Do­mi­nika Du­cová nám pre­zra­dila, že mi­luje exo­tiku, šport a do svo­jej práce vstáva každé ráno s úsme­vom. V na­sle­du­jú­com roz­ho­vore sme Do­mi­niku trošku vy­spo­ve­dali. Jej po­zi­tívna ná­lada je tak­mer ne­prie­hliad­nu­teľná, ale to po­súď sama.

Tvoju Ins­ta­gra­movú čin­nosť a pô­so­be­nie na scéne slo­ven­ského sho­wbiz­nisu  vní­mame há­dam všetci. Bola to dlhá cesta? Ako si sa do­stala do pop­re­dia?

Ja ani ne­viem či som v ne­ja­kom pop­redí, či už na Ins­ta­grame alebo v sho­wbiz­nise. Za hviezdu sa ne­po­kla­dám a oproti iným sa môj po­čet fol­lo­we­rov stráca, no na­priek tomu mám ra­dosť z kaž­dého, kto ma sle­duje a z kaž­dej re­ak­cie ktorú do­sta­nem.

Na tvo­jom Ins­ta­grame uve­rej­ňu­ješ veľa zau­jí­ma­vých a krás­nych fo­tiek. Je ná­ročné byť stále tak krásna a zá­ro­veň mať se­ba­ve­do­mie na mieste?

Nie­kedy, keď si ot­vo­rím svoj pro­fil zis­tím, že už je to týž­deň, čo som nič ne­uve­rej­nila, alebo dva. A po­tom sa za­sme­jem a vra­vím si, že na mňa na tom Ins­ta­grame asi práve ne­ča­kajú. Po­tom, keď po­st­nem fotku a mám na­ozaj prí­jemné ohlasy, ktoré mi dá­vajú ra­dosť, tak si vra­vím, že bu­dem po­sto­vať viac. No ja som po­hodlný člo­vek, ktorý keď ne­musí, tak na make-up ne­po­myslí, nie som ten typ, čo hľadá stále dobré svetlo, aj keď pri­zná­vam dá to ob­čas za­brať spra­viť peknú fotku, preto ob­di­vu­jem každú blo­gerku, ktorá má na to tr­pez­li­vosť.

Čo máš vy­štu­do­vané?

Strednú školu a na vy­sokú som sa už ne­šla, aj keď ve­ľa­krát po­mýš­ľam na to, že by som si to vy­skú­šala. Keďže som po­čas školy a aj po nej ces­to­vala, na vy­sokú som ne­šla a ne­mô­žem po­ve­dať, že by som to ľu­to­vala. Áno, je fajn mať vy­sokú školu, ale mala som to šťas­tie, že som si na­šla prácu aj bez toho.

Tvoju po­stavu ti môže zá­vi­dieť väč­šina z nás. Pre­zra­díš nám ako nato?

Nič nové, čo si mô­žete pre­čí­tať v kaž­dom žen­skom ča­so­pise vám ne­po­viem. Zdravá strava a po­hyb, ale keďže svet má byť v rov­no­váhe, ja sama ne­odo­lám pizzi alebo ko­lá­čom. A takto je to som­nou ako na hú­sen­ko­vej dráhe. Ale keďže mi­lu­jem zdravú stravu, ne­mám ni­kdy po­cit, že sa ob­me­dzu­jem. Ja skrátka má­vam chuť na ša­lát a často!

Aké je tvoje mo­men­tálne za­mest­na­nie?

Pra­cu­jem v jed­nej firme a zá­ro­veň vo Fas­hion tv. Keď pri­šiel čas do­spe­lác­keho ob­do­bia, tak som ne­ve­rila, že exis­tuje za­mest­na­nie, kam člo­vek chodí rád a te­raz mám ta­kéto práce dve.

Tvoja na­job­ľú­be­nej­šia kniha?

Ak by som sa mala vrá­tiť pár ro­kov do­zadu jed­no­značne by to bola twi­light sága, ktorú mu­sela pre­čí­tať každá pu­ber­tiačka :D. Mám veľmi rada knihy od spi­so­va­teľa Ma­xim E. Mat­kin (žen­ská kla­sika, kto­rou asi ne­vy­tŕčam z davu) a po­tom mo­ti­vačné alebo o zdra­vej vý­žive. Som kla­sik, cho­dím do kniž­nice, mi­lu­jem vôňu kníh.

Hobby vo voľ­nom čase?

Som rada sama doma, ale iba cez deň, v noci sa bo­jím 😀 Púš­ťam si na­hlas hudbu, tan­cu­jem a rada by som po­ve­dala, že spie­vam, ale znie to, ako keby za­bí­jali sle­pice. Mi­lu­jem ces­to­va­nie, šport, kino, letné te­rasy a asi by ste ma na­ho­vo­rili na ho­cičo.

Kam sa cho­die­vaš cez ví­kend za­bá­vať?

Viac ako dis­ko­téky, ma baví prí­jemná par­tia a po­se­de­nie pri víne. No ur­čite to každý z nás po­zná, že sa z ,,dáme si deci vína“ stala párty do rána. Mi­lu­jem ma­mi­nin pod­nik v Bra­ti­slave, as­poň na chvíľu sa tam každý deň za­sta­vím a viem, že tam vždy bude nie­kto koho po­znám a s kým mô­žem pre­ho­diť pár slov. Takže ma tam mô­žete často ob­ja­viť. Za svoje out­fity sa ne­za­ru­ču­jem, keďže to mám hneď pod do­mom a ob­čas vy­beh­nem v zau­jí­ma­vých kre­áciách alebo py­žame.

Po­ra­díš na­šim či­ta­teľ­kám, ako sa vy­rov­nať s roz­cho­dom?

Ne­po­ra­dím, lebo sama ne­viem. Ne­exis­tuje na to žiadna for­mulka, ne­po­môže ani ký­beľ zmrz­liny, ani li­ter vína. Asi len čas a dobrá spo­loč­nosť, pri kto­rej ne­bu­dete na do­tyčnú/do­tyč­ného mys­lieť.

Chys­táš sa tento rok na exo­tickú do­vo­lenku?

Exo­tiku si ne­chá­vam až na zimu. Som mi­lov­ník Ázie (moje oči vám to asi pre­zra­dili haha), takže tento kút sveta kon­com roka nav­ští­vim a cez leto sa bu­dem flá­kať bliž­šie pri Slo­ven­sku.

Prší! #pr­vás­top alebo ako to dnes vy­zerá na ins­ta­grame 😂#bali 🌴

A post sha­red by Do­mi­nika (@du­cova) on

Tvoje ne­spl­nené sny?

Stále vra­vím, be ca­re­full what you wish for. Snov mám veľa, ale ak pre­zra­dím ne­spl­nia sa či?

Pod­stú­pila si nie­kedy es­te­tickú úp­ravu alebo si tak krásna pri­ro­dzene?

Ďa­ku­jem v pr­vom rade za kom­pli­ment! Ne­pod­stú­pila som žiadnu úp­ravu, aj keď mi ob­čas diev­čatá na­píšu, kde som si dala ro­biť pery. No ne­od­su­dzu­jem plas­tiky, ani iné vy­lep­šo­va­cie me­tó­dy, ak je to s mie­rou, no veľa diev­čat tú mieru nemá a po­tom vy­ze­rajú ako cez ko­pí­rak.

Máš do­má­ceho mi­lá­čika? Pop­rí­pade plá­nu­ješ?

Mám 14- roč­ného Bis­ho­nika me­nom Leo. Aj keď je už sta­ručký, je stále fit a vy­zerá stále ako šte­niatko. Ja sa ešte jed­nému psí­kovi neb­rá­nim a mo­jím vy­tú­že­ným je ta­lian­ský chr­tík.

Stretla si sa nie­kedy s oso­čo­va­ním tvo­jej osoby? Ako zvlá­daš ne­ga­tívne vplyvy oko­lia?

Keď som si prvý krát v ži­vote pre­čí­tala ne­prí­jemné ko­men­táre na moju osobu pod člán­kom, ktorý o mne vy­šiel, mys­lela som si, že už ni­kdy ne­vyj­dem z domu. Po čase som zis­tila, že ne­prí­jemné ko­men­táre píšu stále tí istí ľu­dia a te­raz sa na tom sme­jem. Na­šťas­tie ne­mu­sím če­liť ši­ka­no­va­niu v re­ál­nom ži­vote, pre­tože ko­men­táre, ktoré ve­dia ľu­dia na­pí­sať, nie sú kon­štruk­tívna kri­tika, ale do­slova ši­kana a urážky. To ve­dia ľu­dia na­pí­sať iba v ko­men­tá­roch a pred­po­kla­dám, že na osob­nom stret­nutí by takú gu­ráž ne­mali, nie že by som bola na­ma­kaný dvoj­met­rový chlap, kto­rého by sa v re­ál­nom ži­vote zľakli, ale každý je väčší hr­dina za po­čí­ta­čom. Kon­štruk­tívnu kri­tiku si vždy rada vy­po­ču­jem, či už je to od na­šej šé­fo­vej Ga­biky Dro­bo­vej alebo od mo­jich blíz­kych.

Po­znáš našu stránku Od­zadu.sk?

Od­zadu po­znám a po­zdra­vu­jem všet­kých či­ta­te­ľov. 🙂 Dú­fam, že bu­dete mať leto plné krás­nych zá­žit­kov. Ďa­ku­jem za roz­ho­vor @du­cova

Komentáre