Ženy sa v po­sled­nom ob­dobí čím viac za­pi­sujú svo­jimi úspechmi do po­ve­do­mia spo­loč­nosti. Ho­vo­ríme o biz­nis lí­der­kach, úspeš­ných ma­na­žér­kach, po­li­tič­kách, ak­ti­vis­t­kách, umel­ky­niach a mno­hých ďal­ších, ktoré niečo vo svo­jom ži­vote do­ká­zali. Preto ti pri­ná­šam zbierku pár ci­tá­tov od tých naj naj naj. Pre­tože, prečo by si ne­mohla také niečo do­ká­zať aj ty?

„Na­jod­váž­nej­šia vec je mys­lieť sami za seba. Na­hlas.“
Coco Cha­nel (Módna tvor­kyňa, Za­kla­da­teľka značky Cha­nel

„Mnoho ľudí sa s vami radi zve­zie v li­mu­zíne. Vy, ale hľa­dajte nie­koho, kto s vami pôjde au­to­bu­som, keď sa li­mu­zína po­kazí.“
Oprah Win­frey (Mo­de­rá­torka)

„Mierte na me­siac. To naj­hor­šie, čo sa vám môže stať je, že pri­sta­nete me­dzi hviez­dami.“
Mary Kay Ash (Pod­ni­ka­teľka, Za­kla­da­teľka koz­me­tiky Mary Kay)

 

„Každý z nás si do­káže de­fi­no­vať svoje am­bí­cie a po­stup do­predu. Cie­ľom je usi­ľo­vať sa o svet, kde oča­ká­va­nia nie sú ur­čené ste­re­otypmi, ktoré nás dr­žia na­s­päť, ale na­šou osob­nou váš­ňou, ta­len­tom a zá­ľu­bami.“
She­ryl Sand­berg (COO Fa­ce­bo­oku)

„De­fi­nuj úspech podľa vlast­ných poj­mov, do­siahni ho svo­jimi vlast­nými pra­vid­lami a vy­bu­duj si ži­vot, na ktorý bu­deš hrdý, že ho ži­ješ.“
Anne Swe­e­ney (Pre­zi­dentka Walt Dis­ney)

„Robte každý deň jednu vec, ktorá vás vy­straší.“
Ele­a­nor Ro­ose­velt (Prvá dáma USA v ro­koch 1933 – 1945)

 „O člo­veku sa do­zviete viac tým, keď bu­dete po­čú­vať, čo ho­vorí, než keď bu­dete po­čú­vať iných, čo o ňom vra­via.“
Aud­rey Hep­burn (He­rečka)

 

„Slová sú na­ším naj­viac ne­vy­čer­pa­teľ­ným zdro­jom má­gie. Sú schopné spô­so­bo­vať zra­ne­nia i na­pra­vo­vať ich.“
J. K. Ro­wling (Spi­so­va­teľka)

„Ni­kdy som ne­sní­vala o úspe­chu. Pra­co­vala som na ňom.“
Es­tée Lau­der (Pod­ni­ka­teľka, Za­kla­da­teľka značký Es­tée Lau­der)

„Po­kiaľ mi úspech ne­bude vy­ho­vo­vať, od­ídem zo scény.“
Adele (Spe­váčka)

Komentáre