Snáď každá z nás po­zná ten večný boj, ktorý mu­síme zvá­dzať so svo­jimi chu­ťami. Či už je to chuť na niečo sladké alebo jed­no­du­cho na niečo ne­zdravé. Uhm, áno, niečo ne­zdravé… Prečo sú všetky tie dobré veci, také ne­zdravé? A čo je hor­šie, prečo sa z nich musí pri­be­rať?

Ne­jedna z nás si denne po­loží túto otázku a ide si ľa­hnúť už o pol ôs­mej, lebo inak by jej chlad­nička utr­pela značnú škodu. Aj keď o pol ôs­mej býva už často ne­skoro.

Keď však aj ty pat­ríš me­dzi tie, ktoré mi­lujú jedlo, ve­dia si ho vy­chut­nať a často pod­ľahnú svo­jim chu­tiam, no na dru­hej strane si mu­sia strá­žiť svoju váhu, pre­tože aj z po­hára čis­tej vody im na­ras­tie bru­cho, tak tento člá­nok je ve­no­vaný práve Tebe.

Sa­moz­rejme, po­tra­viny, z kto­rých sú jed­not­livé jedlá zlo­žené, nie sú úplne bez­ka­lo­rické a také zdravé ako mrkva so špe­ná­tom, ale ide jed­no­značne o zdrav­šie a stále rov­nako chutné al­ter­na­tívy toho, čo tak veľmi všetky mi­lu­jeme.

A ne­mô­žem za­čať ni­čím iným, ako tou naj­chut­nej­šou ta­lian­skou špe­cia­li­tou.

PIZZA

CESTO

 • 1 vajce
 • 2 PL níz­ko­tuč­ného bie­leho jo­gurtu
 • 2 PL níz­ko­tuč­ného su­še­ného mlieka
 • 2 PL jem­ného ku­ku­rič­ného škrobu
 • 1 ČL su­še­ného drož­dia
 • Mor­ská soľ

PO­TER

 • 4 PL pa­ra­daj­ko­vého pre­tlaku (ne­ob­sa­huje toľko cukru ako ke­čup)
 • 3 malé strú­čiky ces­naku / gra­nu­lo­vaný ces­nak
 • ½ ČL ore­gana
 • ½ ČL ty­miánu
 • ½ ČL ba­zalky
 • Mor­ská soľ

PRÍ­LOHY

 • Níz­ko­tučný syr (naj­lep­šie do 7% tuku)
 • Níz­ko­tučná mo­za­rella
 • Šunka s vy­so­kým po­die­lom hy­di­no­vého mäsa
 • Ze­le­nina podľa vlast­nej chuti

PO­STUP PRÍP­RAVY

Cesto vy­le­jeme do formy. Mi­mo­cho­dom, keď ešte ne­pou­ží­vate si­li­kó­nové formy na pe­če­nie, tak je naj­vyšší čas za­čať, pre­tože sa ne­dajú s tými kla­sic­kými po­rov­nať. Cesto sa z nich veľmi jed­no­du­cho a bez­prob­lé­movo vy­berá a vô­bec sa ne­pri­pe­čie. Ale späť k po­stupu. Cesto vlo­žíme do rúry vy­hria­tej na 180°C a ne­cháme piecť až kým ne­stmavne. Ná­sledne ho vy­be­rieme von, po­trieme pri­pra­ve­nou zme­sou a pri­dáme prí­lohy. Po­tom ho vlo­žíme ešte na­ch­víľu na­s­päť do rúry a vy­be­rieme až keď sa syr krásne roz­te­čie.

foto: au­torka článku

foto: au­torka článku

DU­KÁ­TOVE BUCH­TIČKY z mik­ro­vlnky

IN­GRE­DIEN­CIE

 • 1 vajce
 • 2 PL ov­se­ných ot­rúb
 • 1 ČJ níz­ko­tuč­ného ka­kaa (áno, aj také exis­tuje)
 • 2 PL níz­ko­tuč­ného su­še­ného mlieka
 • 1 ČJ kyp­ria­ceho prášku
 • 1 – 3 PL níz­ko­tuč­ného mlieka
 • Sla­didlo (…lebo, ne­viem či ste to už po­čuli, ale umelé sla­didlá nie sú až taký prú­ser – viac o nich sa do­zvieš TU)

PO­STUP PRÍP­RAVY

Vy­mie­šame va­jíčko so sla­did­lom, a tak pri­dáme os­tatné su­ro­viny. Keď je cesto prí­liš husté, tak ho zrie­dime mlie­kom. Vle­jeme do za­pe­ka­cej misky alebo akej­koľ­vek inej, ktorá nám v mik­ro­vlnke ne­vy­buchne a pri­bližne pri 850W hre­jeme 3 mi­núty. Dá­vajte však po­zor na to, aby vám cesto ne­vy­ky­pelo, lebo kto to po­tom vy­čisti?! Cesto ná­sledne vy­klo­píme na do­sku, na­krá­jame na malé kúsky a vlo­žíme do miš­tičky.

Krém každý dobre po­zná. Ide o oby­čajný va­nil­kový pu­ding, pre­tože pri­pra­vený z níz­ko­tuč­ného mlieka a sla­didla nie je až ta­kým pre­či­nom voči nášmu telu. Hlavne ten, ktorý ne­stojí 20 cen­tov 🙂

foto: au­torka článku

JO­GUR­TOVÝ KO­LÁČ

IN­GRE­DIEN­CIE

 • 4 PL ov­se­ných ot­rúb
 • 5 va­jec
 • 1 níz­ko­tučný biely jo­gurt
 • 6 PL níz­ko­tuč­ného su­še­ného mlieka
 • Sla­didlo
 • 3 ČJ prášku do pe­čiva
 • 1 ČJ cit­ró­no­vej kôry alebo arómy

PO­STUP PRÍP­RAVY

Najprv si vy­mie­šame z bie­lok sneh. Os­tatné su­ro­viny zmie­šame do­kopy a pri­dáme vy­mie­šane bielka. Cesto vy­le­jeme do si­li­kó­no­vej formy a vlo­žíme na 30 mi­nút do rúry vy­hria­tej na 180°C. Vrch mô­žeme ešte po­trieť bie­lym níz­ko­tuč­ným jo­gur­tom ochu­te­ným ne­ja­kou aró­mou, ka­kaom, ško­ri­cou a sla­did­lom.

foto: au­torka článku

foto: au­torka článku

A te­raz tu mám pre vás niečo, po čom sa zrovna ne­vr­háme, ale ži­vot bez neho je ťažký.

DO­MÁCI CHLIEB bez pe­kár­ničky

IN­GRE­DIEN­CIE

 • 4 PL pše­nič­ných ot­rúb
 • 4 PL ov­se­ných ot­rúb
 • 6 PL jem­ného ku­ku­rič­ného škrobu
 • 14g drož­dia
 • 2 vaj­cia
 • 100 g níz­ko­tuč­ného bie­leho jo­gurtu
 • 10 PL níz­ko­tuč­ného mlieka
 • Soľ, čierne ko­re­nie, rasca celá

PO­STUP PRÍP­RAVY

Všetky in­gre­dien­cie zmie­šame do­kopy a vle­jeme do si­li­kó­no­vej formy. As­poň na pol­ho­dinu za­kry­jeme utier­kou a ne­cháme po­stáť až kým cesto na­kysne. Po­tom pe­čieme 25 mi­nút na 200°C.

foto: au­torka článku

foto: au­torka článku

A na­ko­niec sladká dob­rota, po kto­rej ur­čite skočí každá žena.

NU­TELLA

IN­GRE­DIEN­CIE

 • Níz­ko­tučné mlieko
 • Níz­ko­tučné su­šené mlieko
 • Sla­didlo

PO­STUP PRÍP­RAVY

Po­stup je veľmi jed­no­du­chý a zá­leží na tom, koľko sme toho schopné zjesť. 🙂 Do mlieka pri­dáme su­šené mlieko so sla­did­lom a roz­mie­šame. Po­mer mlieka a su­še­ného mlieka by mal byť taký, aby nám vznikla hustá kon­zis­ten­cia, ale sa­moz­rejme, kaž­dému podľa chuti. Však, aby to ne­bol veľký pre­hre­šok proti na­šej váhe, tak denne by sme ne­mali zjesť viac ako štyri po­liev­kové ly­žice su­še­ného mlieka. Tak sa ne­ne­chajte opan­tať chu­ťou. 

Dobrú chuť, diev­čatá !

Komentáre