Tvoje po­sledné dni by si s te­bou ne­vy­me­nilo veľa ľudí. Má­lo­kto by ich to­tižto chcel, však? Úp­rimne, už by si si ich ne­da­ro­vala ani ty sama, keby si ich mohla pre­žiť, ako po­sledné vo svo­jom ži­vote. „Rad­šej ni­kdy.“ – znela by tvoja od­po­veď. Ve­ľa­krát si si za po­sledný týž­deň po­ve­dala „Prečo práve ja?“ alebo „Ne­mô­žem mať as­poň nie­kedy šťas­tie?“. Za­znelo v tvo­jej mysli via­cero po­dob­ných fráz? Spo­meň si na tie mo­menty a uver, že si možno mala o tú kvapku šťas­tia viac.

zdroj: unsp­lash.com

Keď na teba os­tatní vo­diči trú­bili a po­čas­to­vali ťa vša­ko­va­kými prí­vlas­t­kami, lebo si po­ru­šila pár pra­vi­diel cest­nej pre­mávky, ne­uve­do­mu­júc si ich zá­važ­nosť, spo­meň si, že to mohlo skon­čiť ne­ho­dou. V prí­pade, že tvoj vzťah-ne­vzťah do­stal de­fi­ni­tívnu bodku, keďže ne­ga­tívne emó­cie pre­va­žo­vali nad tými po­zi­tív­nymi, aj tu si mala kvapku šťas­tia. Dobre vieš, že po­kra­čo­va­nie by zna­me­nalo len ko­lo­toč kruž­níc. Kruž­níc, ktoré opi­sujú ten istý kruh smútku. Pr­šalo a tvoje biele te­nisky za po­lo­vicu vý­platy z bri­gády do­stali fa­ce­lift v od­tien­koch ze­mi­tej hne­dej a po­po­lavo še­dej? Vy­čisti ich a ne­zú­faj, nie sú po­ško­dené na­trvalo.

zdroj: unsp­lash.com

Po­zri sa na po­hár, ako na po­lo­plný

V tomto článku nejde o kon­krétne si­tu­ácie, ktoré môžu a ne­mu­sia se­dieť na tvoj prí­pad „bez­šťast­ného“ ži­vota. Chcem len, drahá, aby si po­cho­pila prin­cíp. Má­lo­kedy máme na zre­teli, že sme v tomto alebo v inom prí­pade mohli do­pad­núť oveľa hor­šie. Sme zvyk­nutí sťa­žo­vať sa, ego­is­ticky hun­drať a na­dá­vať na všetko, čo nám ne­vyšlo, ba do­konca, v nie­kto­rých prí­pa­doch i na to, čo vy­šlo. Na­ozaj za­du­bene a slepo oča­ká­vame, že každý z nás má ochranný plášť, ktorý nás chráni pred „ška­re­dými“ dňami? Od­po­veď znie – nie. Ne­máš ho ani ty, ani ja, ani tvoj pes. Toto nie je apel na to, aby si ve­le­bila boha – aké­ho­koľ­vek. Je to apel na to, aby si ob­jek­tívne hod­no­tila prie­mernú zá­ťaž, ktorá s kaž­do­den­ným ži­vo­tom pri­chá­dza. Ne­sús­treď sa iba na emo­ci­onálny opar, ktorý sa okolo kaž­dej z týchto zá­ťaží vznáša.

Zvládla si aj ta­kýto ná­ročný deň, me­siac alebo ob­do­bie a si schopná ich zvlád­nuť ešte de­siatky. Buď po­korná a prijmi svoje sl­nečné, aj za­mra­čené dni ve­diac, že ty sama máš moc množ­stvo sl­neč­ných lú­čov, ale aj mra­kov ná­so­biť.

Komentáre