Nie­kto raz po­ve­dal, že láska je hra, ktorú vy­mys­leli aby trá­pili ženy.

Je to na­ozaj tak? Sú na­ozaj vždy na vine muži?

Má­lo­kto si uve­domí, že na svete je tak málo lásky a tak veľa se­bec­tva. V po­sled­nej dobe ne­vieme ni­komu po­môcť a ne­vieme za­brá­niť nášmu egu rásť. Chceme byť vo všet­kom naj­lep­šie a nech­ceme ni­komu po­má­hať v tom, aby bol as­poň po­dobný nám. Naše se­ba­ve­do­mie ras­tie kaž­dou vy­hra­nou bit­kou nad nie­kým, kto pre­hral, alebo jeho vý­sle­dok ne­do­pa­dol lep­šie ako náš. Nech­ceme po­má­hať ni­komu, pre­tože si mys­líme, že nám ne­treba po­moc, tak prečo po­má­hať iným.

Dnešné vzťahy me­dzi ľuďmi by sa dali cha­rak­te­ri­zo­vať ako vzťahy plné há­dok, sĺz a bo­lesti. Často za­bú­dame na to, že v pl­nom a čis­tom vzťahu sa mu­sia sna­žiť dvaja a ne­treba sa stále há­dať kvôli ne­na­pra­vi­teľ­ným ve­ciam, pre­tože je to zby­točné. Svoj ná­zor svojmu par­tne­rovi mô­žeš vy­jad­riť hneď a ne­mu­síš za­čí­nať hád­kou a kon­čiť slo­vami, ktoré len vy­z­dvi­hujú tvoje ego. Slzy, ktoré nám často ste­kajú po ble­dej tvári, sú len vý­plo­dom bo­lesti a há­dok, ktoré si často za­prí­či­ňu­jeme samé. Ne­vieme svoj ná­zor vy­jad­riť inak ako hys­te­ric­kým kri­kom alebo de­sia­timi sprá­vami a po­tom pla­čeme nad roz­lia­tym mlie­kom. Po­tom pri­chá­dza be­z­ú­tešná bo­lesť, kto­rej ne­vieme za­brá­niť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Pro­ces­sed with VSCO­cam with m5 pre­set

Skús po­roz­mýš­ľať nad tým, koľ­ko­krát si za svoju bo­lesť mohla ty. Skús sa za­mys­lieť nad tým, koľko vecí by bolo inak, ak by si sa za­cho­vala lep­šie a ne­há­dzala hneď všetko zlé na svojho par­tnera. Za­hoď preč všetko zlé a buď šťastná, za svojho par­tnera, pre­tože to s te­bou vy­dr­žal a vie, že nie si taká se­becká. Buď hrdá na to, že si vieš pri­znať pravdu vo vzťahu, pre­tože nie­kto raz po­ve­dal:

Ak chceš mi­lo­vať tak mi­luj.
Ak chceš kla­mať tak klam, ale ne­rob tieto dve veci na­raz.

Komentáre