Štýl ob­le­če­nia, ktoré pre­dáva je le­žérny, mi­ni­ma­lis­tický, s jed­no­du­chým stri­hom a taký pre­fe­ruje aj v sú­kromí. Petra We­in­gart je mód­nou ná­vr­hár­kou, svoj ka­menný ob­chod má v cen­tre Bra­ti­slavy už tri roky, do kto­rého nás po­zvala na náv­števu. Pre­zra­dila, čo pre ňu zna­mená móda, čo si na sebe naj­viac váži a čo o nej ľu­dia ne­ve­dia a prek­va­puje ich to.

Komentáre