Jej kve­ti­nové če­lenky si za­mi­lu­ješ, pre­tože ťa do­stanú svo­jou je­di­neč­nos­ťou. Bu­deš mať po­cit, akoby si sa pre­vte­lila do ne­ja­kej nad­pri­ro­dze­nej les­nej víly. Ni­kto ta­kýto je­di­nečný do­pl­nok ne­pre­hliadne, vďaka čomu bu­deš ori­gi­nálna. Zo­znám sa s Ma­ga­e­lou, ktorá tvorí presne ta­kéto ne­tra­dičné oz­doby do vla­sov.

Ahoj Ma­ga­ela, ako by si sa na za­čia­tok opí­sala nie­koľ­kými slo­vami?

Som kre­a­tívna duša, ume­lec ce­lým svo­jim by­tím, mi­lu­júca man­želka a člo­vek, ktorý má ne­us­tále oči ot­vo­rené a všíma si všetko krásne okolo nás.

Štu­do­vala si na kon­zer­va­tó­riu, no te­raz vy­rá­baš če­lenky. Prečo na­stala v tvo­jom ži­vote práve ta­káto zmena a ve­nu­ješ sa nie­čomu úplne inému?

Ja som od­ma­lička bola tak akosi vše­stranne za­me­raná. Ve­no­vala som sa maľbe, spevu, di­vadlu, bri­gá­do­vala som v kve­ti­nár­stve, kde som pri­čuchla k aran­žér­stvu. Po škole som sa ocitla v Ra­kúsku, ne­ve­dela som ja­zyk, tak som si ťažko hľa­dala prácu.  V tom čase som vy­ro­bila svoj prvý kve­ti­nový vý­ro­bok, ktorý zo­žal veľký úspech. Vy­tvo­rila som svoju prvú ko­lek­ciu, ktorá sa krátko na to rozp­re­dala. A to bol ten mo­ment, kedy som si po­ve­dala, že už ne­bu­dem len tak ča­kať na to, čo príde. Vy­tvo­rila som si živ­nosť a za­lo­žila Ma­ga­elu, z obý­vačky sa stala dielňa, ktorá fun­guje už päť ro­kov. Nie­kedy sa oplatí za­ris­ko­vať. Ne­zos­tala som však len pri če­len­kách, skú­sila som si i ná­vrhár­stvo a mo­men­tálne sa ve­nu­jem vi­záži či fo­to­gra­fo­va­niu.

Ako vznikla tvoja pre­zývka Ma­ga­ela a čo pre teba zna­mená?

Spie­vala som v  jaz­zo­vej ka­pele a je­den no­vi­nár raz v no­vi­nách sko­mo­lil moje diev­čen­ské meno. Z Mi­cha­ely Ger­har­do­vej bola Ma­ga­ela Ga­rá­tová. Všetci sme sa na tom smiali a od­vtedy ma ni­kto inak ne­vo­lal, len Ma­ga­ela. Keď prišlo na vy­tvo­re­nie mena pre značku, pri­šiel mi to ako skvelý ná­pad.

View this post on Ins­ta­gram

The main role in our au­tumn/win­ter col­lec­tion will play tia­ras and flo­ral hair wre­aths, which I was ins­pi­red to cre­ate by my mum’s long sil­ver fairy hair. The red and gol­den tiara is made of wire, com­ple­men­ted by me­tal com­po­nent, cut glass and ar­ti­fi­cial flo­wers. One site fits all since it has a rib­bon to tie at the back. The tiara costs €48. We also have ot­her mat­ching ac­ces­so­ries such as ear­rings, bra­ce­lets or hair combs. If you are in­te­res­ted, ple­ase PM me here or email me to ma­ga­[email protected]­ga­ela.sk Naša je­senno-zimná ko­lek­cia sa bude niesť v zna­mení tiar a ko­ru­niek, ku kto­rým ma in­špi­ro­vali krásne dlhé vlasy mo­jej roz­práv­ko­vej ma­miny. Tiara je vy­ro­bená z drô­ti­ko­vého zá­kladu, ktorý je do­pl­nený ko­vo­vým kom­po­nen­tom, brú­se­ným sk­lom a tex­til­nými kvetmi. Jej veľ­kosť je uni­ver­zálna, zo zadu sa za­viaže stu­hou, la­dená do zlato-čer­vena a jej cena je 48€. K tiare sú k dis­po­zi­cii aj iné do­pl­nky, ako ná­uš­nice, hre­bie­nok, na­ra­mok… v prí­pade zá­ujmu nám na­píšte správu, alebo mail na ma­ga­[email protected]­ga­ela.sk Je možná aj vý­roba na že­la­nie! Photo: @mi­cha­ela.du­ri­sova mo­del: @ger­har­dova tiara: @ma­ga­ela_ac­ces­so­ries . . . #ma­ga­ela_ac­ces­so­ries #ma­ga­ela #ma­ga­e­la­ac­ces­so­ries #dnes­no­sim­ma­ga­elu #svad­bas­ma­ga­e­lou #ma­ga­e­la­do­pl­nky #tiara👑 #cro­wns #fairy #dwarf #elfp­rin­cess #fai­ry­tale #wed­dingd­re­ams #whi­te­hair­dont­care #ol­dwo­man #be­au­ti­fu­lwo­man #ho­ch­zeit #ho­ch­ze­it­swahn #ho­ch­ze­itsf­ri­su­ren

A post sha­red by Ma­ga­ela (@ma­ga­ela_ac­ces­so­ries) on

Tvoja diel­nička sa na­chá­dza v Ra­kúsku. Prečo práve tam?

Man­že­lov otec po­tre­bo­val pre­in­ves­to­vať pe­niaze a kú­pil nám tu dom­ček, bý­vajú tu svok­rovci aj šva­gor s ro­di­nou. No dnes som za túto mož­nosť rada, je to ti­chá de­dinka s krás­nymi po­ľami a prí­rod­nými sce­né­riami, ktoré ma pri tvorbe in­špi­rujú.

Mohla by si nám po­pí­sať, ako to vy­zerá v tvo­jej diel­ničke Ma­ga­ela?

Tvorí v pod­state sú­časť nášho do­mova. Ma­te­riál je skoro všade, dá­vame si však zá­le­žať, aby bol zo­ra­dený pre­hľadne, čo je pri práci veľmi dô­le­žité.  Vo­nia to tu po su­še­ných kviet­koch. Za diel­ňou sa na­chá­dza ba­lia­reň, kde sú kvety, no i stôl so stu­hami, vi­zit­kami a kra­bi­cami. Po dielni be­hajú naše dve mačky – Ti­ger a Sil­ver a náš psík Denko. Vonku po záh­rade be­hajú zas za­jaci San­cho a Cvikla. V jed­nej miest­nosti máme ešte šat­ník so ša­tami a ob­le­če­ním na naše fo­te­nia. Vonku je letná ku­chyňa ob­ras­tená breč­ta­nom a v po­zadí nám ešte kot­ko­dá­kajú naše slie­počky.

Tvoje če­lenky no­sia ženy vo všet­kých kú­toch sveta. Pa­mä­táš si ešte, do akých kra­jín si svoje vý­robky po­sie­lala?

Ne­skromne mu­sím po­ve­dať, že sme už ba­líčky po­sie­lali tak­mer všade – Ne­mecko, Ta­lian­sko, Fran­cúz­sko, Špa­niel­sko, Veľká Bri­tá­nia ale aj USA, Ka­nada, Čína, Ja­pon­sko, Aus­trá­lia či In­dia. Je to ne­sku­točný po­cit a ne­viem ani opí­sať svoju vďaku za to, že moje vý­robky zdo­bia ženy na­ozaj po ce­lom svete.

Tvorbe če­le­niek sa dnes ve­nuje dosť veľa ľudí. Čím si mys­líš, že sú tvoje vý­robky je­di­nečné a ori­gi­nálne?

Keď som za­čí­nala, na trhu kve­ti­nové če­lenky tak­mer ne­boli a dnes akoby sa s nimi roz­trhlo vrece . No tým, že som za­čala úplne na za­čiatku, do­ká­zala som si vy­bu­do­vať meno. Ma­ga­ela je dnes už znač­kou so skú­se­nos­ťami a s ur­či­tým re­nomé. Na­vyše, sna­žím sa za­cho­vať vždy ori­gi­na­litu a ur­čitý ru­ko­pis. Ro­bím veci tak, ako ich cí­tim, zhmot­ňu­jem v nich svoje po­city a ná­lady, ob­razy, ktoré vo mne niečo za­ne­chali. Moje če­lenky ukrý­vajú prí­behy a ľu­dia to podľa mňa cí­tia. Na­vyše, naše vý­robky sú z kva­lit­ných tex­til­ných kviet­kov, vý­beru ma­te­riálu ve­nu­jeme veľkú po­zor­nosť a mnohé kvietky si do­konca sami upra­vu­jeme, far­bíme či vy­rá­bame. Na­vyše sa sna­žíme o to, aby naše pro­dukty ne­vy­ze­rali ako umelé, a preto ich do­pĺňame o živý kon­zer­vo­vaný ma­te­riál – rôzne lís­tky, trávy či su­šené kvietky.

Ktoré známe osob­nosti pat­ria me­dzi tvoje zá­kaz­níčky?

Pre mňa je každá zá­kaz­níčka rov­nako dô­le­žitá a vý­ni­močná, ne­ro­bím roz­diely me­dzi tým, či je ve­rejne známa alebo je len oby­čaj­nou že­nou v do­mác­nosti. V tomto som taká zvláštna po­vaha, te­ším sa rov­nako z ob­jed­návky od „ce­leb­rity“ ako od bež­ného zá­kaz­níka. Ale ak už mám spo­me­núť ne­jaké mená, ven­ček odo mňa mala na svadbe Do­mi­nika Mir­gová, ro­bila som do­pl­nky na svadbu Zlatky Puš­ká­ro­vej, na­kú­pili si u mňa aj Lenka Šó­o­šová, Ce­leste Buc­kin­gham, Eva Cif­rová či Kvetka Hor­vát­hová. Ne­ve­diem si ohľa­dom tohto zo­znamy, tak te­raz na rýchlo ne­viem ani po­ve­dať, že kto (smiech).

Čo všetko vy­rá­baš ok­rem če­le­niek?

Uf, všetko. Če­lenky, ven­čeky, sponky, hre­bienky, vlá­senky, ale aj kve­ti­nové do­pl­nky ako sú ná­uš­nice, opasky, prs­tienky, ná­hr­del­níky, brošne či klipy na to­pánky. Sa­moz­rejme, veľkú časť tvorby tvo­ria sva­dobné do­pl­nky – ky­tice, pierka, ná­ramky pre dru­žičky, sva­dobné party či pod­väzky, ko­runky či tiary, ale aj špe­ciálne obojky pre psí­kov. V na­šej tvorbe tiež náj­dete au­tor­ské ob­le­če­nie, te­nisky, smal­tové hrn­čeky, alebo aj zrka­dielka s ke­fou na vlasy.

Ako dlho ti trvá vý­roba jed­nej če­lenky a z akého ma­te­riálu sú tvoje če­lenky zho­to­vené ?

Na vý­robu vy­uží­vame tex­tilné kvety, kon­zer­vo­vaný ma­te­riál a rôzny aran­žér­sky ma­te­riál ako sú bo­buľky či ka­mienky, ale aj rôzne stuhy, čipky a re­tiazky. Dĺžka vý­roby je rôzna, nie­ktoré pro­dukty sú ho­tové za nie­koľko mi­nút, zho­to­ve­nie iných trvá aj tri dni.

Ve­nu­ješ sa popri tom aj ne­ja­kej inej práci alebo ťa vý­roba če­le­niek za­mest­náva na­plno?

Čo sa týka Ma­ga­ely, spolu s man­že­lom sa jej ve­nu­jeme na­plno, živí nás a aj ďal­ších ľudí v na­šej diel­ničke. Ok­rem toho iné za­mest­na­nie ne­mám ale ve­nu­jem sa ak­va­re­lo­vej maľbe a te­raz čo­raz viac fo­tím. Fo­to­gra­fo­va­nie je čin­nosť, ktorá ma mo­men­tálne mi­mo­riadne na­pĺňa a  pri­náša  mi ne­poz­nané ob­zory.

Ako je možné, že če­lenky z ovo­cia, ži­vých kve­tov či ko­ná­ri­kov dlho vy­dr­žia? Ne­zni­čia sa pri pra­vi­del­nom no­sení?

Živý ma­te­riál na vý­robu ne­pou­ží­vame, len rôzne kon­zer­vo­vané trávy, euka­lyp­tus, lís­tky, ma­ko­vice, le­van­duľu alebo hor­ten­zie, sami si kon­zer­vu­jeme na­prí­klad ne­ves­tin zá­voj. Ok­rem toho po­u­ží­vame aj su­šené kvietky alebo klásky. Ži­vot­nosť tohto ma­te­riálu je 10-15 ro­kov. A sa­moz­rejme, na­koľko ide o pro­dukty prí­rodné, sú oveľa kreh­kej­šie ako umelý ma­te­riál, takže sa môže stať, že sem-tam niečo opadne. Ni­kdy však nie tak, aby sa pro­dukt zne­hod­no­til. Rov­nako sa tiež naši zá­kaz­níci môžu spo­ľa­hnúť na to, že ne­máme prob­lém ani po ro­koch če­lenku vziať späť a opra­viť, ak sa no­se­ním opot­re­bo­vala.

Kde hľa­dáš ta­kýto živý ma­te­riál na vý­robu čle­niek? Priamo v prí­rode?

Na svo­jich pre­chádz­kach v prí­rode a v ho­rách zbie­ram na­prí­klad mach, ko­ná­riky a ka­mienky, ktoré ne­skôr vy­uží­vam i vo svo­jich pro­duk­toch. Inak si nie­ktorý ma­te­riál kon­zer­vu­jeme sami, na iný ma­te­riál zas máme ove­re­ných do­dá­va­te­ľov.

Od­kiaľ čer­páš in­špi­rá­ciu?

Z ob­ra­zov okolo mňa. Z prí­rody a zo sce­né­rií, ktoré denne pri­náša. Každé ročné ob­do­bie je pre mňa vý­ni­močné a in­špi­ru­júce. Rov­nako ako folk­lór a stret­nu­tia s na­šimi zá­kaz­níč­kami.

Máš ne­jaké ví­zie do bu­dúc­nosti?

Sa­moz­rejme, dô­le­žité je hlavne ne­uviaz­nuť na jed­nom mieste ale ne­us­tále sa po­sú­vať, pri­ná­šať niečo nové a sle­do­vať, čo naši zá­kaz­níci chcú a po­tre­bujú. Mo­jou ví­ziou je pl­niť sny. Snáď sa mi to darí a bude i na­ďa­lej da­riť.

Komentáre