Každá máme dni, kedy sa nám nič nechce, chceme sa len po­riadne za­ba­bu­šiť a ne­jako pre­žiť ná­ročný deň. Najmä v zim­ných me­sia­coch je to o to ná­ročné, no na dru­hej strane máme di­lemu, že chceme aj tak vy­ze­rať dobre. Pri­pra­vili sme preto pre teba tie najš­tý­lo­vej­šie out­fity, ktoré sú jed­no­du­ché, vy­ze­rajú dobre, no sú aj po­hodlné a roz­hodne ti v nich ne­bude zima. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre