Nie­ktoré trendy sa me­nia zo se­zóny na se­zónu, nie­ktoré sú tu s nami stále. Vý­šivky, fa­rebné brm­bolce na san­dá­loch, ne­ónové tričká, ktoré ťa osle­pia viac ako sl­nečné lúče. Tieto vy­chy­távky sú viac me­nej jed­no­se­zónne. Je však nie­koľko nad­ča­so­vých tren­dov, kto­rých kúsky si mô­žeš za­do­vá­žiť aj vo vyš­šej kva­lite a za viac pe­niaž­kov a ne­bu­deš ľu­to­vať. Vy­brala ich Se­rena Hood, ria­di­teľka od­de­le­nia módy ma­ga­zínu Vo­gue a ja ti po­viem, ktoré sú to.

Az­técke vzory

ke­y­word­sug­gest.org

Zau­jí­mavý zhluk rôz­nych geomet­ric­kých tva­rov, ktorý po­známe aj pod náz­vom az­técky vzor, nie je len vý­sa­dou je­sen­ného ponča. Pri­da­ním pes­trých fa­rieb je veľmi prí­jem­ným spes­tre­ním let­ných kús­kov ob­le­če­nia. Náj­deš ho na šort­kách, ove­ra­loch, ša­tách, ka­bel­kách i plav­kách. Často býva sú­čas­ťou fes­ti­va­lo­vých out­fi­tov, kedy sa kom­bi­nuje s wes­ter­no­vými čiž­mami a klo­búkmi. Ak ne­ob­ľu­bu­ješ po­tlač na veľ­kej časti ob­le­če­nia, out­fit oživí aj men­šia po­tlač na šort­kách, na san­dá­loch, prí­padne šatka či ná­ra­mok s týmto vzo­rom.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Gin­gham

f-ru­les.com

Gin­gham je far­bená látka z jed­no­du­chej pria­dze. Nemá rub a líce, čiže je možné ju po­u­žiť z oboch strán. Pô­vod jej názvu nie je cel­kom známy. Pred­po­kladá sa, že po­chá­dza z ja­zyka Ma­la­jov, zo slova geng­gang, čo zna­mená od­de­lený. Ďal­šou mož­nos­ťou je, že látka je po­me­no­vaná podľa fran­cúz­skeho mesta Gu­in­gamp.

Pô­vodná tka­nina, do­vá­žaná do Európy v 17. sto­ročí, mala pá­si­ko­vaný vzor. Ne­skôr sa na nej za­čal ob­ja­vo­vať vzor ša­chov­nice, ktorý sa stal oveľa ob­ľú­be­nej­ším. Modrá a biela farba bola a stále je naj­čas­tej­šie po­u­ží­vané fa­rebné pre­ve­de­nie tejto látky. Dnes gin­gham vy­uží­vajú di­zaj­néri pri pr­vot­nom na­vrho­vaní mo­delu, ktorý ne­skôr šijú z dra­hých lá­tok. Túto látku pre­slá­vila aj fran­cúz­ska he­rečka a spe­váčka Bri­gitte Bar­dot, ktorá z nej mala ušité do­konca sva­dobné ru­žovo-biele šaty.

pin­te­rest.com

Už via­cero let­ných se­zón je gin­gham ob­ľú­be­nou lát­kou, resp. vzo­rom na ša­tách, suk­niach, to­poch, blúz­kach, do­konca na to­pán­kach. Ne­chaj tento kú­sok vy­znieť v kom­bi­ná­cii s ba­sic trič­kom alebo šort­kami, ale ak máš dosť od­vahy, ne­boj sa aj dvoch gin­gham prv­kov v jed­nom out­fite.

Re­ady to ce­leb­rate the 4th! 🇱🇷#4thof­july #sum­mers­tyle #gin­gham

A post sha­red by Ma­ria Vi­zu­ete (Mia Mia Mine) (@mia­mia­mine) on

 

pin­te­rest.com

Kvety

blog.glam­cor­ner.com

Ni­kdy ne­o­mr­zia. Kvety sú sú­čas­ťou jar­ných a let­ných mód­nych tren­dov tak­mer každý rok. Strieda sa len po­tlač veľ­kých, ma­lých a fa­reb­ných kve­tov. Tento rok sa do pop­re­dia do­stáva najmä vy­ší­vané a plas­tické kve­ti­nové zdo­be­nie.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Prúžky

fas­hi­onan­dil­lu­stra­tion.com

Prúžky tu s nami sú už ne­jaký ten pia­tok. Za­tiaľ čo v mi­nu­losti no­sili pru­ho­vaný odev len zlo­činci, klauni a pros­ti­tútky, krá­ľovná Vik­tó­ria dala pá­si­kom ze­lenú, keď svojho syna ob­liekla ako ná­mor­níka po­čas vý­letu na Ro­yal Yacht. Od­vtedy už pruhy ne­boli spá­jané len s „nie­čím zlým“. Boli spá­jané s mo­rom a ná­mor­níc­tvom.

Do­stali sa do pop­re­dia ako vzor na plav­kách a za­čiat­kom 20. sto­ro­čia sa stal trend pá­si­kov hlav­ným mód­nym prú­dom. Coco Cha­nel, in­špi­ro­vaná uni­for­mou diev­čat po­čas vý­letu na Fran­cúz­sku Ri­vi­éru, za­čala po­u­ží­vať bielo-modré pá­siky aj vo svo­jich ko­lek­ciách. V 60-tych a 70-tych ro­koch boli opäť ob­ľú­bené a to najmä preto, že sa po­va­žo­vali za sym­bol re­bé­lie.

Dnes nie sme ob­me­dzení na ná­mor­nícke prúžky, aj keď aj tie sú stále veľ­kým tren­dom. Ho­ri­zon­tálne, ver­ti­kálne, dia­go­nálne, ši­roké, úzke, dvoj­fa­rebné, viac­fa­rebné. Vý­ber je na­ozaj ši­roký.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Tuti fruti

pin­te­rest.com

Tieto chutné šťav­naté ovocné kúsky k letu ne­od­mys­li­teľne pat­ria. Naj­čas­tej­šie sa po­u­ží­vajú cit­rusy, ale tento rok je veľmi ob­ľú­bený aj ana­nás, me­lón a ba­nány. Vy­brať si mô­žeš ovocnú po­tlač, ovocné vý­šivky alebo od­znaky a ná­šivky s ob­ľú­be­ným ovo­cím. Tak čo, ko­peš za tím cit­ru­sov alebo za tím ana­násu? 🙂

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Biela

pin­te­rest.com

Pre sln­kom po­boz­kanú po­kožku nie je ide­ál­nejší out­fit ako all white. Je ele­gantný, čistý, jed­no­du­chý a vhodný na akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť. Veľmi dobre sa kom­bi­nuje aj s te­lo­vými san­dál­kami a ka­bel­kou. Ak zvo­líš vý­razné zlaté alebo strie­borné šperky, bu­deš na pláži, ale aj v meste ako bo­hyňa.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

Gla­diá­torky

pin­te­rest.com

Naj­zá­klad­nejší typ obuvi, ktorý je po­u­ží­vaný už od ve­kov. Slú­žili najprv ako ochrana nohy s pev­ným za­vä­zo­va­ním, ne­skôr ozna­čo­vali sta­tus, po­hla­vie a po­sta­ve­nie. Dnes sú mód­nym do­pl­n­kom. V sta­rom (ale aj mo­der­nom) umení boli a sú zo­bra­zo­vané na no­hách bo­hov. Me­dzi ple­bej­cami sa stali tieto san­dále zna­kom po­sta­ve­nia. Po­zri sa na his­tó­riu gla­diá­to­riek v 30-tich se­kun­dách.

Ako módny do­pl­nok sa do­stali do pop­re­dia až v 60-tych ro­koch a najmä po­čas ob­do­bia hip­pies. Dnes sa no­sia na rôzne spô­soby, nízke, na opät­koch, so šnu­ro­va­ním po ko­lená, ko­žené, me­ta­lické s fa­reb­nými brm­bol­cami. Sú skvelé na fes­ti­valy, k moru, ale aj do mesta. K dl­hým ma­xi­ša­tám, šort­kám i k suk­niam.

pin­te­rest.com

pin­te­rest.com

A ktorý z týchto tren­dov ob­ľu­bu­ješ ty a je sú­čas­ťou tvojho šat­níka už nie­koľko ro­kov?

Komentáre