Možno si práve te­raz v si­tu­ácii kedy ti nie­kto vy­číta niečo so slo­vami, že mu niečo dl­žíš. Že pre teba vtedy a vtedy niečo spra­vil a tak oča­káva, že do­stane na oplátku niečo, že sa obe­tu­ješ. A ty ani ne­vieš prečo. Po­zorne čí­taj. Chcem aby si ve­dela, že ni­komu nič ne­dl­žíš. Je­dine sebe, preto sa ni­kdy ne­ob­vi­ňuj ak ti bude nie­kto niečo vy­čí­tať.  Mu­síš po­cho­piť jednu vec. Toto je TVOJ ži­vot a ni­koho iného. Ni­komu nič ne­dl­žíš, len sebe. Len zo seba mô­žeš byť skla­maná ak si ne­pôj­deš za tým čo chceš.

zdroj: pe­xels.com

Mno­ho­krát som si za­žila, že som niečo spra­vila pre dru­hých a oča­ká­vala som od nich to iste a oni to ne­spra­vili. Ča­som som po­cho­pila, že to nie je tá správna cesta. Veľa ľudí oča­ká­valo, odo mňa niečo čo som im ne­mohla dať. A oni mi to vy­čí­tali. Kri­čali, há­dali sa a ni­kam sa ne­pohli. Os­tali skla­maní. Ho­vo­rili ti aká si se­becká, že mys­líš len na seba a po­dobné veci.

zdroj: unsp­lash.com

 

Títo ľu­dia, či už sú to tvoji ka­ma­ráti, ro­dina alebo pria­teľ /pria­teľka. Ne­chápu, že tvoj ži­vot je tvoja cesta a je­diná vec, ktorú vieš uro­biť je. Že bu­deš žiť ži­vot podľa seba bez toho aby si si niečo vy­čí­tala. Urob všetko čo ti ho­vorí srdce, pre­tože ono naj­lep­šie vie čo chceš. Nie sú to žiadne blá­hove reči. Sama som si to ove­rila. V mo­mente keď som pre­stala ro­biť čo os­tatní chceli, čo os­tatní oča­ká­vali. Za­čala som sa mať rad­šej, za­čala som byť opäť šťastná a nie kvôli nie­komu. Ale kvôli sebe som bola šťastná. Ver mi, stra­tila som veľa pria­te­ľov. No po čase prišli tí správny, ktorí to chápu a sú radi, že ma po­znajú a ja ich. Prišla do môjho ži­vota, žena ktorá to chápe. Ko­nečne som po­cho­pila, prečo to všetko pred­tým ne­vy­chá­dzalo a bolo na­prd. S ňou to ide všetko ľah­šie a kraj­šie. A ne­musí mi nič vy­čí­tať a ani ja jej. Pre­tože to chá­peme.

Takže ak ti nie­kto bude niečo vy­čí­tať, ig­no­ruj ich. Opa­kuj si, ni­komu nič ne­dl­žíš len sebe.

Komentáre