Zmie­šané sig­nály zna­me­najú, že ne­máš zá­u­jem o vážny vzťah so mnou. Zna­me­najú, že sa ti pá­čim, ale nie dosť na to, aby ma tvoje srdce bralo za je­dinú. Vieš čo? Zmie­šané sig­nály zna­me­najú, že by som s te­bou mala pre­stať strá­cať čas!

Ko­niec kon­cov, vždy som si to vra­vela. Ale tie tvoje sig­nály sú kom­pli­ko­vané, aj keď ne­dá­vajú žia­den zmy­sel. Keď mi nie­ktorí chlapi vy­sie­lali sig­nály, bolo to akoby po kús­koch od­ha­ľo­vali svoju nák­lon­nosť v snahe oča­riť ma. Dá­vali mi kom­pli­menty, ro­bili si so mnou ná­hodné plány a laj­ko­vali všetky moje fotky. Ty nie. Ale ni­kdy ne­pre­uká­zali značné úsi­lie, ne­ve­no­vali po­zor­nosť mo­jim zá­uj­mom, ne­pí­sali mi správy na dobrú noc. Ty áno.

Sú však dni, kedy sa sprá­vaš ako kre­tén. Dni kedy zmiz­neš a úplne ma ig­no­ru­ješ. Ale v dňoch, keď si prí­tomný, dá­vaš mi svoju plnú po­zor­nosť. Za­ob­chá­dzaš so mnou tak, akoby si mal. Keď so mnou flir­tu­ješ, ne­mám po­cit, že by si ma na­ťa­ho­val. Je to sku­točné.

Od chlapa, ktorý sa so mnou takto za­hráva by som hneď od­išla. Ak ne­vieš byť roz­hodný, nemá cenu tla­čiť ťa do zá­väzku. No všetky veci sú s te­bou tak iné. Ne­viem, čo mám ro­biť, pre­tože ne­viem, čo odo mňa chceš. Prečo so mnou takto flir­tu­ješ? Nie som si istá, či chcem od­ísť. Chcem ti dať tro­cha času, ale ne­tu­ším, či je to dobrý ná­pad.

Možno som blá­zon, ak ve­rím, že sa to všetko zmení. Možno si rov­naký chlap ako všetci tí, čo mi ukradli srdce, no svoje mi ne­dali. Ak ne­máš zá­u­jem o vzťah so mnou, po­cho­pím to. Bu­dem v po­riadku. Ja chcem len od­po­veď. Nech­cem sa viac há­dať o tvo­jich ci­toch. Nech­cem há­dať, čo ten tvoj úsmev zna­mená.

Ak sa ti pá­čim, po­vedz mi to. A ak to nech­ceš, pre­staň sa za­hrá­vať s mo­jím srd­com. Pro­sím!

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre