Re­be­luj s lás­kou. Táto veta už je mno­hým známa, ke­dže na nej za­kladá svoj merch Mar­tina Hor­ňá­ková známa pod pse­udo­ny­mom Moma. Momu sle­duje hlavne ve­ková ka­te­gó­ria te­e­na­ge­rov a do­rastu, no i tak in­špi­ruje ne­jednu ženu.

Moma pre­šla dl­hou ces­tou, pri kto­rej spoz­ná­vala hlavne samú seba. Pra­co­vala a ne­pretr­žite aj pra­cuje na zdo­ko­na­ľo­vaní sa. Každý po­čas svo­jej cesty hľadá sám seba, no ne­musí to vždy do­pad­núť po­zi­tívne. Nie­kedy nás ovplyv­ňujú práve ľu­dia, kto­rými sa ob­klo­pu­jeme a nie­kedy máme len strach byť sami se­bou. Práve myš­lienka re­bel with love (re­be­luj s lás­kou) uka­zuje na to, že sa ne­máme báť byť sami se­bou, ne­máme sa báť uká­zať svetu svoje pravá ja, pre­tože strach nás len väzní a ne­po­znám nič hor­šie než byť väz­ňom sebe sa­mému.

Tento merch vo mne vy­vo­láva ideu, že byť od­lišný nie je zlé, byť iný zna­mená byť sám se­bou a byť sám se­bou zna­mená byť so se­bou spo­kojný a spo­koj­nosť nás činí šťast­nými. No mnoho ľudí sta­via svoje šťas­tie aj na úkor šťas­tia iných. Ub­li­žu­jeme si na­vzá­jom a na­ko­niec aj tak zis­tíme, že to nie je to, čo vlastne chceme.

Zra­niť iných nás ne­učiní na­ozaj šťast­nými, učiní nás to bez­moc­nými. Keď im ub­lí­žime, stra­tíme ich a šťas­tie vo več­nej sa­mote ne­náj­deme. Preto berte pri svo­jej cesta ohľad na vaše oko­lie, či už ide o ľudí alebo o ži­votné pro­stre­die, ved ono ne­pot­re­buje nás, my po­tre­bu­jeme jeho. Tak mu predsa ne­škodme. Re­be­lo­vať sa má len s lás­kou.

Re­bel with love vo mne vy­vo­láva presne tieto myš­lienky. Som ne­sku­točne rada, že dnešná ko­mu­nita má ne­us­tále in­špi­ru­jú­cich ľudí, ktorí svoje po­zi­tívne myš­lienky ší­ria. Ja osobne Momu ob­di­vu­jem. Ob­di­vu­jem ju za to, že do­ká­zala vy­tvo­riť merch, ktorý v sebe ne­sie ta­kéto po­sols­tvo. Som hrdá na ľudí, ktorý ne­us­tále udr­žia­vajú dnešný svet v tom naj­lep­šom svetle a majú vplyv aj na mla­distvé ve­kové ka­te­gó­rie. Tak všetci re­be­lujme s lás­kou.

Komentáre