archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Ešte v roku 2006 ako 19-ročná zís­kala Jarka Wurll Koca­nová prvé miesto za svoje návrhy. Odvtedy sa neza­sta­vila a po rokoch šitia pre svoju rodinu a zná­mych sa roz­hodla začať šiť pre šir­šiu verej­nosť. Pra­vi­delne sa zúčast­ňuje na mód­nych pre­hliad­kach po celom Slo­ven­sku. Nád­herné tra­dičné slo­ven­ské vzory na výšiv­kách dodá­vajú jej mode­lom jedi­neč­nosť, takže naozaj nie je zlo­žité ich roz­poz­nať. Slo­ven­ská krása je, hlavne pre nás Slo­vá­kov, jedi­nečná a je skvelé vidieť, že sa to začína pre­ja­vo­vať aj na našom oble­čení.

Ahoj, Jarka, zau­jí­maš sa o módu a tvo­ríš šaty už od malička. Kedy bol ten zlo­mový moment, kedy si sa roz­hodla zo svojho koníčka uro­biť biz­nis?

Po ukon­čení vyso­kej školy som sa stala súčas­ťou absol­vent­skej praxe, popri tom som šila pre rodinu a zná­mych. Nahro­ma­dilo sa mi toho toľko, že som sa roz­hodla skú­siť ponúk­nuť svoju tvorbu celému Slo­ven­sku. Výrobné pries­tory sa mi vtedy zhá­ňať nech­celo, nemala som na to ani dosta­tok finan­cií, pre­ro­bili sme spo­ločne s mojím otcom a vtedy ešte pria­te­ľom náš pôjd na ate­liér a začala som v roku 2011 pra­co­vať naplno.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Si kre­a­tívna duša a každý deň obja­vu­ješ nové veci, hlavne z oblasti biz­nisu, ktoré sa musíš naučiť. Aké boli tvoje začiatky?

Začí­nala som s malými kús­kami látok, skú­šala nové strihy, bolo to skôr o obja­vo­vaní, čo doká­žem vyro­biť z jed­ného metra látky. Ako som spo­mí­nala, finan­cií na začiatku nebolo skoro vôbec. Z našet­re­ných peňazí z absol­vent­skej praxe sme pre­ro­bili pôjd na ate­liér. Požia­dala som ako uchá­dzač o zamest­na­nie na úrade práce o dotá­ciu od štátu, schvá­lili mi ju a tak som si mohla kúpiť šijací stroj a zapla­tiť odvody do zdra­vot­nej a sociál­nej pois­ťovne. Men­šie riziko zo mňa opadlo a tak som mohla kľudne vyrá­bať bez toho aby som sa bála, či budem mať na ďalší mesiac na odvody 🙂

Začí­nala si teda šitím hlavne pre svoje oko­lie, zná­mych a rodinu. Aký to bol pocit, keď si prvý­krát uvi­dela nezná­meho člo­veka nosiť tvoje výtvory?

Tento pocit pri­zná­vam ešte nepo­znám, nezná­meho člo­vek naživo som ešte nevi­dela, zdr­žia­vam sa väč­ši­nou v rod­nej dedine, kde moju prácu až tak nepoz­najú a neno­sia. Fotky mi naše zákaz­níčky posie­lajú a veľmi sa z nich teším. Aj to ma inšpi­ruje k ďal­šej tvorbe, ako sa vedia dola­diť s mojími modelmi.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Žiješ a tvo­ríš v Cabove, v kraji odkiaľ pochá­dzaš. Prečo si sa roz­hodla zostať doma?

Ja som taký doma­sed 🙂 Mám to tu rada, naše lesy, rodinu, cel­kovo prí­rodu. Ak potre­bu­jeme zabe­hnúť do mesta, všetko máme blízko. Rušný život v meste ma neláka, nerada sa tla­čím medzi ľuďmi.

V tvo­jej tvorbe využí­vaš slo­ven­ské ľudové motívy a každý model je jedi­nečný. Kde berieš inšpi­rá­ciu?

V samot­ných lát­kach, štruk­tú­rach, v prí­rode ako hrá far­bami. Inšpi­ruje ma aj samotná výšivka, či už naša tra­dičná slo­ven­ská alebo zahra­ničná. Nevy­rá­bam kroje, ani ich neap­li­ku­jem do súčas­ného odevu. Venu­jem sa ruč­nej výšivke, ako ju apli­ko­vať na súčasný odev, na súčasné strihy. Vyrá­bame ručne vyší­vané opasky, kde využí­vam zväčša ľudovú výšivku zo slo­ven­ských kro­jov, obru­sov a čep­cov.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

V obcho­doch vieme dnes nájsť oble­če­nie z celého sveta. Vší­mam si však na ľuďoch okolo mňa, že sa stále viac a viac vra­cajú k našim slo­ven­ským kore­ňom. Čo si mys­líš, že ich k tomu moti­vuje?

Tak dúfam, že naša hrdosť 🙂 Sme hrdý národ, máme nád­hernú kul­túru a bola by škoda, keby sme na ňu zabudli. Kroj ako bežná súčasť odevu sa zrejme z prak­tic­kosti už nevráti do našich domov, ale je milé pozo­ro­vať ako si aspoň časť z kroja vieme dola­diť a nosiť to.

Mys­líš si, že tento trend bude pokra­čo­vať?

Mohol by 🙂 Mys­lím, že je to len začia­tok. 

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Ako by si cha­rak­te­ri­zo­vala svo­jich zákaz­ní­kov? Cho­dia k tebe aj páni?

Máme dob­rých zákaz­ní­kov, stále z nich ide dobrá ener­gia a entu­ziaz­mus čo ma nesku­točne posúva dopredu. Som veľmi rada, keď sa môžem stre­tá­vať s ľuďmi, ktorí majú o moju prácu záu­jem. Páni? Rada by som. No stí­ham sa zatiaľ veno­vať iba dámam. Pred Via­no­cami sme stihli uviesť det­skú kolek­ciu, ale tak­tiež iba diev­čen­ské modely. Ručne vyší­va­nými motý­likmi a man­že­tami šatím zatiaľ iba man­žela.

Šaty sama navrhu­ješ, šiješ, vyší­vaš… Koľko ti trvá, kým sú jedny šaty hotové?

Ak sú šaty “iba” zoší­vané, tak popri dcérke mi to trvá aj dva­krát tak dlho. Sva­dobné šaty s ručne naší­va­nými apli­ká­ciami 3 dni. Pri výšivke vyse­dá­vam diery do gauča a dier­ku­jem si prsty od ihiel, vyší­vané šaty vyrá­bam jeden týž­deň až mesiac, zlo­ži­tej­šie aj dva mesiace.

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Veľmi si zakla­dáš na kva­lit­ných mate­riá­loch. Odkiaľ ich teda berieš? Bolo pre teba ľahké nájsť správ­nych dodá­va­te­ľov?

Väč­šina mate­riá­lov je od zahra­nič­ných dodá­va­te­ľov, máme už pev­ných dodá­va­te­ľov. No mys­lím, že hľa­dať budem stále. Tak ako zákaz­ník si pýta lep­šiu cenu, aj my hľa­dáme stále lep­šie ceny. Mrzí ma, že také jed­no­du­ché tkané látky, ľan nie je možné zohnať na Slo­ven­sku. Všetko sa vyrába mimo SR. A ak to aj na SR nie­kto vyrába, ponúka to za nepre­da­teľnú cenu, kde začína ten kolo­beh s výsled­nou cenou za šaty.

Tvoje šaty pre­dá­vaš cez svoju stránku alebo cez stránku Sashe.sk. V čom vidíš výhody tohto spô­sobu pre­daja?

Výhody vidím hlavne v komu­nite ľudí, počte pre­zretí stránky za deň, čo je výsled­kom toho, že Sashe.sk sa o svo­jich pre­daj­cov stará. Sashe je výni­močný pro­jekt, ktorý začal v správ­nom čase a som veľmi rada, že môžeme byť jeho súčas­ťou. Na začiatku sme pre­dá­vali aj cez náš web, čísla bolo vidieť hneď po prvom mesiaci.

Plá­nu­ješ si v budúc­nosti otvo­riť aj svoj obchod?

Rada by som sa pri­blí­žila tejto budúc­nosti, je to taký môj malý sen, jedná z vecí, čo si odškrt­nem z môjho zoznamu 🙂

Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej Zdroj: archív Jarky Wurll Koca­no­vej

Šiješ si oble­če­nie aj sama pre seba? Či aj v tvo­jom prí­pade platí, že obuv­ní­kove deti cho­dia bosé? 🙂

Sebe šijem veľmi jed­no­du­ché oble­če­nie. Väč­šinu času som v ate­li­éri, vonku so psom, na fotení či inej pra­cov­nej­šej čin­nosti a na extra­va­gan­tnej­šie modely, ktoré náj­dete v mojom ate­li­éri nie je prí­le­ži­tosť. No ak už prí­le­ži­tosť je, nosím svoje modely.

Nako­niec nám povedz, aké plány máš do nového roku?

Každú sezónu sa sna­žíme pri­niesť nové kolek­cie, ani tento rok tomu nebude inak, ibaže kolek­cie budú pris­pô­so­bené inej veko­vej kate­gó­rie na akú ste si dote­raz zvykli 🙂 Teším sa už teraz a som sama zve­davá na výsle­dok.

Pozdra­vu­jem celý tým, majte sa pekne 🙂

Toto sa oplatí čítať

Viac z kategórieRozhovory