V pr­vom rade mu­sím vy­svet­liť po­jem „sama“. Sama, ako osoba, ktorá si je ve­domá svo­jej in­di­vi­du­ality. Sama, ako osoba, ktorá mi­luje byť mi­lo­vaná a dá­vať lásku, len skrátka po­tre­buje byť aj sama so se­bou.

Mys­lím si, že láska k sebe sa­mému je ve­ľa­krát pod­ce­ňo­vaná a prí­liš ju ne­rie­šime, i keď by sme sa jej v bež­nej kon­ver­zá­cií mali po­ve­no­vať akosi pre­cíz­nej­šie. Na­vzdory toho však skôr ho­vo­ríme o láske k dru­hému člo­veku. Ja si však mys­lím, že vý­rok:„Ak ne­do­ká­žeš mi­lo­vať sa­mého seba, ako mô­žeš po­tom mi­lo­vať nie­koho iného?“, ne­vzni­kol len tak.

Se­ba­láska. Se­ba­úc­tva. Slová, ktoré ab­so­lútne nie sú ego­is­tic­kého vý­znamu a môžu nám v ži­vote po­môcť viac, ako si mys­líme. Som ná­zoru, že ak chceš byť šťastná, mu­síš za­čať pre­dov­šet­kým od seba. Ak mi­lu­ješ seba, uve­do­mu­ješ si svoju hod­notu, svoje ná­zory a svoje hod­noty a ne­môže ťa nič len tak zlo­miť. Ak však ne­us­tále o sebe po­chy­bu­ješ, ho­vo­ríš si, že si nič ne­za­slú­žiš a tvoja se­ba­úcta je na bode mrazu, ne­mô­žeš sa ču­do­vať, že sa ti v ži­vote moc ne­darí.

„Po­tre­bu­jem byť sama veľmi často. Naj­šťast­nej­šia som, keď mô­žem strá­viť celý ví­kend vo svo­jom byte. Len tak si to­tiž do­ká­žem do­biť ba­terky.“ – Aud­rey Hep­burn

zdroj: we­he­ar­tit.com

Dô­le­žité je byť sama. Vy­chut­nať si to ti­cho. Si so se­bou 24 ho­dín denne, 7 dní v týždni a vlastne celý ži­vot. S ni­kým ne­trá­viš toľko času, ako sama so se­bou. Tak čo ťa ešte ma do­nú­tiť mať sa rada? Buď vy­be­ravá a buď tým člo­ve­kom, s kto­rým sa uspo­ko­jíš. Ma­kaj na sebe, ale nie­len vrámci ka­ri­éry ale aj vnú­tor­ného sveta. Sama jedz, sama sle­duj filmy, sama cho­die­vaj na pre­chádzky.

„Sa­mota v sebe skrýva zvláštnu, no je­di­nečnú krásu.“ – Liv Ty­ler

Buď sama sebe naj­lep­ším pria­te­ľom, nie naj­lep­ším ne­pria­te­ľom. Buď so se­bou rada, roz­maz­ná­vaj sa, do­praj si, po­chváľ sa. Tráv so se­bou zau­jí­mavý čas a buď oso­bou, ktorú chceš vy­hľa­dať vždy, keď si šťastná alebo smutná.

Komentáre