PMS, alebo inak pred­men­štru­ačný syn­dróm po­trápi každú z nás. To ob­do­bie, kedy ne­vieme vy­dr­žať ani samé so se­bou. Keď sa strieda me­lan­chó­lia s pre­hna­ným prí­va­lom ener­gie. Kedy nás nič ne­baví, no zá­ro­veň tú­žime všetko zme­niť. Mo­ti­vá­cia upra­to­vať, no tiež nut­ka­nie všetko vy­ho­diť. Ne­chuť do jedla a one­dlho ne­pre­ko­na­teľná chuť na čo­ko­ládu. Zú­rivý krik na pria­teľa a ná­sledná utia­hnu­tosť a prosba o ob­ja­tie. To sme my, ženy.

A fy­zické pre­javy PMS nie sú o nič lep­šie. Bo­les­tivé pr­sia, bruško na­fúk­nuté ako v pia­tom me­siaci te­ho­ten­stva, mig­rény a cel­ková ma­lát­nosť.

Čo teda ro­biť?

1. Žiadny ko­feín a al­ko­hol po­čas tohto ob­do­bia

Nie, nie je to ne­možné. Možno si bez kávy ne­vieš pred­sta­viť svoj deň, no skús sa jej vzdať as­poň tých pár dní v me­siaci. Tri dni pred a tiež po­čas men­štru­ácie si tvoje telo po­tre­buje od­dých­nuť. Ko­fe­ínom bu­deš len dráž­diť hor­móny, ktoré ti v tele budú o to viac vy­vá­dzať. Tak­tiež by si zo svojho do­sahu mala skryť čo­ko­ládu cez tieto dni. Áno, ak si ju dáš, uľaví sa ti, ale len na istú dobu. One­dlho sa ti symp­tómy ne­spo­koj­nosti vrá­tia ešte v in­ten­zív­nej­šej forme. A to predsa nech­ceš.

Zdroj: pi­xa­bay.com

2. Jed­no­značný prí­sun mi­ne­rá­lov

Co­ca­colu a po­dobné ná­poje sme vy­lú­čili už v pr­vom bode. Čo teda piť? Mi­ne­rálne vody! Sa­moz­rejme, bub­linky ti môžu spô­so­biť väč­šie na­fu­ko­va­nie, preto v roz­um­nom množ­stve. Ide­álne sú tie, ktoré ob­sa­hujú väčší ob­sah hor­číka, ktorý zmier­ňuje pre­javy tohto nie moc prí­jem­ného ob­do­bia. Siah­nuť mô­žeš aj po váp­niku a iných, no hor­čík musí byť dô­le­ži­tou sú­čas­ťou tvojho pit­ného re­žimu.

3. Vlák­nina, ba­nány a al­che­mil­kový čaj

Ba­nány sú jedni z naj­väč­ších zá­so­bo­va­čov hor­číka. Je to taká prvá po­moc aj pri ob­rov­skej chuti na sladké. Rov­nako sú dô­le­žité aj obil­niny, ryby a stru­ko­viny. Za­piť to mô­žeš aj ča­jom z al­che­milky, ktorý sa na­zýva aj žen­ský čaj.

Zdroj: pi­xa­bay.com

4. Po­hyb

Ja viem, že v tomto ob­dobí sa ti po­hy­bo­vať nechce, no práve po­hyb bo­juje proti tvo­jej ma­lát­nosti a únave sva­lov. Ne­mu­síš za­be­hnúť ma­ra­tón, stačí zo­brať psíka a dať si s ním mini pre­chádzku. Alebo sa as­poň prejsť po scho­doch, či o za­stávku ďa­lej. Rov­nako aj po­byt v prí­rode bude mať pre teba bla­ho­dárne účinky.

Ak upra­víš svoju ži­vo­tosprávu, môžu sa prí­znaky PMS zmi­ni­ma­li­zo­vať, prí­padne na ne­jakú dobu zmiznú úplne. Sle­duj svoje telo a ono ti samo ukáže, čo mu po­máha a čo na­opak škodí. Do­praj mu pra­vi­delnú sta­rost­li­vosť, zvlášť v tomto ob­dobí, pre­tože vtedy o po­zor­nosť do­slova kričí.

Komentáre