1. Od­há­ňaš od seba ľudí

Ko­mu­ni­ku­ješ s ľuďmi, av­šak, keď máš po­cit, že sú prí­liš blízko, au­to­ma­ticky ich za­čneš od­há­ňať od seba preč. Za­čí­naš na nich na­chá­dzať chyby a zby­točne si ich za­čí­naš ška­tuľ­ko­vať ako ne­vhod­ných.

 2. Ho­vo­ríš nie

A to na všetko. Stret­nu­tia s pria­teľmi, či po­ten­ciálne schôdzky s opač­ným po­hla­vým. Nie­ktorí po­ve­dia áno, ale v du­chu dú­fajú, že stret­nu­tie zruší druhá strana.

3. Mys­líš si o sebe, že si ne­možná

Pre­svied­čaš samú seba, že ne­exis­tuje mož­nosť, aby ťa mal nie­kto rád a ak sa aj nie­kto taký nájde, je to len na ur­čitý čas, pre­tože ta­kýto člo­vek ťa opustí ih­neď, ako­náhle na tebe nájde ne­jaké chyby.

zdroj: unsp­lash.com

4. Vy­mýš­ľaš vý­ho­vorky, prečo ne­mô­žeš ro­biť nie­ktoré veci

A tieto vý­ho­vorky máš po ruke tak­mer okam­žite. Raz je prí­liš malý, alebo je prí­liš chudý či úplne ne­možný. Naj­skôr sa ti zdá, že je všetko v po­riadku av­šak po­stupne, ako sa stret­nu­tie/ak­ti­vita blíži pre­sved­číš samú/sa­mého seba, že nie je všetko OK. Za­čneš hľa­dať dô­vody, pre ktoré nie­kam ne­ísť alebo niečo ne­uro­biť.

5. Pod­ce­ňu­ješ sa

Ne­do­ká­žeš ob­jek­tívne zhod­no­tiť svoj prí­nos, pre­tože nech­ceš byť stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Nech­ceš, aby sa ľu­dia o tebe do­zve­deli a viac, a tak sa sna­žíš skrý­vať o sebe čo naj­viac vecí.

6. „Vy­pí­naš“ svoje srdce

A to aj vtedy, ak  pred te­bou stojí tá správna osoba! Pre­svied­čaš sama seba, že niečo s týmto člo­ve­kom nie je v po­riadku alebo že niečo nie je v po­riadku s te­bou.

7. Zme­níš sa na nie­koho, kým nie si

Tvr­díš, že sa ti pá­čia veci, ktoré v sku­toč­nosti ne­máš rada, až to do­speje do štá­dia, že vô­bec ne­vieš, kým vlastne si. Za­čneš sa me­niť na osobu, ktorá sa ti ne­páči, pre­tože ne­vieš, ako čo naj­lep­šie zvlád­nuť danú si­tu­áciu.

8. Po­u­ží­vaš on­line zo­znamky

Keď si on­line, skrý­vaš sa za ob­ra­zov­kou te­le­fónu v po­hodlí do­mova, bez toho, aby si sa s nie­kým stretla tvá­rou v tvár. Takto sa cí­tiš bez­peč­nej­šie, av­šak stále si uží­vaš po­zor­nosť od on­line oko­lia.

9. Pred­stie­raš, že nie si zra­ni­teľná

Zra­ni­teľ­nosť je sila, av­šak ty ju za­krý­vaš keď sa ocit­neš v si­tu­ácií, kedy by ťa nie­kto mo­hol mať rád. Pred­stie­raš, že si „chladné dievča“, pre­tože si ne­mys­líš, že by ťa mal nie­kto rád takú, aká na­ozaj si.

10. Vy­tvá­raš si v hlave veľa sce­ná­rov

Bo­jíš sa no­vej lásky a stále si to pred­sta­víš. Nie­kedy si plá­nu­ješ v hlave celé roz­ho­vory a rov­nako aj miesta, kde všade by si svojho pána ne­zná­meho mohla stret­núť.

Takto pri­chá­dzaš do kon­flitku so svo­jou mys­ľou, ktorá vie, že nič z toho nie je re­a­lita a že tvoj ži­vot ni­kdy ne­bude taký, ako si si ho vy­sní­vala vo svo­jej hlave.

zdroj: thought­ca­ta­log.com