Podľa For­besu koz­me­tická spo­loč­nosť Ky­lie Jen­ner už do­siahla hod­notu astro­no­mic­kých 900 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ak k tejto sume pri­rá­tame aj všetky jej vý­nosy z pod­ni­ka­nia, 21-ročnú in­flu­en­cerku mô­žeme ofi­ciálne ozna­čiť za najm­lad­šiu self-made mi­liar­dárku. 

Pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh mla­dej hviezdy je však po­merne kon­tro­verzný. Mnohí to­tižto po­u­ka­zujú na to, že Ky­lie nie je sku­toč­nou osob­nos­ťou, ktorá mení svet. Kri­tici tvr­dia, že len vy­užíva svoju bo­hatú a vplyvnú ro­dinu a tak­tiež jej túžba po do­ko­na­lom vzhľade nie je práve tým, čím by mala ísť prí­kla­dom do­spie­va­jú­cim diev­ča­tám.

View this post on Instagram

🖤

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Ho­vor­kyňa ame­ric­kého ma­ga­zínu For­bes pre CNN uviedla, že sú si plne ve­domí, že v rámci pojmu „self-made“ sú ľu­dia, na kto­rých tento po­jem sedí viac ako na iných. „Áno, Ky­lie po­chá­dza z bo­ha­tej ro­diny a zvi­di­teľ­nila sa vďaka nej, av­šak svoju spo­loč­nosť vlastní sama a je hod­no­tená na zá­klade príj­mov, ktoré do­siahla sama ako aj na zá­klade hod­noty spo­loč­nosti, ktorú za­lo­žila,” uviedla pre CNN.

Ky­lie Jen­ner sa pre­slá­vila najmä vďaka te­le­víz­nej re­a­lity show „Ke­e­ping Up with the Kar­das­hians“. V roku 2016 pat­rila me­dzi 10 naj­sle­do­va­nej­ších ľudí na Ins­ta­grame, ak­tu­álne ju sle­duje 128 mi­li­ó­nov ľudí.

Ma­ga­zín For­bes ju do­konca ozna­čil ako tre­tiu naj­lep­šie pla­tenú ce­leb­ritu za po­sledný rok, pred­be­hol ju len bý­valý ame­rický pro­fe­si­onálny bo­xer Floyd Ma­y­we­at­her a ame­rický he­rec George Clo­oney.

Či už chceme alebo nie, Ky­lie je na scéne a má veľký vplyv, ktorý sa dá me­rať nie­len po­čtom fa­nú­ši­kov na Ins­ta­grame, ale aj hod­no­tou jej spo­loč­nosti Ky­lie Cos­me­tics, ktorú For­bes od­ha­dol už v roku 2018 na 800 mi­li­ó­nov do­lá­rov a v roku 2019 do­konca na 900 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ak k to­muto pri­po­čí­tame pe­niaze z rôz­nych kam­paní a di­vi­dend, suma sa vy­šplhá až na 1 mi­liardu do­lá­rov. Len pre po­rov­na­nie, ma­je­tok ses­try Ky­lie, Kim, je od­ha­do­vaný na 350 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

View this post on Instagram

If you’re happy and you know clap your hands 👏🏼

A post shared by Kylie (@kyliejenner) on

Aj keď je jej firma mi­liar­do­vým biz­ni­som, zdá sa až ne­prav­de­po­dobné, že spo­loč­nosť má len 7 stá­lych za­mest­nan­cov a 5 bri­gád­ni­kov. O väč­šinu chodu jej firmy sa to­tižto stará ex­terná firma. Vý­robu a ba­le­nie má na sta­rosti ka­li­forn­ská spo­loč­nosť Seed Be­auty, o pre­daj sa stará on­line pre­dajca Sho­pify, fi­nan­cie a PR pro­duktu zase zais­ťuje jej matka vý­me­nou za de­sa­tinu z tr­žieb.

Veľ­kou vý­ho­dou firmy je pre Ky­lie fakt, že sa do veľ­kej miery stará o mar­ke­ting pro­stred­níc­tvom svo­jich so­ciál­nych sietí. Preto v tomto smere nemá tak­mer žiadne ná­klady a väč­šina zisku pu­tuje priamo na jej účet. Ky­lie Cos­me­tics v prie­behu troch ro­kov svo­jej exis­ten­cie do­ká­zala vy­ge­ne­ro­vať 230 mi­li­ó­nov do­lá­rov čis­tého zisku a stále ras­tie. Ky­lie do­konca tento rok pre­vzala ti­tul, ktorý už nie­koľko ro­kov drží za­kla­da­teľ Fa­ce­bo­oku, Mark Zuc­ker­berg, a to ti­tul najm­lad­šieho „self-made“ mi­liar­dára.

 

zdroj: CNNFor­beswww.ob­ser­ver.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.