Bolí to, však? Mám na mysli to, keď ťa nie­kto opustí, o kom si si mys­lela, že ťa ni­kdy ne­ne­chá ísť.

Keď si nie­komu dá­vala všetko a on ne­dá­val nič. Bola si presne taká, akú si ťa vy­sní­val. Teda, as­poň tak to ho­vo­ril on. No te­raz je to už ne­jaký čas, kedy o týchto slo­vách po­chy­bu­ješ.

Ty sama dobre vieš, že ne­pat­ríš me­dzi tie čier­no­biele klišé diev­čatá, pre­tože ty ne­pat­ríš ani me­dzi tie fa­rebné. Ne­máš farby a tak hľa­dáš nie­koho, kto by ťa ve­del vy­far­biť. Kto by ťa ve­del po­cho­piť už len z toho, ako sa na teba díva.

Pre­tože … nie­kedy si bý­vala fa­rebná. Bola si plná elánu a vášne do ži­vota. No nie­kedy sa pri­ho­dia veci, ktoré nás nú­tia sprá­vať sa inak. Cí­tiť sa inak.

A tak te­raz, si buď všetko alebo nič. 

Si buď ve­selá a priam sr­šíš opti­miz­mom alebo si celý deň smutná a na nič ne­máš ná­ladu. 

Ob­čas prídu dni, kedy sa sme­ješ až tak, že ťa bolí bru­cho alebo že len pla­češ len čo sa za­pne za­čia­tok ro­man­tic­kého filmu. 

Si buď lás­kavá alebo ne­cit­livá. 

Si buď biela alebo čierna. Ne­poz­náš šedú farbu. 

Buď celý deň za­ží­vaš dob­ro­druž­stvá a ces­tu­ješ alebo celý deň le­žíš v po­steli. 

A je až veľká iró­nia ži­vota, že vtedy .. v tie krásne dni, si s ním ve­dela pre­roz­prá­vať celé dni, roz­prá­vali ste sa a roz­prá­vali a te­raz sa ledva po­zdra­víte a usme­jete na seba.

zdroj: unsp­lash.com

Možno si po­vieš, že ne­bol pre teba ten pravý. A možno ti ja te­raz po­viem (na­pí­šem), že máš pravdu. Pre­tože takú lásku, ako ti dá­val on, si ne­za­slú­žiš. Ne­za­slú­žiš si lásku iba z po­lo­vice. Ty si za­slú­žiš všetko. Za­slú­žiš si krásne zá­pady slnka na pláži, za­slú­žiš si ra­ňajky do po­stele, za­slú­žiš si ve­černé pre­chádzky mes­tom, Za­slú­žiš si po­ro­zu­me­nie. No po­ro­zu­me­nie ľu­dom je ume­nie a nie každý je umel­com.

A ver mi aj v tom, že ak pre­sta­neš na­há­ňať tú ne­správnu osobu, tá správna ťa do­behne.

A bude ťa mi­lo­vať so všet­kým. 

Komentáre