Člo­vek na po­zí­cii, kedy chce mi­lo­vať, má strach, že mi­lo­va­ného člo­veka sklame. Že mu ub­líži, že mu ne­bude roz­umieť, hoci sa bude veľmi sna­žiť.

Člo­vek na po­zí­cii, kedy chce byť mi­lo­vaný, má strach, že mi­lo­va­ným ni­kdy ne­bude. Že na­ko­niec ostane sám a ne­pustí k sebe ni­koho, kto by ho mo­hol mi­lo­vať, pre­tože to tiež zna­mená ri­ziko, že by ho raz mo­hol opus­tiť.. A preto je tento strach a ne­is­tota väč­šia, ako od­vaha zblí­žiť sa.

Po­zrime sa spo­ločne, prečo stojí za to bo­jo­vať o lásku svojho ži­vota, hoci je utia­hnutý in­tro­vert.

1. Vždy robí všetko len pre tvoje šťas­tie. Ni­kdy sa ne­po­zerá na tvoje chyby, pre­tože vie, že ich má tiež. Vníma celú tvoju osob­nosť so všet­kým a preto ťa mi­luje viac ako kto­koľ­vek iný.

2. Si pre neho všet­kým. Mi­luje ťa na­dov­šetko a vaša láska je zmy­sel ce­lého jeho ži­vota.

3. Aj keď práve mlčí v tvo­jej prí­tom­nosti, ne­zna­mená to, že o teba stráca zá­u­jem. Práve na­opak. Tvoja prí­tom­nosť mu do­dáva silu, ener­giu na tie chvíle, ktoré musí zvlád­nuť bez teba. Všetko na­okolo je zrazu ťažké, keď nie je s te­bou. Si jeho duša, jeho ná­dej na krásny a šťastný ži­vot.

4. Keď si už mys­líš, že ho po­znáš do­ko­nale, ne­ne­chaj sa okla­mať. Možno sa in­tro­ver­tom už na­ro­dil, alebo sa ním stal práve vtedy, keď mu osud navždy po­zna­čil je­den oka­mih..Je plný ta­jom­stiev, s kto­rými sa ti veľmi rád zdô­verí, keď bude pri­pra­vený. No vedz, že hoci ťa veľmi mi­luje, mu­síš rá­tať s tým, že na to, aby ti plne dô­ve­ro­val, po­tre­buje ČAS. To je naj­dô­le­ži­tej­šie. Na to ne­smieš ni­kdy za­bud­núť.

zdroj: pin­te­rest.com

5. Ni­kto ti ne­ro­zu­mie lep­šie ako ON. Ne­mu­síš po­ve­dať ani slovo. Ne­mu­síš mu nič vy­svet­ľo­vať. Stačí, že sa ti po­zrie do očí a vidí tvoj smú­tok, tvoj hnev, či skla­ma­nie. Do­voľ mu, aby sa dot­kol tvo­jej duše. Ani si ne­vieš pred­sta­viť, ako veľa to pre neho bude zna­me­nať. Je to to­tiž to naj­cen­nej­šie, čo si na tebe bude vá­žiť.

6. Je síce pravda, že nemá veľa pria­te­ľov. Ale na čo by mu boli, keď si tu pre neho TY? Ča­sto­krát sa cíti veľmi zra­ni­teľne, keď sa ti vy­roz­práva, ale verí ti. Verí, že to ni­komu ne­vyz­ra­díš, že sa mu ne­vys­me­ješ, že ho po­cho­píš. Ak mu aj ne­ro­zu­mieš, ne­vy­čí­taj mu jeho re­ak­ciu. Skús sa vcí­tiť do jeho po­ci­tov. Je to po­hla­de­nie na duši, ver mi.

7. A na­ko­niec. Chce ťa ta­kého, aký si na­ozaj. Aký si v sku­toč­nosti. Nechce pre­tvárku či klam­stvá. Tých má dosť aj bez teba. Chce mať pri sebe jed­no­du­cho nie­koho, kto pri ňom stojí za kaž­dých okol­ností. Kto ho ne­opustí zo dňa na deň. Vieš aké ťažké je zís­ka­vať si jeho dô­veru? Ne­po­kaz to, keď ho mi­lu­ješ. Ne­daj mu dô­vod spo­chyb­ňo­vať tvoju lásku.

Stojí za to mi­lo­vať ho.

PS: Ak si nie si istý, či je ten pravý, ne­dá­vaj mu ná­dej. Ub­lí­žiš mu.

PS2: Ne­sľu­buj mu nič, ak do­predu vieš, že to ne­spl­níš. Kŕ­miš ho fan­tá­ziou a ilú­ziou o va­šom vzťahu.

PS3: Ak ho predsa len mi­lu­ješ, MI­LUJ HO CELÝ ŽI­VOT A NAVŽDY:)

Komentáre