Nie­kedy sa každý z nás cíti zle. Nie­kedy má každý  z nás zlé dni. 

Zlatko, ne­plač, nie si v tom sama. 

Chá­pem, že máš toho moc, že spíš 4 ho­diny a ráno si una­vená. Že po ve­če­roch pla­češ, že ne­vlá­dzeš. Že ťa zra­nili ľu­dia, od kto­rých by si to ne­ča­kala. Že ti zo­mrel blízky člo­vek a ne­vieš sa po­hnúť ďa­lej. Roz­išiel sa s te­bou mi­lo­vaný člo­vek a ne­mô­žeš uve­riť tomu, ako ťa tu mo­hol ne­chať samú. Viem, že ak sa ti stane niečo zlé, ne­máš silu ísť ďa­lej. Si vy­čer­paná a chceš od všet­kého po­koj. 

unsp­lash.com

No ty mu­síš ísť ďa­lej. Ob­zri sa za seba a po­zri, koľko veľa si toho do­ká­zala. Koľko ľudí pri tebe stojí. Vždy je dô­vod na ra­dosť a úsmev. Vždy sa dá nájsť aj vo všed­nom dni niečo dobré a šťastné. 

Bu­deš sa cí­tiť zlo­mená, tvoje srdce bude rozt­rieš­tené na mi­lón kú­sov a v mysli bu­deš mať práz­dno. Ale vždy tú budú ľu­dia, ktorí ťa majú radi. Ktorí si pa­mä­tajú, aká si, keď si sama se­bou. Keď si ce­lis­tvá a máš na lí­cach ruže. Ve­dia, aké dobré máš srdce.

unsp­lash.com

A práve pre týchto ľudí sa to oplatí ne­vzdať. Mu­síš ale bo­jo­vať TY. Ty mu­síš chcieť. Máš právo na lásku a šťas­tie. Ne­rada ťa vi­dím zlo­menú a zni­čenú ži­vo­tom. Lebo to nie si ty. Ty si dievča, žena so ži­vo­tom. So skve­lým zmys­lom pre hu­mor, si múdra a oča­ru­júca. Ne­ne­chaj, aby ťa zlé dni stiahli dole, na dno. A keď sa to aj stane, vsťaň a vy­lez znova hore. Vy­škriab sa na vr­chol a po­vedz si, že si to zvládla. Znova a znova. Nájdi v sebe tú od­vahu a vá­šeň po­kra­čo­vať.

stocksy.com

Nie si v  tom sama. 

Sadni si k baru so sk­le­ne­nými ok­nami a po­zri sa von. Sle­duj všet­kých tých ľudí, ktorí sa po­náh­ľajú aby stihli vlak. Sle­duj všetky tie diev­čatá s mno­hými ná­kup­nými taš­kami. Sle­duj tie páry, ktoré sú tak za­mi­lo­vané, že ich nič okolo ne­zau­jíma. Po­tom to uvi­díš – kú­sok seba vo všet­kých z nich. A zrazu, se­de­nie osa­mote v ka­viarni ni­kdy ne­bolo také prí­jemné.

Ne­vzdá­vaj sa. 

Komentáre