O plav­kách s náz­vom „Ne­onky“ si už ur­čite po­čula. Dnes sme sa roz­hodli vy­spo­ve­dať Nelu Slo­vá­kovú, ktorá za týmto ce­lým stojí. Ak sa chceš do­zve­dieť, ako sa jej po­da­rilo tento biz­nis za­lo­žiť a roz­be­hnúť, plus tipy na fit po­stavu po­čas ce­lého roku ur­čite čí­taj ďa­lej.

 

Ako by si sa sama cha­rak­te­ri­zo­vala?

Hodná holka, ač to tak třeba ne­působí, re­a­lita je jiná. Všichni věří tomu co vidí, slyší nebo si přeč­tou. Ří­kám co si mys­lím a to stejně oče­ká­vám od os­tat­ních, ale vět­ši­nou to tak není. Až na moji mamku, ta mi vždycky řekne všechno jak se u nás říká „Na pl­nou hubu“.

Veľa ľudí ťa po­zná možno vďaka tomu, že si vy­hrala Ho­tel Pa­ra­dise, no v dneš­nej dobe je z teba pod­ni­ka­teľka, máš vlastnú značku pla­viek „Ne­onky“. Pre­zraď nám, čo ťa in­špi­ro­valo ísť týmto sme­rom?

Ni­kdy bych ne­řekla, že budu mít svoji vlastní značku. Ni­kdy jsem po tom ani ne­tou­žila. Nej­sem žádná ná­vrhá­řka, jen jasně vím, co se mi líbí. Přišlo to  jed­no­duše úplně samo a já jsem pyšná na to, že pro holky jsou moje Ne­onky něco, co u sebe v šat­níku po­tře­bují a třeba si o Ne­onky píší i Je­žíš­kovi. To je milé a strašně mě to těší.

Hello vsichni z Du­baje a spe­cielne Ne­on­kove ma­niacky👙 Ob­jed­navky za­ci­naji byt zase ma­sakr, proto pro Vas mam 2 zp­ravy. 1. Po­kud nech­cete na plavky ce­kat, do­po­ru­cuji ob­jed­na­vat nej­lepe hned, at jste v lete v klidu. 2. Mame velke skla­dove za­soby, aby se ne­stalo to co loni a jsme v pod­state pri­pra­veny na Vas na­val. 👙👙👙 3. Mam pro Vas par no­vi­nek. Ty prvni no­vinky jsou v po­dobe no­vych ba­rev Ne­onek. Za­ci­name s tyr­ky­so­vou mod­rou, ktera bude na es­hop za­ra­zena, az po roce ab­sence navs­ti­vim ales­pon park­rat fitko 😂💙💪 ********************************** Pro­za­tim ji mu­zete IHNED ob­jed­nat zde ve zp­ra­vach JEN NA INS­TA­GRAMU @ne­la­slo­va­kova_fas­hion Mame vsechny druhy jako na www.ne­la­slo­va­kova.com Takze staci na­psat jen typy. Dalsi bar­vicky pri­dam v na­sle­du­ji­cich dnech. #ne­onky #ne­on­ku­jem #tyr­kys #blue

A post sha­red by Nela Slo­vá­ková (@ne­la­slo­va­kova) on

Prečo práve plavky? Chcela by si sa v bu­dúc­nosti orien­to­vať aj priamo na odevy alebo obuv?

Ne­onky vznikly na do­vči. Jed­no­duše jsem ne­měla co na sebe a „Bom­bar­ďáky“, co pro­dá­vali v ob­cho­dech se mi prostě ne­lí­bily. Tak jsem si ne­chala plavky ušít a už to bylo. První je chtěly ká­mošky, po­tom ká­mošky ká­mo­šek a pod­ni­ka­tel­ský ná­pad byl na světě.

V sú­čas­nosti máš na svo­jom Ins­ta­grame veľa sle­do­va­te­ľov. Do­ká­zal by ťa uži­viť Ins­ta­gram, keby si ne­pod­ni­kala?

Ur­čitě ano. Vy­dělám si Ins­ta­gra­mem ne­malé čás­tky. Po­hy­buje se to v ti­si­cov­kách eur. Mé příjmy jsou dle mého hlavně díky jménu Nela Slo­vá­ková. Být „ne­známá“ holka, vy­neslo by to možná pár ti­síc.. Člo­věk si řekne plavky, pche… Ale jak ří­kám, ve spo­jení s mým jmé­nem tomu v létě ří­kám apo­ka­lypsa a v zimě je to ta­kový hu­ri­kán. Mu­sím za­kle­pat, že pro­dá­váme ce­lo­ročně… V létě je to ex­trém a v zimě je toho o trošku méně, což jsem je­dině ráda, vzhle­dem k tomu, že po­tře­bu­jeme čas na příp­ravy na další léto.

Každý vie, že me­dzi so­ciál­nymi sie­ťami a sú­kro­mím je veľmi tenká hra­nica, hlavne, keď je člo­vek po­pu­lárny ako ty. Ako rie­šiš ty túto otázku hra­nice me­dzi sú­krom­ným ži­vo­tom a tým ve­rej­ným?

Já osobně asi li­dem uka­zuju té­měř  všechno ze svého souk­romí … Jsem nor­mální člo­věk. Jako každý jiný. I já někdy pláču doma do polš­táře, taky se ob­čas há­dám s pří­te­lem, mám špat­nou ná­ladu nebo jdu do ob­cho­ďáku v tep­lá­cích pro pár roh­líků… Jen se o mě píše, lidi to čtou a chtějí mě vi­dět… Ne­mám ráda lži nebo si hraní na něco…

Pri is­tej po­pu­la­rite vzni­kajú aj rôzne hejty. Ako sa ty pa­su­ješ s hej­termi?

S tímto poj­mem jsem na 100% vy­po­řá­daná a mám v tom ab­so­lutně jasno. Ti co na mě na­dá­vají a jsou zlí mi ni­kdy k ni­čemu ne­bu­dou.  Ne každý mě musí mít rád, ale kons­truk­tivní kri­tika se dá na­psat i slušně. Ne sprostě a tak, že člo­věk se slabší po­va­hou by si to mohl jít rov­nou „ho­dit“. Něk­teří lidé jsou NE­UVĚŘI­TELNÍ. To co do­káží na­psat je prostě ma­zec, ale jak ří­kám, přečtu to a ne­beru si to osobně. Ni­kdo z nich mě ani ni­kdy ne­vi­děl a vy­ja­dřuje se o mé osobě vul­gárně až ne­chutně… Proč? To už já ne­vím a ani to ne­ře­ším a vlastně mi to ani ni­kdy ne­bylo líto, pro­tože to jsou lidi IQ TYKVE

Z tvojho Ins­ta­gramu je vi­dieť, že máš pria­teľa. Ako ste sa spoz­nali?

Se­zná­mila nás ka­ma­rádka. Mar­tin byl po roz­chodu já taky. Jeli jsme na jednu vetší spo­leč­nou akci a už jsme spolu zůs­tali 😉 Teď to bu­dou skoro 3roky… Je to ne­uvěři­telné jak rychle to utíká.

On je zo Slo­ven­ska a ty z Čiech. Ktorá kra­jina sa ti po­zdáva viac? Slo­ven­sko alebo Če­chy? Prečo?

Mu­sím říct, že my, oproti Vám Slo­vá­kům jsme hodně upjatí. Co se týká ob­lé­kání, stylu, cho­vání, te­to­vání atd. Vy jste prostě víc od­vá­za­nější a ne­bo­jíte se toho. Když jsem byd­lela v Bra­ti­slavě, Slo­ven­ské holky cho­dily i do po­tra­vin ja­koby zrovna vy­šly na přeh­líd­kové molo. Všechny stále uče­sané a krásně upra­vené. To ne­chápu. Haha. Mě to prostě ne­baví, já si ra­ději pět­krát po­sunu bu­díka a pak není čas na fou­kání vlasů nebo šmin­ko­vání se.Na dru­hou stranu co jsem po­znala, třeba slo­ven­ské holky mi přij­dou trošku hys­te­rické. Ale doma je doma. Brno bych ne­vy­měnila.

Na tvo­jom ins­ta­grame je vi­dieť, že veľa ces­tu­ješ. Pre­zraď nám tvoju vy­tú­ženú des­ti­ná­ciu.

Ur­čitě se chci po­dí­vat na Ha­wai a Ba­hamy… Ne­byla jsem ani na Flo­ridě, což me strašně láká a byli tam snad už všichni. Ale láká mě vlastně co­ko­liv. Chtěla bych se po­dí­vat do ce­lého světa… Třeba teď po­le­tíme s ka­ma­rád­kou do Ir­ska. Strašně se těším. Každá země má své kouzlo a  já chci prostě vi­dět všechno. 😀

Máš sľubnú ka­ri­éru, pria­teľa… Plá­nu­ješ sa stať ma­mou?

Ne­plá­nuju. Jed­no­duše mě to už od ma­lička ne­láká. Jsem ka­ri­é­ris­tka. Chci vy­dělá­vat pe­níze, ces­to­vat, po­zná­vat. Ano, jde to i s dí­ťát­kem, ale už to není tak „V po­hodě“ a já jsem trošku po­hodlná. Mi­luju se vy­spat a mít svůj klid. Spoustu žen nemá děti a není to žádná moje po­vin­nost. Buď to jed­nou přijde nebo ne­přijde… Uvi­díme.
Na dru­hou stranu bych zase strašně ráda za­chrá­nila nějaké děti bez do­mova, kteří o na­šem světě ne­mají ani tu­šení. Mít doma ma­linké čer­noušky a po­cit, že jsem jim za­chrá­nila ži­vot, to ano.. To se mi líbí. Ale to se ba­víme o le­tech nej­dříve ko­lem čty­ři­cítky. Vlastně celý ži­vot mám po­cit, že po­tře­buju někomu po­má­hat…

Z tvo­jich fo­tiek je vidno, že máš vý­bornú po­stavu. Ako často cvi­číš?

1x za rok. Haha. Né vážně. Já té­měř ne­cvi­čím. Ted jsem si řekla, že po roce nic ne­dělání budu cho­dit 2xtýdně do fitka. Takže jsem byla za­tím 4x, ale plá­nuju to do­dr­žet. Mám hu­be­nou mamku a dělala jsem 11let gym­nas­tiku a asi mám i štěstí.

Diety ne­dr­žím, Co bych si ni­kdy ne­ode­přela je vý­borný jídlo. Mi­luju čes­kou ku­chyni a co si bu­deme po­ví­dat, ta je prostě tučná… Tučná a dobrá.

Pre­zraď nám ne­jaké tipy a triky na to ako sa udr­žať fit a vo forme.

No vzhle­dem k tomu, co píšu výše Vám fakt nic ne­po­ra­dím, pro­tože ne­vím. Tím, že se ne­mu­sím ohlí­žet na to co jím, tak se o nějaký žd­ravý ží­votní styl ne­za­jí­mám. Ale mu­sím přiz­nat, že mi­luju sa­láty… Hodně často si doma na­krá­jím raj­čata a jen je po­so­lím. Někdy při­dám bílý jo­gurt. Mňamka, ujedla bych se toho.

Ode­bí­rám od jedné firmy kra­bičky. Ne kvůli dietě, ale proto, že je mi to po­hodlné. Nic­méně stejně vždycky jdu a pro­tože mají vedle mé práce vý­borný me­níčka, každý den tam zajdu a dám si tu nej­větší pra­sár­ničku, kte­rou zrovna mají 😉

Ak by si mohla niečo zme­niť z mi­nu­losti čo by to bolo?

NIC. Vůbec nic.

 

Komentáre