Každá z nás verí, že to príde.  Zlo­mový bod z kaž­dého „kva­lit­ného“ ame­ric­kého filmu, kedy sa ti za­čnú diať len dobré veci a každý z as­pek­tov tvojho ži­vota bude presne taký, po akom tú­žiš.

Všetky to chceme a zá­ro­veň vieme, že zá­zraky sa ne­stá­vajú. 5 kíl, ktoré chud­neš 5 ro­kov ne­schud­neš za noc, ka­ri­éru ne­vy­bu­du­ješ za dva týždne…

To, čo si ale mu­síš uve­do­miť je fakt, že každý ne­ús­pech je len prí­no­som. A to na­ozaj nie je prázdna fráza. Každý ne­ús­pech ťa po­súva k úspe­chu.

V ži­vote sú lep­šie a hor­šie ob­do­bia a nie na­darmo sa ho­vorí, že majú vý­znam. Člo­vek je tvor ne­roz­hodný, o žene už ani ne­ho­vo­riac.

Ur­čite po­znáš tú spleť myš­lie­nok a cha­osu, cez ktorú sa každý deň v svo­jej hlave po­kú­šaš do­stať. Toto som mala uro­biť inak, tamto sa mi ne­po­da­rilo, keby som vtedy uro­bila viac…

A presne pre toto všetko sa z kaž­dého ne­ús­pe­chu a ne­spl­ne­nej túžby mu­síš ra­do­vať. Každá uda­losť, ktorú po­va­žu­ješ za zly­ha­nie ťa po­súva do­predu a ne­mys­lím tým, že bu­deš sil­nej­šia a po­dobne…

Úspe­chy ti ni­kdy ne­dajú to čo zly­ha­nia a pády – schop­nosť zis­tiť, čo na­ozaj chceš. 

pexels-photo-175718

pe­xels.com

Len opa­ko­vané ne­ús­pe­chy, či ne­ús­pešná snaha o niečo pre­verí, či to na­ozaj chceš. Jednu vec si za­pa­mä­taj, ne­vyh­ráva naj­sil­nejší, ale ten vy­trvalý. Taký je ži­vot.

Každý deň máš šancu zme­niť svoje ciele a skú­siť ich na­pl­niť. A to je veľká šanca, preto ňou ni­kdy ne­mr­haj.

Pre­hod­no­tiť svoje ciele, zme­niť po­stoje, po­city… Na tom nie je nič zlé. Ži­vot je zmena a každá zmena, po kto­rej tú­žiš je dobrá. Tvoj ži­vot je a vždy bude o tom po čom tú­žiš, či to ča­som ne­pre­hod­no­tíš a či má pre teba zmy­sel do­tiah­nuť to tam kam chceš.

Celý tvoj ži­vot je o tom, čo chceš na­ozaj ro­biť, čo ča­káš od člo­veka, s kto­rým chceš žiť, aké hod­noty chceš vy­zná­vať…A to ne­zis­tíš, kým ne­skú­siš aj iné mož­nosti. Kým ne­skú­siš prácu, ktorá ne­bola tá pravá. Kým sa ne­po­pá­liš v ľud­ských vzťa­hoch.

Kaž­dým ne­ús­pe­chom spoz­náš seba a zis­tíš čo hľa­dáš. Osla­vuj to vždy, keď sa niečo ne­po­darí!

Ži­vot nie je ľahký pre ni­koho z nás. Čo však s tým? Mu­síme mať vy­trva­losť a pre­dov­šet­kým vieru v sa­mých seba. Mu­síme ve­riť, že sme na niečo na­daní a to niečo treba za každú cenu do­siah­nuť.“ –  Ma­rie Cu­rie-Skło­do­wská

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre