Pri­zná­vam, boli časy, keď som v rých­lom ob­čerstvení bola va­rená pe­čená. Tak­tiež som sa vy­ží­vala vo všet­kých ba­le­ných slad­kos­tiach a po­lo­to­va­roch, la som im jed­no­du­cho odo­lať…Až kým ma ne­za­čali trá­piť prob­lémy s trá­ve­ním, ku kto­rým sa pri­po­jil aj ek­zém, ako aj cel­ková únava, zlá psy­chika a ner­vo­zita. Od­mietla som lie­čiť tieto ťaž­kosti ďal­šími tab­let­kami od le­ká­ne­ve­de­rov, na­miesto toho som za­čala štu­do­vať, pát­rať a me­niť ra­di­kálne stravu. Tu je len zlo­mok dô­vo­dov prečo:

 

RAJ­ČI­NOVÁ OMÁČKA? SKÔR BY SA MALA VO­LAŤ CUK­ROVÁ OMÁČKA

Dru­hou naj­hoj­nej­šou in­gre­dien­ciou v nej je biely cu­kor – po­strach pre vznik obe­zity, črev­ných a trá­via­cich ťaž­kostí, plesní, zá­pa­lov, ek­zé­mov a zub­ných ka­zov.

PRÍ­RODNÉ PRÍ­CHUTE NIE SÚ AŽ TAKÉ PRÍ­RODNÉ

Viete o tom, že nie­ktoré ta­kéto prí­chute môžu ob­sa­ho­vať až 100 rôz­nych lá­tok, ktoré vý­robca ne­musí zve­rej­niť? Podľa vý­sku­mov sa v prí­rod­ných prí­chu­tiach na­chá­dzajú aj také „dob­roty“ ako na­prí­klad pro­py­lene gly­col, ktorý mi­mo­cho­dom náj­dete aj v ne­mrz­nú­cej zmesi.

MÄSO VY­ZERÁ CHUTNE VĎAKA RA­KO­VI­NOT­VOR­NÝM LÁT­KAM

Roz­mýš­ľate, prečo by ste ne­mali jesť ba­lenú šunku, sa­lámu, sla­ninku, alebo párky – čo je na nich zlé? Na­prí­klad to, že sú často spra­co­vané cez du­sič­nany a du­si­tany. Sú to che­mické látky, ktoré udr­žujú dl­h­šie čerstvosť a krásnu farbu po­tra­vín, ale zá­ro­veň stoja za ocho­re­niami pa­že­ráka, mozgu a štít­nej žľazy.

ZO ŽIA­RIVO ŽL­TEJ ŽIA­RIVÁ HVIEZDA NE­BUDE

Možno vám bude jedlo s ta­kouto far­bou pri­ťa­ho­vať zrak, ale ob­lú­kom sa mu vy­hnite. Za cit­ró­novo žl­tou far­bou po­tra­vín sa skrýva Tar­tra­zín, far­bivo pod kry­cím náz­vom „Žltá č.5“. Táto che­mi­ká­lia je pre­lin­ko­vaná s as­tmou, alebo po­ru­chami sprá­va­nia…Ďa­ku­jem, ne­pro­sím si ani gu­me­ného med­ve­díka, ani žltú syn­te­tickú li­mo­nádu, a už vô­bec nie corn­flaky…

nachosky

PREČO MÁTE PO­CIT „NA PRASK­NU­TIE“

Mo­di­fi­ko­vaná ku­ku­rica sa na­chá­dza už po­maly všade kam sa po­zrieme – v džú­soch, po­ma­zán­kach, po­liev­kach, jo­gur­toch, alebo dres­sin­goch…Ak roz­mýš­ľate prečo máte na­fúk­nuté bru­cho, bude za tým asi táto po­tra­vina, ktorá mi­mo­cho­dom ob­sa­huje látku pod náz­vom Bt to­xín (Ba­cil­lus thu­rin­gien­sis), ktorá sa zvykne po­u­ží­vať na hu­be­nie hmyzu ta­kým spô­so­bom, že sa im na­fúknu brušká a ex­plo­dujú. To nie je veľmi pekné ani voči hmyzu a už vô­bec nie voči ľu­ďom…

ÁNO, SPRA­CO­VANÉ PO­TRA­VINY SÚ TVO­RENÉ PRE VY­TVO­RE­NIE ZÁ­VIS­LOSTI

Roz­mýš­ľate, prečo sa ne­viete za­sta­viť pri je­dení čip­sov? Bude to preto, že spra­co­vané po­tra­viny pod­po­rujú tvorbu do­pa­mínu, čo je ne­uro­trans­mi­ter v mozgu, ktorý vám dáva po­cit po­te­še­nia a slasti. Naj­väčší vý­rob­co­via spra­co­va­ných po­tra­vín si na­jí­majú často od­bor­ní­kov, aby im zis­tili, ako bude jedlo re­a­go­vať na ľud­ský mo­zog…V nie­kto­rých prí­pa­doch sú vý­sledky po­rov­na­teľné na­prí­klad aj so zá­vis­los­ťou od ko­ka­ínu.

ZLÚ DI­ÉTU NE­VY­CVI­ČÍŠ

Pri spra­co­va­ných po­tra­vi­nách to platí do­slovne. Telo to­tižto ťaž­šie spa­ľuje ka­ló­rie pri­jaté zo spra­co­va­ných po­tra­vín – vy­jad­rené v čís­lach: o 50% ťaž­šie…

fast-food-571248_1280

MÁTE RADI HMYZ?

Viete o tom, že pre spra­co­vané su­ro­viny je v po­riadku, aby ob­sa­ho­vali ur­čité množ­stvo čer­vov,  pa­ra­zi­tov, alebo chl­pov od hlo­dav­cov? Čo na tom, že je to „iba“ 15 šťav­na­tých kús­kov la­riev na 100 g pa­ra­daj­ko­vej omáčky…Hmm, de­li­ka­tesa.

BU­DETE OBE­ŤOU JED­NO­DU­CHEJ MA­TE­MA­TIKY

Dobre, možno nie až tak jed­no­du­chej, ale prav­dou je, že pre vý­robu spra­co­va­ných su­ro­vín sa po­u­žíva vzo­rec, ktorý vy­tvo­ril ma­te­ma­tik Jo­seph Ba­lintfy, ktorý pred­po­vedá vaše sprá­va­nie v stra­vo­va­cích ná­vy­koch. Páči sa vám byť ovlá­daný ne­ja­kým vše­obec­ným vzor­com? Mne teda nie…

 

/zdroj: eli­te­daily.com, ob­rázky: pi­xa­bay.com/

Komentáre