Ve­rila by si tomu, že prie­merný chlap klame v pri­bližne šesť­krát za deň? Nie­ktoré ženy by boli prek­va­pené, druhé by sú­hlasne pri­ky­vo­vali hla­vou. Keď spo­loč­nosť 20th Cen­tury Fox pro­pa­go­vala nový se­riál Lie To Me, roz­hodla sa uro­biť ve­rejný pries­kum, do kto­rého za­hr­nula pri­bližne 2000 res­pon­den­tov.

Vý­sledky boli viac než prek­va­pu­júce, muži vraj podľa The Daily Mail klamú dva­krát čas­tej­šie ako ženy.

Do­ká­žeš ro­zo­znať klam­stvo? Mnohí tvr­dia, že áno. Kla­már sa ti vraj ne­do­káže po­zrieť do očí, no opak je prav­dou.

V čom teda klamú naj­viac muži? Každá z nás po­známe ich bežné klam­stvá, kto­rými sa po­väč­šine chcú vy­vliecť z prob­lému. Po­zri si 20 naj­čas­tej­ších, aby si bola pri­pra­vená. Veď… čo ak…

20. Verí svo­jej pria­teľke, keď ide von so svo­jími pria­teľ­kami

Muži majú krehké ego a ve­dia ako roz­mýš­ľajú iní muži. Či to pri­zná alebo nie, vie, že prav­de­po­dobne ťa nie­kto tam vonku bude ba­liť. Bude však taký taktný, že tvoju bab­skú jazdu ne­bude ko­men­to­vať.

19. Má oči len pre tú svoju jednu

Tiež si tomu ne­ve­rila, však? Muži budú mať vždy „tú­lavé oči“, nech svoje pria­teľky a man­želky mi­lujú ako­koľ­vek. Snáď má voči tebe toľko re­špektu, že to ne­robí pre tvo­jimi očami. Až keď ťa s inými za­čne po­rov­ná­vať, mala by si sa za­čať obá­vať.

18. Cel­kom na to za­bu­dol

Buďme k sebe úp­rimné: ne­za­bu­dol, jed­no­du­cho ne­uro­bil tú jednu vec, ktorú od neho tak dlho žia­daš. Nech­celo sa mu. Alebo mal zau­jí­ma­vej­šie po­vin­nosti. Za­pla­til si elek­trinu? Opra­vil si ko­nečne skrinku? Mi­lá­čik, ja som na to za­bu­dol, pre­páč.

17. Ne­mal čas jej od­pí­sať

Kaž­dej žene, ktorá verí to­muto klam­stvu: bu­deme ve­riť, že raz zmúd­rieš. V dneš­nej dobe, kedy sme celé dni ob­klo­pení te­le­fónmi, že s nimi prak­ticky spíme, je ťažké uve­riť tvr­de­niu, že nie­kto ne­mal čas od­pí­sať na správu. Veď to trvá iba se­kundu. Ak ti ne­od­pi­suje, nie si jeho pri­ori­tou.

16. Jed­no­du­cho sa v tej krčme mu­sel za­sta­viť, veď išiel okolo

Ak sa cha­lan vy­hýba od­po­vedi, keď sa ho pý­taš, kde sa ak­tu­álne na­chá­dza, je to trošku zradné. Tech­nicky ti ne­klame, no ani ti ne­vraví pravdu. Je to bežná lož, kto­rou sa muži ohra­dzujú. Sa­moz­rejme, môže to byť ne­vinné, možno sa tam iba na chvíľu po práci za­sta­vil.

zdroj: pe­xels.com

15. Po­čúva všetko, čo jeho pria­teľka vraví

Nie­kedy vieme vy­cí­tiť, keď par­tner vy­pne a ne­po­čúva nás, ino­kedy nie. Na za­čiatku vzťahu sa každý jedne z nich snaží byť čo naj­viac po­zorný, po čase táto jeho kva­lita tak­mer vy­mizne. Muži často už pár se­kúnd po tom, ako im niečo po­viete, ne­ve­dia, o čom ste sa v tej chvíli roz­prá­vali. Budú tvr­diť, že ho­vo­ríme prí­liš veľa a prí­liš často. Špe­cia­lis­tka De­bo­rah Tan­nen však tvrdí, že muži v zá­klade ko­mu­ni­kujú tak často ako ženy.

14. Má rád stre­tá­va­nie s jej ro­di­nou

Ne­musí im tvoja ro­dina pre­ká­žať, len ak si môže vy­brať, rad­šej sa stretne s ka­ma­rátmi a jeho vlast­nou ro­di­nou. Do­zaista ich má rád, možno si veľmi dobre roz­umie s tvo­jim bra­tom, ale ak ne­musí, trá­viš čas rad­šej inak.

13. Ne­tuší, prečo je žena jeho ži­vota roz­čú­lená

Ver tomu, že to ur­čite vie. Na­roz­diel od si­tu­ácie, kedy sa ne­vi­díte celý deň a až doma zistí, že si na­hne­vaná. Poďme si zo­pa­ko­vať to, čo už vieme – muži ne­do­kážu čí­tať myš­lienky. Ak vy­ne­cháme túto si­tu­áciu, cha­lani väč­ši­nou ve­dia, keď sú ohľa­dom teba na­štvaní. Len nechcú byť sú­čas­ťou drámy.

12. Je to len ka­ma­rátka

Každý muž má vo svo­jom ži­vote jednu takú ženu, o kto­rej tvrdí, že jej to „iba ka­ma­rátka“, aj keď všetci vi­dia, že to tak nie je. Sú zried­kavé si­tu­ácie, kedy to môže byť pravda, ale žen­ská in­tu­ícia je naj­väč­šia zbraň, takže ver svo­jim po­ci­tom.

zdroj: pe­xels.com

11. Chce na to ísť po­maly

Ak ti cha­lan po­vie, že na to chce isť po­maly, je to veľká ne­pravda. Je to len jeho spô­sob, ako si ťa udr­žať v jeho zóne, no zá­ro­veň sa k ni­čomu ne­za­vä­zo­vať. Prav­dou je, že ešte stále ne­vie, či ťa mám rad do­sta­točne, aby s te­bou cho­dil. Po­tre­buje čas, aby to zis­til.

10. Ne­žiarli na bý­va­lého

Chce byť mu­žom tvojho ži­vota. Chce ve­riť tomu, že ni­kto pred ním v tvo­jom ži­vote ne­bol alebo mi­ni­málne ni­kto, kto by sa mu vy­rov­nal. Ak si sa ešte ne­pres­tala stre­tá­vať so svo­jim bý­va­lým, ne­ču­duj sa, že je z toho ner­vózny.

9. Práve te­raz je veľmi za­nep­ráz­dnený

Ak si od neho už nie­kedy po­čula:“To nie je te­bou, len sa mi toho v ži­vote te­raz deje veľmi veľa“, je to lož. Je to o tebe, bo­hu­žiaľ. Len to nechce pri­znať. Či má alebo nemá vo svo­jom ži­vote veci, ktoré ho trá­pia a ktoré musí rie­šiť, ne­zna­mená to, že ťa ne­môže za­hr­núť do svojho ži­vota. Buď tu preňho, keď to po­tre­buje, ale ne­ne­chaj ho nech s te­bou jedná len ako s jed­nou z jeho mož­ností. Ak sa veci ne­zme­nia, bude naj­lep­šie, ak to skon­číš.

8. Myslí si, že ráno vy­zerá úžasne

Možno ti tvoj mi­lo­vaný po­ve­dal, že vy­ze­ráš dobre aj v sta­rom špi­na­vom vreci, aj v tep­lá­koch, aj s nie prí­liš at­rak­tív­nym úče­som.  Aj keď ťa veľmi mi­luje, tieto veci si jed­no­du­cho ne­myslí. Je preňho úžasné vi­dieť aj túto tvoju stránku.

7. Ne­chápe, prečo mu volá

Ak mu nie­kto volá, vie presný dô­vod. Ver mi, má šajnu prečo. Na­šťas­tie, ak si v mi­lu­jú­com vzťahu, ná­hodné te­le­fo­náty od iných žien uňho ne­pri­pa­dajú do úvahy. Ak predsa áno, tak by mal mať toľko od­vahy a vá­žiť si ťa na­toľko, že ti po­vie pravdu a ná­sledne s ňou pre­stane vo­lať. Toto je vec, ktorá môže spô­so­biť vo vzťahu veľa prob­lé­mov s dô­ve­rou.

6. Ni­kdy by svo­jej pria­teľke ne­kla­mal

Táto veta sama o sebe je dô­ka­zom, že to nie je cel­kom tak. Mala by to byť sa­moz­rej­mosť, ale ak má po­trebu ju ho­vo­riť na­hlas, niečo nie je v po­riadku, ne­mys­líš?

5. Rád je, čo varí

Však rada va­ríš pre svojho mi­lého? Je to pre teba spô­sob, ako mu vy­jad­ru­ješ svoju lásku. Ale možno va­riť len za­čí­naš, možno bol tým spúš­ťa­čom on, kvôli kto­rému si za­čala. Možno sa ešte po­tre­bu­ješ zlep­šo­vať a vieš o tom. Ak vieš, že to je fakt a on ti aj tak po­vie, že mu chutí, čo si na­va­rila, sama vieš od­had­núť, že to nie je pravda. Ta­káto mi­lo­srdná lož z jeho strany je veľmi milá, ale čím skôr by si mala chcieť po­čuť od neho pravdu. Aj keď dobre vieš, že to ne­bude prí­jemné.

4. Rád od teba po­čúva kle­bety

Možno si stále mys­líš, že tvoj par­tner rád po­čú­vaš o všet­kých tých dra­ma­tic­kých uda­los­tiach, ktoré sa po­čas dňa stali tvojmu ko­le­govi alebo ka­moške, to ale nie je pravda. Chceš par­tnera ktorý ťa vy­po­čuje, keď to po­tre­bu­ješ, ale ne­mô­žeš od neho oča­ká­vať, že ta­kéto reči bude rád po­čú­vať. Nie je jed­ným z tvo­jich ka­ma­rá­tiek. Je to preňho prí­liš nudné.

3. Zbož­ňuje tú­liť sa

Asi si mys­líš, že sa rád túli úplne rov­nako ako ty, ale nie je to úplne tak. Nie­kedy sa proste iba chce od­va­liť na svoju stranu po­stele a ísť spať.

2. Vy­zerá byť v kon­dí­cii

Ak sa sama seba pý­taš, či by si ne­mala ná­hodu schud­núť, nav­ští­viť po­silku, či sa za­čať zdrav­šie stra­vo­vať, ne­mu­síš sa to pý­tať ešte aj jeho. Aj tak ti ne­po­vie pravdu, lebo ti ne­bude chcieť ub­lí­žiť. A keď vieš, že to tak je, načo bude dobré, ak mu to za­čneš vy­čí­tať?

1. Ne­pre­káža mu, keď si vezme jeho mi­kinu

 

Žena, ver tomu, že mu to pre­káža. Ešte ak vie, že ju tak skoro ne­dos­tane späť. Ur­čite sa sám seba pýta, ako ti čo naj­jem­nej­šie po­ve­dať, že by si mu ju mala vrá­tiť. On to však ne­urobí, lebo vie, ako veľmi v nej zbož­ňu­ješ spať.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre