unsplash.com

Pravidlá Instagramovej súťaže / Kozmetika Sothys

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na instagramovom účte portálu Odzadu.sk

 1. Základné informácie

1.1 Organizátormi súťaže sú spoločnosť Beauté & Spa s.r.o.IČO36218669, IČ DPHSK2020194748 podľa §4,

Papraďová 5, 821 01 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Bratislava, (ďalej len „organizátor“ alebo len „Sothys“) a pre­vádz­ko­va­te­ľ por­tálu odzadu.sk –  spo­loč­nosť Star­ti­tup s.r.o., so síd­lom Gal­va­niho 17/B, 821 04 Bra­ti­slava, IČO: 47 759 089, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Bra­ti­slava I, od­diel: Sro, vložka č. 98800/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like.

1.2 Názov súťaže je „Vyhraj kozmetický balíček od Sothys“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 19. December 2018 – 23. December 2018

1.4 Súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 1. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na instagramovej stránke https://www.instagram.com/odzadu/ a v termíne od 19. Decembra 2018 – 23. Decembra 2018 označí osobu pod súťažnú fotografiu a začne sledovať označené instagramové účty.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke https://www.instagram.com/odzadu/ a to 23. Decembra 2018 o 17:00.

Pravidlá súťaže

3.1   Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov s označenou osobou.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

 • zjavne nemajú žiadnu súvislosť so súťažným príspevkom,
 • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
 • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
 • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
 • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
 • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Vyhrajú 2 osoby spolu s 1 osobou, ktorú označia pod súťažnou fotografiou. Výhra je balík kozmetiky značky Sothys v hodnote 80 eur.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 23. Decembra 2018 o 17:00. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme na stories instagramovej stránky https://www.instagram.com/odzadu/ a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slo­ven­skej po­šty; uspo­ria­da­teľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

 1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.odzadu.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  instagramovej stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 1. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 19. 12. 2018, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa  19. 12. 2018               Beauté & Spa s.r.o.

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieLife