Ako tak po­slednú dobu po­čú­vam od mo­jich dra­hých pria­te­ľov, mám po­cit, že čím ďa­lej, tým viac sa strá­came v dneš­nom svete. Veľa ľudí chce ces­to­vať nie preto, lebo chce niečo nové spoz­nať, ale preto, pre­tože sa chcú nájsť, chcú utiecť od myš­lie­nok, niečo nové po­cho­piť a za­žiť.

Dneš­nému svetu akosi ne­chá­peme. Sme skla­maní. Sme skla­maní se­bou, dru­hými. Chceme viac, chceme lásku na celý ži­vot, chceme úspech. Chceme byť šťastní. Chceme mnoho vecí, no za­bú­dame na pod­statu. Alebo do­konca ne­po­známe pod­statu.

Pý­taš sa, či je to vô­bec možné. Ml­čím. Sama ne­viem. Sama po­slednú dobu ne­chá­pem svetu. Ne­chá­pem ži­votu. Mám ho rada, ale niečo..niečo tam chýba. Uve­do­mím si to až vtedy, keď moje zdra­vie bude zlé? Uve­do­mím si to až vtedy, keď ma opustí nie­kto z mi­lo­va­ných osôb? Opäť ml­čím. Ne­viem.

Ob­čas sme za­tr­pk­nutí.

enhanced-buzz-wide-26185-1370491695-8

we­he­ar­tit.com

Ob­čas ne­vieme čo ďa­lej. 

Raz mi je­den múdry člo­vek po­ve­dal, že aj tak je­diné hod­notné, čo tu na svete za­ne­cháme, budú stopy lásky. Na­šej lásky. K ľu­ďom, k svojmu mu­žovi, k svo­jim de­ťom, k zvie­ra­tám. K ho­ci­komu. Naša láska je náš ži­vot. Je to naša lás­ka­vosť, dobré srdce, úp­rimná duša. Sme to my. My sme láska. Možno sme ob­čas ako z ka­meňa, možno sme ob­čas zni­čení, smutní, una­vení a utrá­pení, no naša láska je celý náš svet. Stopy lásky, ktoré za­ne­cháme, budú navždy za­pí­sané do sŕdc na­šich dra­hých.

Ne­vy­hý­bajme sa láske, ne­vy­hý­bajme sa po­zor­nosti, ne­vy­hý­bajme sa za­mi­lo­va­nosti. Od­pusťme si. Vy­kročme na cestu lásky. Mi­nu­losť ne­chaj mi­nu­los­ťou, sú­streď sa na prí­tom­nosť a bu­dúc­nosť. Sú­streď sa na lásku, ktorú mô­žeš odo­vzdať. Pre­tože tá láska na­plní tvoje srdce.

2eby3c8

we­he­ar­tit.com

Možno sa strá­caš, možno sa hľa­dáš, uva­žu­ješ. Možno chceš od­ísť. Ale ni­kdy ne­ute­čieš pred se­bou. Ni­kdy ne­ute­kaj pred lás­kou, pred citmi, pred ži­vo­tom. Vy­chut­ná­vaj si ho. Bo­juj za lásku, za to, že chceš byť šťastná. Maj ra­dosť v srdci. Máš ro­dinu, si zdravá a máš dob­rých pria­te­ľov. Čo viac? Čo treba viac ku šťas­tiu? Viem, že sa to ľahko píše. Sama s tým mám prob­lémy, no naj­dô­le­ži­tej­šie na tomto svete bude vždy a navždy láska.

Tá pravá, ne­hy­núca, tá ra­dostná.

Tá, ktorú odo­vzdáš.

Pre­tože sa ti viac­ná­sobne vráti. 

Za­ne­chaj stopy lásky, drahá moja. 

Komentáre