Ži­vot ne­máme len na to, aby sme ho pre­ží­vali. Mô­žeme si ho za­ria­diť tak, aby sme si ho mohli do­ko­nale užiť, no je po­trebné, aby sme sa aj vzde­lá­vali. Po­môcť ti môžu na­prí­klad aj oby­čajné ci­táty, nad kto­rými keď sa dobre za­mys­líš, ot­vo­ria ti oči.

Za­kla­da­teľ jed­ného z troch naj­roz­ší­re­nej­ších sve­to­vých ná­bo­žens­tiev, bud­hizmu, bol sku­točne múdry a vý­ni­močný člo­vek. Sidd­hártha Gau­tama Buddha sa celý svoj ži­vot vzde­lá­val a ne­skôr svoje ve­do­mosti ší­ril aj me­dzi os­tat­ných ľudí.

Mó­han­dás Ka­ram­čand Gándhí bol na dru­hej strane in­dic­kým mys­li­te­ľom, ktorý bo­jo­val za rov­no­práv­nosť a od­dá­val sa láske a pravde. Myš­lienky týchto dvoch vý­znam­ných mu­žov ti môžu po­môcť zme­niť tvoj po­hľad na tento svet. Je ale po­trebné, aby si nad nimi tro­chu po­u­va­žo­vala.

Hneď prvý ci­tát  Buddhu ti bude ur­čite po­ve­domý, pre­tože v po­zme­ne­ných ver­ziách sa po­u­žíva už dlhé de­sať­ro­čia a ur­čite si ho mi­ni­málne raz po­čula. Je dô­le­žité, aby si žila pre silu prí­tom­ného okam­žiku a uží­vala si každú jednu mi­nútu. Za mi­nu­los­ťou sa zby­točne ne­ob­ze­raj a pre­dov­šet­kým vtedy, ak si pre­žila ne­pekné chvíle. A nad bu­dúc­nos­ťou pre­mýš­ľať, sa­moz­rejme, mô­žeš, do­vo­lené je aj sní­vať, ale ne­pod­ria­ďuj tomu celý svoj ži­vot. Ak sa tohto pra­vidla bu­deš dr­žať, uvi­díš, že tvoj ži­vot sa zmení ko­nečne k lep­šiemu.

Buddha a jeho naj­lep­šie ci­táty o ži­vote

Ne­za­me­ria­vaj sa na mi­nu­losť, ne­sní­vaj nad bu­dúc­nos­ťou, ale ži pre prí­tom­nosť.

Šťas­tie sa nedá ob­ja­viť. Je tu stále s nami, len sa mu­síme na­učiť ako ho vi­dieť.

Ne­snaž sa kon­tro­lo­vať nie­koho iného. Mala by si sa usi­lo­vať kon­tro­lo­vať hlavne seba.

Tieto tri veci vždy vy­jdú na po­vrch: me­siac, slnko a pravda.

Každé nové ráno nám dáva šancu za­čať od­znova.

Naše myš­lienky sú silné. Ne­ga­tívne mys­le­nie nás do­káže zra­niť viac, než si mys­líš.

Hlúpy ka­ma­rát nie je dobrý ka­ma­rát. Je lep­šie byť sám ako sa pria­te­liť s hlu­pá­kom.

zdroj: pe­xels.com

Všetko, čím sme, je vý­sled­kom na­šich myš­lie­nok.

Man­žels­tvo je prí­stre­šok, do kto­rého pri kaž­dej búrke tro­chu za­te­čie.

Opa­ko­va­nie chýb nie je mat­kou múd­rosti.

Hľa­dajte zá­chranu len v pravde, ne­hľa­dajte po­moc u ni­koho ok­rem seba.

Nie si na svete pre to, aby si bol ne­šťastný. Av­šak šťas­tie je iba vnú­torný po­koj. Nauč sa ho nájsť. Do­ká­žeš to. Pre­môž sám seba a pre­mô­žeš svet.

Ko­re­ňom zla je ne­dos­ta­tok po­zna­nia.

Veľa z nás trávi celý svoj ži­vot hľa­da­ním nie­čoho. Pre­staň sa za nie­čím na­há­ňať a zis­tíš, že to, čo hľa­dáš, bolo celý čas pri tebe.

Naj­lep­šie ci­táty Ma­hátmu Gánd­hího

Tvoje myš­lienky sa stá­vajú tvo­jimi slo­vami, tvoje slová sa stá­vajú tvo­jimi činmi, tvoje činy sa stá­vajú tvo­jimi zvykmi, tvoje zvyky sa stá­vajú tvo­jimi hod­no­tami, tvoje hod­noty sa stá­vajú tvo­jím osu­dom.

Vždy, keď sa stret­nete s pro­tiv­ní­kom, pre­mô­žete ho lás­kou.

Sila ne­pra­mení z te­les­nej zdat­nosti. Vy­plýva z ne­skrot­nej vôle.

Ne­smieš stra­tiť vieru v ľud­stvo. Ľud­stvo je oceán; pár špi­na­vých kva­piek v ňom ešte ne­za­špiní celý oceán.

zdroj: Photo by dcp­ro­tog from Pi­xa­bay

Člo­vek je preto člo­ve­kom, že je schopný se­ba­o­vlá­da­nia.

Vy­ko­nať vec, kto­rej sa bo­jíme, je prvý krok k úspe­chu.

Ty a ja sme jedno. Ne­mô­žem ti ub­lí­žiť bez toho, aby som ne­ra­nil aj seba.

Na tomto svete ak­cep­tu­jem iba jed­ného ty­rana, a tým je ti­chý hlas v mo­jom vnútri.

Slepé pod­dan­stvo z lásky je hor­šie ako pod­dan­stvo vy­nú­tené bi­čom ty­rana. Ot­ro­kovi ná­si­lia zo­stáva ná­dej, ot­rok lásky ju nemá.

Šťas­tie spo­číva v har­mó­nii toho, čo ho­vo­ríte, čo ro­bíte a čím ste.

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre