Ne­viem, prečo mi stále pí­šeš o pol­noci alebo po pol­noci.

Ne­ro­zu­miem ti.

Už je to dlhá doba, čo ja a ty spolu nie sme.

Sám si po­ve­dal, že je ľahké na mňa za­bud­núť, tak prečo tvoje činy ho­vo­ria o nie­čom úplne inom?

unsp­lash.com

Keď tvoja my­seľ je pod vply­vom rôz­nych lá­tok, vieš, kto som.
Vie snáď tvoje srdce komu patrí, keď si opitý?
Vieš, keby som ťa ne­poz­nala a ne­dali sme sa do­kopy, tak, že si mi opitý na­pí­sal, že ma ľú­biš, tak by som ne­ve­rila ani jed­nej tvo­jej opi­tej správe.
Ne­viem prečo ma máš stále v hlave… po tom všet­kom.
Mal by si  byť rád, že som tá, ktorú si ne­chal ísť. Bolo to tvoje roz­hod­nu­tie.
Ur­čite si pa­mä­táš moju lásku a spô­sob, akým sme sa zvykli roz­prá­vať, scho­vá­vať veci pred se­bou.

unsp­lash.com

Bol si moje more a ja som bola tvoja pláž.

Pri­chá­dzal si vo vl­nách a voda ni­kdy ne­bola úplne čistá,

tak ako tvoje slová, zväčša klam­stvá.
Pre­chá­dzali sme sa ruka v ruke.
Zrazu si sa roz­ho­dol od­ísť a tie miesta už ni­kdy ne­vy­ze­rali rov­nako.
Mi­lu­ješ ju, ale ne­mô­žeš za­bud­núť na mňa…

unsp­lash.com

„Keď ti chý­bam, vieš kam máš ísť, môj duch tam stále blúdi“-ano­nym

Komentáre