Po­čula si už o ply­o­met­ric­kom tré­ningu? Ak nie, tak po­zorne čí­taj ďa­lej! Tento tré­ning je vhodný na spa­ľo­va­nie tuku, zvý­še­nie vý­buš­nosti, rých­losti a sily. Cviky vy­uží­vajú kom­bi­ná­ciu zá­klad­ných cvi­kov s dy­na­mic­kým po­hy­bom. Mô­žeš ho cvi­čiť vo fitku, v obý­vačke, na záh­rade, do­konca aj v pa­ne­láku.

Slovo „ply­o­met­ria“ znie zlo­ži­tej­šie než v sku­toč­nosti je. Vo svo­jej pod­state je sy­no­ny­mom ku ská­ka­niu. Zmys­lom jeho re­a­li­zá­cie je do­nú­tiť tvoje svaly vy­vi­núť čo naj­väč­šiu silu za čo najk­ratší čas. In­ten­zívne ply­o­met­rické cviky vy­stre­lia tvoju te­povú frek­ven­ciu na ma­xi­mum, čím po­skytnú be­ne­fity nie len pre tvoj kar­di­ovas­ku­lárny sys­tém, ale zvý­šené  spa­ľo­va­nie ka­ló­rií aj po skon­čení tré­ningu.

Po­čkaj… je toho viac! Plyo tré­ning je veľmi zá­bavný a mô­žeš si ho upra­viť vzhľa­dom na tvoj cieľ, na kto­rom pra­cu­ješ. Takže, či si za­čia­toč­níčka, po­kro­čilá špor­tov­kyňa, alebo sa pri­pra­vu­ješ na svoju prvú fit­ness sú­ťaž, za­ra­de­nie ply­o­met­ric­kých cvi­kov ti nie­len ozvláštni tré­ning, ale ok­rem toho aj po­riadne „na­kopne“ me­ta­bo­liz­mus.

Vý­bušné po­hyby ak­ti­vujú rýchle sva­lové vlákna a za­ťa­žujú veľké sva­lové par­tie. To zna­mená, že telo do­stane tré­nin­gový šok, z kto­rého sa bude mu­sieť zo­ta­viť. Tvoje telo teda bude nú­tené pá­liť viac ka­ló­rií na svoju re­ge­ne­rá­ciu.

Z ply­o­met­ric­kých cvi­kov si mô­žeš vy­s­kla­dať celý tré­ning alebo ich po­u­žiť ako do­pl­nok k tvojmu tré­ningu.

Me­dzi zá­kladné po­hyby patrí

PA­NÁK

foto: giphy.com

foto: pop­su­gar.com

 

VÝ­PADY S PRE­SKO­KOM

circuit-one-jumping-lunges

foto: pop­su­gar.com

DREPY S VÝ­SKO­KOM

foto: cardiocupcakes.com

foto: car­di­ocup­ca­kes.com

HIIT a PLYO TRÉ­NING

Ako je uve­dené v tomto článku, vy­soko in­ten­zívny in­ter­va­lový tré­ning (HIIT) je jed­ným z naj­lep­ších tré­nin­go­vých me­tód pre spa­ľo­va­nie tu­kov. Kom­bi­ná­ciou HIIT s ply­o­met­ric­kým tré­nin­gom, mô­žeš tré­no­vať silu a kon­dí­ciu sú­časne. Ako?

 

WARM UP – chô­dza do kopca

  • 5 mi­nút pri rých­losť 4.5 km/h, sklon 12

5 IN­TER­VA­LOV – šprinty do kopca + chô­dza do kopca

  • 1 mi­núta rých­losť 8 km/h, sklon 12
  • 1 mi­núta rých­losť 4.5 km/h, sklon 12

5 IN­TER­VA­LOV – drep s vý­sko­kom + chô­dza po ro­vine

  • 1 mi­núta drepy s vý­sko­kom
  • 1 mi­núta chô­dza 5 km/h

COOL DOWN – chô­dza po ro­vine

  • 5 mi­nút pri rých­losti 5 km/h

 

Rých­losť si na­stav podľa tvo­jej mo­men­tálne kon­dič­nej zdat­nosti. Cviky ob­mie­ňaj a pre­skáč sa ku krás­nym kriv­kám.

 

Komentáre