Exis­tujú tri zá­kladné kom­po­nenty k fy­zic­kej zdat­nosti. Sú nimi sila, kon­dí­cia, ae­róbne ak­ti­vity a fle­xi­bi­lita. Vač­šina ľudí sa za­me­riava pre­dov­šet­kým na prvé dve veci, ale často sa za­búda hlavne na fle­xi­bi­litu – pruž­nosť tela.

Čo by si mala ve­dieť:

Fle­xi­bi­lita je sa­moz­rejme dô­le­žitá pre nie­kto­rých ľudí, ako sú su­per jo­gíni typu Misty Co­pe­land. Ale, aké vý­hody dáva oby­čaj­ným ľu­ďom pri ich tré­nin­goch a aj v bež­nom ži­vote?

„Fle­xi­bi­lita ve­die k zní­že­niu mož­nosti zra­ne­nia, rov­nako ako k zvý­še­niu vý­konu. „– ho­vorí Wu Ka­rena, fy­zi­ote­ra­pe­utka a ria­di­teľka kli­niky Ac­ti­ve­Care v New Yorku. Ak zís­kate do­sta­točnú fle­xi­bi­litu, zrýchli sa vaša rých­losť, sila a vy­trva­losť v športe , ktorý ro­bíte. – tvrdí Wu

Vy­ví­jať svoju ohyb­nosť je na­ozaj ná­ročné a to najmä ak člo­vek celý deň sedí pri stole. Aj keď cvi­číš každý deň, no stre­čingu ve­nu­ješ len po­sledné tri mi­núty na konci tré­ningu, tvojmu telu to ne­stačí. Proti fle­xi­bi­lite člo­veka hrá veľkú rolu aj jeho vek, ke­dže ve­kom telo pri­chá­dza o ob­sah vody. Pri se­da­vom ži­vot­nom štýle sa zase skra­cujú svaly.

Na­šťas­tie exis­tuje jed­no­du­ché rie­še­nie. Bu­deš mu­sieť obe­to­vať viac času tvojmu stre­čingu. Pri tom ti ur­čite príde vhod tento zo­znam.

Ako to fun­guje? Každý člo­vek by mal byť schopný uro­biť týchto 6 zá­klad­ných cvi­kov. Po­uži ich doma, ako test. Zis­tíš svoje silné a slabé stránky a po­tom sa za­me­riaš pre­dov­šet­kým na ob­lasti, ktoré to naj­viac po­tre­bujú. V ide­ál­nom prí­pade pre­cvi­čuj všet­kých 6 cvi­kom každý deň alebo as­poň po tvo­jom tré­ningu.

Snaž sa každý cvik ro­biť 30 až 60 se­kúnd na každú stranu. Celá ru­tina by mala tr­vať 6 až 7 mi­nút.

1. For­ward Fold

01

foto: myp­ro­tein.it

Ako na to? Stoj s rov­nými no­hami , pre­hni sa v bed­rách do­predu a snaž sa prs­tami dot­knúť zeme.

Čo pre­cvi­ču­jes? Pre­dov­šet­kým za­dnú časť ste­hien a lýtka.

Cieľ: Dot­knúť sa prs­tami zeme alebo člen­kov. Ak nie si za­tiaľ dosť pružná, mierne ohni ko­lená , aby si sa dotka prs­tami zeme a po­stu­pom času skús ko­lená na­rov­ná­vať.

2. Side Stretch

Ako na to? Stoj s no­hami pri sebe, pravú ruku maj na boku, ľavú nad hla­vou a zhl­boka dý­chaj. S vý­dy­chom sa ohni na pravú stranu tak, že pravá ruka ti bude skĺzať po von­kaj­šej strane pra­vého stehna. Udr­žuj boky v jednje ro­vine, ne­na­klá­ňaj sa do­predu alebo do­zadu. Po­tom opa­kuj aj na druhú stranu.

Čo pre­cvi­ču­ješ? všetky svaly na bo­koch a von­kaj­šie šikmé svaly

Cieľ: V ide­ál­nom prí­pade sa dot­kneš von­kaj­šej strany tvojho pra­vého ko­lena.

02

foto: myp­ro­tein.it

3. Se­a­ted Fi­gure -4 stretch

Ako na to? Po­saď sa na okraj sto­ličky a po­lož si pravý čle­nok na ľavé stehno. Jemne za­tlač na pravé ko­leno sme­rom k zemi, ho­leň maj rov­no­bežne s pod­la­hou. Opa­kuj aj na dru­hej strane.

Čo pre­cvi­ču­ješ? Svaly okolo bo­kov, se­da­cie svaly

Cieľ: Pra­cuj na tom , aby si do­stala svoju ho­leň rov­no­bežne so ze­mou.

03

foto: myp­ro­tein.it

4. Cobra Pose

Ako na to? Ľahni si na zem tvá­rou dolu, po­dopri sa vy­stre­tými ru­kami . Ruky maj po­lo­žené na zemi pri­bližne na šírku ra­mien.

Čo si pre­cvi­číš? pr­sné svaly, ra­mená a krk

Cieľ : Mala by si mať na­rov­nané ruky a ne­po­ci­ťo­vať v dol­nej časti chrbta tlak.

04

foto: myp­ro­tein.it

5. Half-Kne­e­ling Trip­la­nar Stretch

Ako na to? Po­krč pravé ko­leno a ľavú nohu pre­pni do­zadu. Po­lož si ruky na pravé ko­leno, na­rov­naj si chr­bát a spevni brušné svaly. Daj si po­zor, aby ti pravé ko­leno ne­preč­nie­valo za prsty pra­vej nohy. Skús stále viac na­rov­ná­vať ľavú nohu, bu­deš cí­tiť ako sa ti na­ťa­hujú svaly vnú­tor­nej časti stehna. Čím viac a čas­tej­šie ich bu­deš na­ťa­ho­vať tým sa stanú fle­xi­bil­nej­šími a bu­deš mať bliž­šie k tomu uro­biť na­prí­klad „špa­gát“.

Čo si pre­cvi­číš? Fle­xi­bi­litu bed­ro­vých kĺbov a svaly vnú­tor­ných ste­hien.

Cieľ: V naj­lep­šom prí­pade bu­deš mať fle­xi­bi­litu bed­ro­vých kĺbov takú dobrú, že bu­deš mať ko­leno, stehno a boky v jed­nej lí­nií.

05

foto: myp­ro­tein.it

6. As­sis­ted Chest Stretch

Ako na to? Nájdi si ne­jaký vý­čle­nok, na­prí­klad zá­rubňu dverí alebo roh steny. Po­stav sa blízko bodu , kde bu­deš mať za­pretú ruku, drž ju pri­bližne vo výške ra­mien. Za­čni sa vy­tá­čať sme­rom do­predu. Bu­deš cí­tiť pre­ťa­ho­va­nie ra­men­ných a pr­s­ných sva­lov. Tento cvik je dobré opa­ko­vať aj v po­sil­ňovni po od­cvi­čení sé­rie. Cvik ti môže po­môcť k pre­dí­de­niu ky­fó­zie a za­ob­le­niu chrb­tice.

Čo si pre­cvi­číš? Pr­sné a ra­menné svaly.

Cieľ: Skús sa vy­to­čiť do ta­kej po­lohy, aby si mala ruku cel­kom za te­lom. Ak cí­tiš pri tomto cviku ve­ĺký od­por je možné, že máš sval prí­liš stia­hnutý. To môže byť spô­so­bené aj zlým se­de­ním po­čas dňa. Po­kús sa po­čas dňa se­dá­vať s vy­stre­tou chrb­ti­cou, ra­mená tlač dole a do­zadu.

06

foto: myp­ro­tein.it

Komentáre