Možno až prí­liš často hľa­dáme nie­koho do­ko­na­lého a hneď pri pr­vom skla­maní ho opúš­ťame. Ale k láske patrí pre­dov­šet­kým to­le­ro­vať to, že do­ko­nalý nie je jed­no­du­cho ni­kto. 

Na­bu­dúce si už vy­be­riem muža, ktorý ma bude sku­točne po­znať. Pre­tože viem, že opus­tiť tento vzťah bolo naj­lep­šie, čo som mohla uro­biť. Vy­be­ráme si mu­žov, pri kto­rých chceme, aby nás chá­pali, re­špek­to­vali, no často ich opúš­ťame, lebo nám niečo chýba alebo máme po­cit, že to nie je ono.

Je zby­točné vy­čí­tať si, že nie si do­sta­točne dobrá alebo že on nie je do­sta­točne dobrý. Vzťahy sú kom­pli­ko­vané, dá sa s tým rá­tať. Nie­kedy sa stane, že sme ab­so­lútne zde­vas­to­vané a po vzťahu si po­vieme, že sme uro­bili opäť veľa chýb a na­bu­dúce si už bu­deme vy­be­rať člo­veka, ktorý nás bude viac chá­pať a pri­jí­mať také, aké sme v sku­toč­nosti.

„Veľa ľudí by so mnou chcelo jaz­diť v li­mu­zíne. Ja som ale tú­žila po nie­kom, kto by so mnou be­žal na au­to­bus.“ – Oprah Win­frey

Byť nie­kým hl­boko mi­lo­vaný, dáva člo­veku silu. Nie­koho hl­boko mi­lo­vať, vám dáva od­vahu. Láska ne­bolí, bolí len mi­lo­vať ne­správ­neho člo­veka a sna­žiť sa ho zme­niť alebo do­konca zme­niť aj seba nám môže pri­niesť len utr­pe­nie. 

Chceme par­tne­rov, ktorí nás budú re­špek­to­vať, no v pr­vom rade si mu­síme aj my uve­do­miť, či re­špek­tu­jeme tých dru­hých. Vr­háme sa veľmi rýchlo do vzťa­hov a ne­skôr si uve­do­míme, že s týmto člo­ve­kom nech­ceme pre­žiť celý svoj ži­vot.

Vy­be­rajme si hneď na za­čiatku par­tne­rov, ktorí nás budú re­špek­to­vať ta­kých, akí sme a ne­vr­hajme sa do vzťa­hov len preto, lebo sa cí­time osa­melí. Nič dobré nám to ne­pri­ne­sie a my bu­deme len viac zni­čení a roz­bití.

Vy­be­rajme si par­tne­rov, ktorí hneď od za­čiatku budú ve­dieť, s kým vlastne idú do vzťahu a že vzťah je zod­po­ved­nosť, ktorú treba stále rie­šiť.

Majme úctu k sa­mým k sebe. Pre­tože ak máme byť s nie­kým celý ži­vot, tak nech to stojí za to.

Komentáre