Na zá­klade cha­rak­te­ris­tiky tvojho zna­me­nia si mu­síš nájsť ta­kýto mu­žov, aby to bola šťastná a pravá láska. 

Ryby:

Na ryby je veľmi ťažké za­pô­so­biť. Mu­síš byť s nie­kým, kto s te­bou do­káže udr­žať krok, kto chápe tvo­jim vy­so­kým štan­dar­dom a kto ve­die in­te­lek­tu­álne roz­ho­vory.

Ba­ran:

Ba­ran sa veľmi ľahko unudí. Mu­síš byť s nie­kým, kto plní tvoj ži­vot prek­va­pe­niami, dob­ro­druž­stvami a ad­re­na­lí­nom.

Býk: 

Býk je vďačný za všetko, čo má v ži­vote. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ti ukáže, že si veľmi dobrý člo­vek. Nie­koho, kto si ťa bude vá­žiť tak ako ty jeho.

zdroj: pe­xels.com

Blí­ženci:

Blí­ženci majú zlaté srdce. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto ti vráti a dá rov­nakú lásku ako dá­vaš ty. Buď s nie­kým, kto roz­topí tvoje srdce.

Rak:

Rak mi­luje ľudí úp­rimne. Po­tre­bu­ješ nie­koho, kto bude tvoje srdce ochra­ňo­vať tak veľmi, akoby chrá­nil to svoje.

Lev:

Lev je veľmi sym­pa­tické zna­me­nie a veľmi em­pa­tické zna­me­nie. Mu­síš byť s nie­kým, kto ti dá viac, ako dáš ty všet­kým. Buď s nie­kým, kto ťa za­hr­nie lás­ka­vos­ťou.

zdroj: pe­xels.com

Panna:

Zna­me­nie panna je veľmi per­fek­ci­onis­tické. Rada ro­bíš všetko naj­lep­šie ako sa dá. Mu­síš byť s nie­kým, kto ti ukáže, že svet je ne­do­ko­nalý a tak to proste chodí. Kto ti ukáže lásku, aj keď nie je do­ko­nalá.

Váhy: 

Váhy mi­lujú har­mó­niu a dobré ľud­ské vzťahy. Mu­síš byť s nie­kým, kto ti pri­ne­sie do tvojho ži­vota šia­len­stvo a chaos, pre­tože v tvo­jom po­koj­nom a uspo­ria­da­nom ži­vote tajne hľa­dáš nie­koho, s kým by si sa cí­tila na­žive.

Škor­pión:

Škor­pión je veľmi dô­ve­ry­hodný člo­vek. Mu­síš byť s nie­kým, na koho sa dá spo­ľa­hnúť po­čas veľ­kej nú­dze. Mu­síš byť s nie­kým, kto ob­noví tvoju vieru vo ver­nosť.

zdroj: pe­xels.com

Stre­lec:

Stre­lec je plný ži­vota, smie­chu a ener­gie. Mu­síš byť s nie­kým, kto sa s te­bou sto­tož­ňuje, kto bude ako ty.

Ko­zo­ro­žec:

Ko­zo­ro­žec je veľmi zod­po­vedné zna­me­nie. Mu­síš byť s nie­kým, kto ti ukáže, že je dobro aj v tom, že si od práce od­dých­neš.

Vod­nár:

Jedno z ne­zá­vis­lých zna­mení je ur­čite vod­nár. Mu­síš byť s nie­kým, kto bude ve­dieť, že sa pri tebe môže cí­tiť bez­pečne. Mu­síš byť s nie­kým, kto ti dá zá­ro­veň slo­bodu a úp­rimný vzťah.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre