Ešte v roku 2006 ako 19-ročná zís­kala Jarka Wurll Koca­nová prvé miesto za svoje ná­vrhy. Od­vtedy sa neza­sta­vila a po ro­koch ši­tia pre svoju ro­dinu a zná­mych sa roz­hodla za­čať šiť pre šir­šiu ve­rej­nosť. Pra­vi­delne sa zú­čast­ňuje na mód­nych pre­hliad­kach po ce­lom Slo­ven­sku. Nád­herné tra­dičné slo­ven­ské vzory na vý­šiv­kách dodá­vajú jej mode­lom jedi­neč­nosť, takže na­ozaj nie je zlo­žité ich roz­poz­nať. Slo­ven­ská krása je, hlavne pre nás Slo­vá­kov, jedi­nečná a je skvelé vi­dieť, že sa to za­čína pre­ja­vo­vať aj na na­šom oble­čení.

Ahoj, Jarka, zau­jí­maš sa o módu a tvo­ríš šaty už od ma­lička. Kedy bol ten zlo­mový mo­ment, kedy si sa roz­hodla zo svojho ko­níčka uro­biť biz­nis?

Po ukon­čení vyso­kej školy som sa stala sú­čas­ťou ab­sol­vent­skej praxe, popri tom som šila pre ro­dinu a zná­mych. Na­hro­ma­dilo sa mi toho toľko, že som sa roz­hodla skú­siť po­núk­nuť svoju tvorbu ce­lému Slo­ven­sku. Vý­robné pries­tory sa mi vtedy zhá­ňať nech­celo, ne­mala som na to ani do­sta­tok fi­nan­cií, pre­ro­bili sme spo­ločne s mo­jím ot­com a vtedy ešte pria­te­ľom náš pôjd na ate­liér a za­čala som v roku 2011 pra­co­vať na­plno.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Si kre­a­tívna duša a každý deň obja­vu­ješ nové veci, hlavne z ob­lasti biz­nisu, ktoré sa mu­síš na­učiť. Aké boli tvoje za­čiatky?

Začí­nala som s ma­lými kús­kami lá­tok, skú­šala nové strihy, bolo to skôr o obja­vo­vaní, čo doká­žem vyro­biť z jed­ného metra látky. Ako som spo­mí­nala, fi­nan­cií na za­čiatku ne­bolo skoro vô­bec. Z na­šet­re­ných pe­ňazí z ab­sol­vent­skej praxe sme pre­ro­bili pôjd na ate­liér. Po­žia­dala som ako uchá­dzač o za­mest­na­nie na úrade práce o dotá­ciu od štátu, schvá­lili mi ju a tak som si mohla kú­piť ši­jací stroj a za­pla­tiť od­vody do zdra­vot­nej a so­ciál­nej pois­ťovne. Men­šie ri­ziko zo mňa opadlo a tak som mohla kľudne vyrá­bať bez toho aby som sa bála, či bu­dem mať na ďalší me­siac na od­vody 🙂

Začí­nala si teda ši­tím hlavne pre svoje oko­lie, zná­mych a ro­dinu. Aký to bol po­cit, keď si prvý­krát uvi­dela ne­zná­meho člo­veka no­siť tvoje vý­tvory?

Tento po­cit pri­zná­vam ešte nepo­znám, ne­zná­meho člo­vek na­živo som ešte nevi­dela, zdr­žia­vam sa väč­ši­nou v rod­nej de­dine, kde moju prácu až tak ne­poz­najú a neno­sia. Fotky mi naše zá­kaz­níčky po­sie­lajú a veľmi sa z nich te­ším. Aj to ma in­špi­ruje k ďal­šej tvorbe, ako sa ve­dia dola­diť s mo­jími mo­delmi.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Ži­ješ a tvo­ríš v Ca­bove, v kraji od­kiaľ po­chá­dzaš. Prečo si sa roz­hodla zo­stať doma?

Ja som taký doma­sed 🙂 Mám to tu rada, naše lesy, ro­dinu, cel­kovo prí­rodu. Ak po­tre­bu­jeme zabe­hnúť do mesta, všetko máme blízko. Rušný ži­vot v meste ma ne­láka, ne­rada sa tla­čím me­dzi ľuďmi.

V tvo­jej tvorbe vy­uží­vaš slo­ven­ské ľu­dové mo­tívy a každý mo­del je jedi­nečný. Kde be­rieš in­špi­rá­ciu?

V sa­mot­ných lát­kach, štruk­tú­rach, v prí­rode ako hrá far­bami. In­špi­ruje ma aj sa­motná vý­šivka, či už naša tra­dičná slo­ven­ská alebo za­hra­ničná. Nevy­rá­bam kroje, ani ich neap­li­ku­jem do sú­čas­ného odevu. Venu­jem sa ruč­nej vý­šivke, ako ju apli­ko­vať na sú­časný odev, na sú­časné strihy. Vyrá­bame ručne vyší­vané opasky, kde vy­uží­vam zväčša ľu­dovú vý­šivku zo slo­ven­ských kro­jov, obru­sov a čep­cov.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

V ob­cho­doch vieme dnes nájsť oble­če­nie z ce­lého sveta. Vší­mam si však na ľu­ďoch okolo mňa, že sa stále viac a viac vra­cajú k na­šim slo­ven­ským kore­ňom. Čo si mys­líš, že ich k tomu moti­vuje?

Tak dú­fam, že naša hr­dosť 🙂 Sme hrdý ná­rod, máme nád­hernú kul­túru a bola by škoda, keby sme na ňu za­budli. Kroj ako bežná sú­časť odevu sa zrejme z prak­tic­kosti už ne­vráti do na­šich do­mov, ale je milé pozo­ro­vať ako si as­poň časť z kroja vieme dola­diť a no­siť to.

Mys­líš si, že tento trend bude po­kra­čo­vať?

Mo­hol by 🙂 Mys­lím, že je to len za­čia­tok. 

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Ako by si cha­rak­te­ri­zo­vala svo­jich zá­kaz­ní­kov? Cho­dia k tebe aj páni?

Máme dob­rých zá­kaz­ní­kov, stále z nich ide dobrá ener­gia a entu­ziaz­mus čo ma ne­sku­točne po­súva do­predu. Som veľmi rada, keď sa mô­žem stre­tá­vať s ľuďmi, ktorí majú o moju prácu záu­jem. Páni? Rada by som. No stí­ham sa za­tiaľ veno­vať iba dá­mam. Pred Via­no­cami sme stihli uviesť det­skú ko­lek­ciu, ale tak­tiež iba diev­čen­ské mo­dely. Ručne vyší­va­nými motý­likmi a man­že­tami ša­tím za­tiaľ iba man­žela.

Šaty sama na­vrhu­ješ, ši­ješ, vyší­vaš… Koľko ti trvá, kým sú jedny šaty ho­tové?

Ak sú šaty “iba” zoší­vané, tak popri dcérke mi to trvá aj dva­krát tak dlho. Sva­dobné šaty s ručne naší­va­nými apli­ká­ciami 3 dni. Pri vý­šivke vyse­dá­vam diery do gauča a dier­ku­jem si prsty od ihiel, vyší­vané šaty vyrá­bam je­den týž­deň až me­siac, zlo­ži­tej­šie aj dva me­siace.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Veľmi si za­kla­dáš na kva­lit­ných mate­riá­loch. Od­kiaľ ich teda be­rieš? Bolo pre teba ľahké nájsť správ­nych dodá­va­te­ľov?

Väč­šina mate­riá­lov je od za­hra­nič­ných dodá­va­te­ľov, máme už pev­ných dodá­va­te­ľov. No mys­lím, že hľa­dať bu­dem stále. Tak ako zá­kaz­ník si pýta lep­šiu cenu, aj my hľa­dáme stále lep­šie ceny. Mrzí ma, že také jed­no­du­ché tkané látky, ľan nie je možné zo­hnať na Slo­ven­sku. Všetko sa vy­rába mimo SR. A ak to aj na SR nie­kto vy­rába, po­núka to za ne­pre­da­teľnú cenu, kde za­čína ten kolo­beh s vý­sled­nou ce­nou za šaty.

Tvoje šaty pre­dá­vaš cez svoju stránku alebo cez stránku Sashe.sk. V čom vi­díš vý­hody tohto spô­sobu pre­daja?

Vý­hody vi­dím hlavne v komu­nite ľudí, po­čte pre­zretí stránky za deň, čo je vý­sled­kom toho, že Sashe.sk sa o svo­jich pre­daj­cov stará. Sashe je výni­močný pro­jekt, ktorý za­čal v správ­nom čase a som veľmi rada, že mô­žeme byť jeho sú­čas­ťou. Na za­čiatku sme pre­dá­vali aj cez náš web, čísla bolo vi­dieť hneď po pr­vom me­siaci.

Plá­nu­ješ si v bu­dúc­nosti otvo­riť aj svoj ob­chod?

Rada by som sa pri­blí­žila tejto bu­dúc­nosti, je to taký môj malý sen, jedná z vecí, čo si od­škrt­nem z môjho zo­znamu 🙂

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: ar­chív Jarky Wurll Koca­no­vej

Ši­ješ si oble­če­nie aj sama pre seba? Či aj v tvo­jom prí­pade platí, že obuv­ní­kove deti cho­dia bosé? 🙂

Sebe ši­jem veľmi jed­no­du­ché oble­če­nie. Väč­šinu času som v ate­li­éri, vonku so psom, na fo­tení či inej pra­cov­nej­šej čin­nosti a na ex­tra­va­gan­tnej­šie mo­dely, ktoré náj­dete v mo­jom ate­li­éri nie je prí­le­ži­tosť. No ak už prí­le­ži­tosť je, no­sím svoje mo­dely.

Nako­niec nám po­vedz, aké plány máš do no­vého roku?

Každú se­zónu sa sna­žíme pri­niesť nové ko­lek­cie, ani tento rok tomu ne­bude inak, ibaže ko­lek­cie budú pris­pô­so­bené inej veko­vej kate­gó­rie na akú ste si dote­raz zvykli 🙂 Te­ším sa už te­raz a som sama zve­davá na vý­sle­dok.

Po­zdra­vu­jem celý tým, majte sa pekne 🙂

Komentáre