Ot­vo­ríš ne­jaký člá­nok s pú­ta­vým náz­vom o cvi­čení a do­čí­taš sa o tom, koľko je ide­álne vy­piť vody, koľko by si mala cvi­čiť atď. Po­znáš to, či? Mô­žeš si byť istá, že v tomto článku nič po­dobné ne­náj­deš.

Každá z nás je je­di­nečná. To čo mne vy­ho­vuje, ne­musí vy­ho­vo­vať tebe. Máš rada dlhé pre­chádzky, plá­va­nie, be­ha­nie, jógu alebo cvi­če­nie vo fitku? Cvi­čiť mô­žeš každú časť dňa. V pr­vom rade by si si mala ro­zmys­lieť, aké máš fázy po­čas dňa. Po­tom si veľmi ľahko ur­číš aký čas vy­hra­díš na cvi­če­nie.

landscape-1437679617-screen-shot-2015-07-23-at-32642-pm

foto: elle.com

Ráno si od­dýc­hnutá a plná síl, preto sa môže zdať, že cvi­če­nie je do­obeda naj­lep­šie. Ak si ranné vtáča a ne­mu­síš sa ráno po­náh­ľať do práce alebo školy, tak je toto cvi­če­nie pre teba. Je do­ká­zané, že kar­dio tré­ning na lačný ža­lú­dok po­máha lep­šie spa­ľo­vať tuky, ako po­obed­ňajší tré­ning. Veľ­kou vý­ho­dou je aj to, že ráno bu­deš mať cvi­če­nie rýchlo sa se­bou a už ne­bu­deš mať mož­nosť vy­ho­vo­riť sa (na­prí­klad: „Ne­mô­žem cvi­čiť, lebo som taká una­vená.“). Ma­lou ne­vý­ho­dou tohto cvi­če­nia je, že ne­stih­neš ne­pri­jať toľko ka­ló­rií, aby si cvi­čila v pl­nej sile.

1426445174-stocksy-txp1fa71bafusl000-large-545183

foto: elle.com

Po­obede si mô­žeš jed­no­du­cho nájsť veľmi veľa vý­ho­vo­riek, aby si si ne­za­cvi­čila. Ak sa roz­hod­neš cvi­čiť po­obede, prí­padne až ve­čer, môže to byť do­bou for­mou re­laxu a ta­kého vy­pnu­tia od sta­rostí. Vý­ho­dou je, že si po­čas dňa pri­jala do­sta­tok ka­ló­rií a mô­žeš sa úplne „roz­biť“.

landscape-1434401143-stocksy-txpcb0ae5d867t000-medium-653336

foto: stocksy.com

Mám pre teba dobrú radu. Ak si si po­ve­dala, že ráno ne­stí­haš cvi­čiť a máš veľmi ná­ročný deň na to, aby si bola schopná cvi­čiť ve­čer, skús zvo­liť taký druh ve­čer­ného cvi­če­nia, ktorý bude pre teba re­la­xom. Ak sa cez deň na­ozaj veľa na­cho­díš, tak zvoľ taký druh cvi­če­nia ako jóga alebo pi­la­tes. Ak máš na dru­hej strane se­davú prácu alebo cho­díš do školy (kde väč­šinu času se­díš), tak si mô­žeš po­kojne do­vo­liť aj ná­roč­nej­šie cvi­če­nie (napr. plá­va­nie, beh…), prí­padne v ná­roč­nejší deň pre­chádzku na čerstvom vzdu­chu.

Je dô­le­žité, aby si pris­pô­so­bila cvi­če­nie svojmu bio­ryt­mus a pris­pô­so­bila mu aj svoju stravu. Ráno či ve­čer, to je už na tebe. Naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby si sa cí­tila dobre pri všet­kom čo bu­deš ro­biť a cí­tila sa skvelo. Do cvi­če­nia…

Komentáre