmu nápadu per­fektné tech­nické pre­ve­de­nie. Veno­vať dosta­tok ener­gie, peňazí a kre­a­ti­vity mar­ke­tingu. teda tomu, ako svoj pracne vyro­bený ori­gi­nálny pro­dukt odpre­zen­tu­jem v pries­tore webu, kde si ho zákaz­ník nemôže naživo vyskú­šať. A následne úctivo pri­stu­po­vať k ser­visu a komu­ni­ká­cii so zákaz­níkmi. Spo­čí­tané a pod­čiark­nuté, je to veľmi náročné. A naozaj len tí, ktorí to podajú kom­plexne, majú šancu dosiah­nuť ten zlatý grál — loveb­rand, značku hodnú lásky. A objed­návky 🙂 Samoz­rejme, nie každý to musí a potre­buje dotiah­nuť až sem. rov­nako si môžeme vážiť prácu nená­pad­nej­ších auto­rov, ktorí nepro­du­kujú “SAShE best­sel­lery”, ale tvo­ria prácne, ori­gi­nálne a poc­tivo.

Sashe nikdy nebolo len o pre­daji hand­made výrob­kov. Je to hlavne o komu­nite ľudí. Aké akcie orga­ni­zu­jete?

Vzhľa­dom na to, že akcie boli vždy moja doména, mali sme teraz nejakú dobu útlm, ale tento rok sa nám poda­rila pekná spo­lu­práca so Sta­rou Trž­ni­cou a vznikla dvoj­dňová moderno-folk­lórna akcia “SAShE v trž­nici” s veľmi prí­jem­nou atmo­sfé­rou. S prí­cho­dom hand­made vlny na Slo­ven­sko evi­du­jeme za posledné roky doslova boom rôz­nych živých akcií s hand­made a dizaj­nom, ktoré kva­litne vykrý­vajú aké­koľ­vek naše akti­vity a my sa môžeme naplno veno­vať tomu, čo vieme naj­lep­šie, teda webu.

billboard_final-1024x474 archív: Sashe.sk

Nedávno ste spo­lu­pra­co­vali na otvo­rení prvého inku­bá­toru zame­ra­ného na pod­poru pod­ni­ka­nia reme­sel­ní­kov v Ban­skej Štiav­nici. Prečo práve tam?

Štiav­nica nebola len inku­bá­to­rom pre reme­sel­ní­kov, ale aj pre nás. Na takejto men­šej, lokál­nej vzorke sme sa chceli trošku naučiť, aké je to naživo men­to­ro­vať tvo­ria­cich ľudí, aby sme to následne mohli pre­niesť na väč­šiu sku­pinu nie­len naživo, ale aj online. Naším dlho­do­bým cie­ľom je práca so znač­kami a vede­nie v oblasti online mar­ke­tingu k tomu, aby ich tvorba dostala dôs­tojnú a plno­hod­notnú pre­zen­tá­ciu. Tes­tu­jeme to para­lelne na via­ce­rých poliach. Tento rok sme dlho­dobo men­to­ro­vali jednu zo šper­ká­rok na SAShE, ktorá sa stala výher­ky­ňou našej súťaže s náz­vom Výťah a nie­koľko mesia­cov dostá­vala našu maxi­málnu mar­ke­tin­govú pod­poru od make­over značky, loga, fotiek a stra­té­gie, až po mediálnu pod­poru v pries­tore SAShE.

Vyhod­no­tili sme to ako veľmi úspešný pro­jekt, v kto­rom chceme pokra­čo­vať, a to vo väč­šom merítku. Naozaj sa jej s našou pomo­cou poda­rilo vytvo­riť loveb­rand. Takže to je aj odpo­veď na ďal­šiu otázku, či plá­nu­jeme ďal­šie inku­bá­tory. Áno, v rôz­nej podobe od príp­ravy veľ­kej online mar­ke­tin­go­vej školy, kde by sme chceli zhr­núť naše dlho­ročné know-how ohľadne pre­daja hand­made, až po mar­ke­tin­govú kon­fe­ren­ciu. Držíme si palce 🙂

Pro­jekty do inku­bá­toru musia prejsť výbe­ro­vým kolom. Čo musí podľa teba spĺňať dobrý pro­jekt?

Čo by mal spĺňať dobrý pro­jekt, ktorý vstu­puje do inku­bá­tora alebo žiada o inves­tí­ciu, či inú pod­poru? Nič viac, či menej než skvelý pro­dukt s dob­rým nápa­dom a tech­nic­kým pre­ve­de­ním. Nápad tam musí byť, tech­nicky to musí byť dotia­hnuté a ostatné? Ostatné radi naučíme. 🙂

Sashe1 archív: Sashe.sk

Aké naj­väč­šie chyby robia mladí umelci, ktorí chcú sko­mer­cia­li­zo­vať svoj biz­nis?

Ťažko pre­ko­ná­vajú vlastné ego. Chcú tvo­riť prí­liš autor­sky. Ponú­kať zákaz­ní­kovi to, čo sa páči im, to čo sami pova­žujú za atrak­tívne, este­tické, nosi­teľné… Zákaz­ník ale môže mať iné pred­stavy, a preto treba byť fle­xi­bilný, varia­bilný v ponuke, vyro­biť rôzne variá­cie, počí­tať s potre­bami spot­re­bi­teľa. Skrátka obliecť, či ozdo­biť zákaz­níka alebo jeho inte­riér. Trošku vyčí­tam slo­ven­skej návrhár­skej komu­nite, že nás Slo­venky neve­dia obliecť. Kde sú ich pret a por­ter kolek­cie? Kde sú jed­no­du­ché, ale kva­litné a nápa­dité košele, tričká, sukne a noha­vice do našich šat­ní­kov? Kde sú nad­ča­sové a mini­ma­lis­tické dopl­nky z kva­lit­ných mate­riá­lov, ktoré hrdo zakú­pime do svo­jich kolek­cií a budeme denne s rados­ťou nosiť. Je toho málo a je v tomto zmysle ešte kam rásť. Český trh je v tomto omnoho ďalej. Musím však pove­dať, že v oblasti býva­nia, dopl­n­kov do domác­nosti, ale naprí­klad aj tašiek a kabe­liek badáme veľmi živý, kva­litný a pro­fe­si­onálny nárast. Dá sa už vybe­rať.

Nako­niec nám povedz, ktoré veci si si ty napo­sledy kúpila na Sashe.

Dopriala som si svoje prvé kva­litné, ručne robené kabelky, jednu úplne jed­no­du­chú čiernu koženú shop­perku a jeden zau­jí­ma­vejší mini­ma­lis­tický kúsok v kom­bi­ná­cii s dre­vom. A pra­vi­delne u nás naku­pu­jem bio koz­me­tiku. Je nepre­ko­na­teľná a v tejto oblasti už vieme na SAShE zákaz­níka doslova hýč­kať 🙂

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory