Na­job­ľú­be­nej­šou ra­ňaj­ko­vou su­ro­vi­nou sú va­jíčka – na tom sa há­dam zhod­neme všetci. A viete o tom, že ok­rem toho, že sú dobré pre vaše svaly, sú dobré aj pre vaše ego?

 

Podľa naj­nov­šieho vý­skumu to tak na­ozaj je. Ne­týka sa to však iba va­jí­čok, ale všet­kých po­tra­vín, ktoré sú bo­haté na tryp­to­fán (mlieko, ryby, sója, alebo syr). Ten to­tižto pris­pieva k pro­duk­cii se­ro­to­nínu, hor­mónu, ktorý sa stará o vašu dobrú ná­ladu. Možno práve preto sa cí­tite lep­šie po sý­tych ra­ňaj­kách, ale vý­skum bol zau­jí­mavý ešte aj v inej veci.

Vý­skum­níci zo­brali dve sku­piny ľudí, pri­čom jed­nej dá­vali pla­cebo a dru­hej dá­vali tryp­to­fán (množ­stvo cca z troch va­jí­čok). Ná­sledne dali kaž­dému 10 do­lá­rov a spý­tali sa, či sú ochotní ve­no­vať ur­čitú sumu z toho na cha­ritu.

A vý­sle­dok?

Sku­pina s tryp­to­fá­nom pris­pela na cha­ritu v prie­mere do­lár a cel­kovo 2x viac, ako sku­pina s pla­ce­bom. 

Za­tiaľ sa ešte ne­prišlo na to, ako tryp­to­fán po­vzbu­dzuje tieto cha­ri­ta­tívne ma­niere, ale ve­dia, že to isté sa stane, aj keď sa na­prí­klad tú­lite, alebo mi­lu­jete.

Aj z tohto dô­vodu je preto dô­le­žité ne­vy­ne­chá­vať jedlo a dbať na vý­živné po­tra­viny. Pre­tože keď ste hladný, nie­lenže si ško­díte pri bu­do­vaní svals­tva a tva­ro­vaní po­stavy, ale cel­kovo sa stá­vate aj hor­ším člo­ve­kom (mi­ni­málne ner­vóz­nej­ším, to po­známe všetci…).

 

/zdroj: ozy.com, ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

Komentáre