Diev­čatá pri­znajme sa. Mi­lu­jeme, keď nám nie­kto po­vie, že sme krásne. (A sku­točne aj všetky sme)
Ale ča­sto­krát strá­vime ho­diny a ho­diny pro­ce­dú­rami, aby sme tieto vy­sní­vané slová po­čuli. Skú­šame, ove­ru­jeme a po­sie­lame ďa­lej triky, ktoré na­ozaj fun­gujú. Ale ča­sto­krát tieto triky do­padnú nie práve naj­lep­šie.

Po­nú­kam ti ná­vyky, ktoré by si si mala (spolu so mnou) osvo­jiť, aby si už ne­mu­sela plyt­vať svo­jím ča­som a pe­niazmi na “zá­zračné” masky či pro­ce­dúry.

Umý­va­nie tváre ráno aj ve­čer
Starí ľu­dia ho­vo­rie­vali, že ráno by sme si tvár mali umý­vať stu­de­nou vo­dou, aby sme sa pre­bu­dili, a ve­čer zas tep­lou vo­dou, aby sme pleť zba­vili mast­noty a ne­čis­tôt. Je to na­ozaj pravda, pleť po­tre­buje pre­bu­de­nie tak isto ako my. Chlad­nej­šia voda pleť vzpruží a pod­porí cir­ku­lá­ciu krvi. Ve­černá dávka tep­lej­šej vody pleť vy­čistí a prí­jemne zre­la­xuje. Sa­moz­rejme, ne­treba to s tep­lo­tou pre­há­ňať. Prí­liš teplá voda pleť vy­suší. Dô­le­žité je, aby si to na­ozaj ro­bila pra­vi­delne, ráno aj ve­čer.

Správna sta­rost­li­vosť o vlasy
Vlasy sú ko­ru­nou ženy. Každá žena chce mať krásne a zdravé vlasy. To si ale vy­ža­duje ur­čitú sta­rost­li­vosť a tr­pez­li­vosť. Naj­čas­tej­šie sa stáva, že diev­čatá si vlasy umý­vajú prí­liš často. Vlasy nie­kedy treba ne­chať po­riadne pre­mast­nieť. Po­dobne ako pleti aj vla­som škodí prí­liš teplá voda. Od­bor­níci od­po­rú­čajú vlažú vodu pri zmý­vaní šam­pónu a malú dávku stu­de­nej vody, keď už si vlasy umy­ješ, ktorá dodá lesk. Ta­kisto vla­som veľmi ne­pro­spieva keď ich máš silno zvia­zané. Rob si účesy tak, aby ťa vlasy ni­kdy ne­ťa­hali. Vla­som pro­spieva aj ma­sí­ro­va­nie po­kožky hlavy, vtedy sa po­kožka pre­krví a to pod­po­ruje rast vla­sov.

Správne stra­vo­va­nie
Jedlo je po­trebné pre ži­vot. To je ti há­dam jasné. Ale veľa po­tra­vín, či skôr je­dál, ktoré sa nám dnes po­nú­kajú nie sú práve naj­zdrav­šie a naj­kva­lit­nej­šie. Fast­fo­odom alebo po­lo­to­va­rom by si sa mala vy­hý­bať, keď nech­ceš ško­diť svojmu telu.

Skús jesť viac ovo­cia a ze­le­niny či mlieč­nych vý­rob­kov. Sa­moz­rejme ne­za­bú­daj na mäso, ktoré je zdro­jom biel­ko­vín, vi­ta­mínu B či že­leza. Sa­moz­rejme, je po­trebné jesť mäso kva­litné a správne spra­co­vané. Ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou zdra­vej stravy je veľké množ­stvo te­ku­tín. Pres­nej­šie veľké množ­stvo vody. Piť vodu jed­no­du­cho treba!

Čí­ta­nie
Na správne fun­go­va­nie mysle a pa­mäte nie je nič lep­šie ako čí­ta­nie. Pra­vi­delné čí­ta­nie kníh roz­ši­ruje slovnú zá­sobu a hlavne u detí po­máha k pí­sa­niu bez gra­ma­tic­kých chýb. Ak čí­taš s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou vieš dobre a pekne pí­sať nie­len po gra­ma­tic­kej, ale aj po ob­sa­ho­vej, či šty­lis­tic­kej stránke. Čí­ta­nie pod­po­ruje kre­a­ti­vitu, čo je naj­vyšší stu­peň mys­le­nia.

Vlastná tvorba
Už vyš­šie som spo­mí­nala kre­a­ti­vitu. Nájdi si čin­nosť, ktorá ťa baví. Ne­mu­síš byť v tom maj­ster­kou. Stačí, ak bu­deš mať snahu stále zlep­šo­vať sa a bu­deš sa môcť po­mo­cou toho vy­jad­riť. Se­ba­vy­jad­ro­va­nie je veľmi dô­le­žité pre tvoj roz­voj. Je jedno či bu­deš pí­sať básne, kres­liť, vy­rá­bať de­ko­rá­cie alebo do­pl­nky či spie­vať. Dô­le­žité je, aby si sa pri tom zre­la­xo­vala, ale aj niečo nové na­učila a dala svojmu mozgu nové pod­nety.

Spá­nok
Pra­vi­delný a kva­litný spá­nok je zá­kla­dom kaž­dého úspeš­ného dňa. Ne­po­no­cuj a urč si ve­čierku. Ja na­prí­klad cho­dím v pra­covné dni spať o de­sia­tej. Po­tom ráno ne­mám prob­lém vstať do školy a celý deň zvlád­nem bez prob­lé­mov.

Telo si zvykne na re­žim a istú ru­tinu. V prí­pade spánku je ru­tina ví­taná. 😀

Na tieto ná­vyky nie je po­trebné nič, len to, aby si sa k tomu pri­nú­tila. Skús to všetko do­dr­žia­vať v no­vom roku spolu so mnou. Uvi­díš že krása, svie­žosť a spo­koj­nosť na seba ne­ne­chajú dlho ča­kať.

Komentáre