O eko­lo­gic­kom trende „zero waste“, ktorý sa v po­sled­ných ro­koch stal al­fou a ome­gou všet­kých fa­nú­ši­kov re­duk­cie od­padu a ze­len­šej pla­néty si už ur­čite po­čula, a možno aj ap­li­ko­vala do svojho kaž­do­den­ného ži­vota. Od­pad pro­du­ku­jeme rôzny a ne­pat­ria sem len obaly z po­tra­vín, ige­li­tové tašky či plasty. Často si to ne­uve­do­mu­jeme, no veľké množ­stvo tejto ne­že­la­nej hmoty tvo­ria aj kúsky z mód­neho prie­myslu. Kopy ob­le­če­nia, to­pá­nok či ka­be­liek tak­tiež pris­pie­vajú k hro­ma­de­niu od­padu, a preto sa v tomto článku po­zri na to, ako mô­žeš 4 zo sláv­nych „5R“ prin­cí­pov zero waste vy­užiť aj v móde!

1. Re­fuse – od­mietni kú­piť čo ne­pot­re­bu­ješ

Tento prin­cíp ho­vorí jasne – ne­na­ku­puj zby­toč­nosti! Áno, aj keď sa ti te­raz nezdá, že ku­pu­ješ veci, ktoré re­álne ne­pot­re­bu­ješ a ani nech­ceš, no opa­kom je pravda. Často je vý­sled­kom bez­cieľ­neho flá­ka­nia sa po ná­kup­nom cen­tre práve množ­stvo zby­toč­ných kús­kov v tvo­jom šat­níku, ktoré ťa zlá­kali. Ide väč­ši­nou o naj­nov­šie trendy, ktoré však vy­dr­žia ma­xi­málne jednu se­zónu. Preto, si už pri myš­lienke na kúpu no­vého ob­le­če­nia či mód­nych do­pl­n­kov dobre zváž, či danú vec na­ozaj po­tre­bu­ješ, pop­rí­pade už aj ne­máš x po­dob­ných vo svo­jej zbierke. Ušet­ríš tak nie­len čas a pe­niaze, ale aj našu pla­nétu!

2. Re­duce – zre­du­kuj ob­sah svojho šat­níka

Aj keď je snom kaž­dej ná­kup­nej ma­niačky či ma­niaka šat­ník plný naj­nov­ších mód­nych tren­dov, kvan­tita, ne­na­hradí kva­litu! Ak sa ti pra­vi­delne stáva, že si z pre­pl­ne­ných a ne­pre­hľad­ných skríň, aj tak ne­do­ká­žeš vy­brať po­hodlný out­fit podľa svo­jich pred­stáv, ne­vá­haj a zbav sa všet­kého, čo si na sebe ne­mala už dl­h­šie ob­do­bie. Práve na za­dných kôp­kach či ve­šia­koch sa ukrýva ob­le­če­nie, ktoré ne­no­síš, lebo ti prav­de­po­dobne ne­sedí, nie je po­hodlné, alebo je na teba prí­liš vý­stredné či na­opak kon­zer­va­tívne. Jed­no­du­cho ho zo svo­jej zbierky vy­raď a ne­chaj si len to, čo sku­točne no­síš, po­tre­bu­ješ a cí­tiš sa v tom fajn. Ná­sledne sa nech­ce­ného ob­le­če­nia mô­žeš jed­no­du­cho zba­viť – po­su­núť ho ďa­lej buď pre­da­jom alebo da­ro­va­ním ka­ma­rátke či de­ťom v det­ských do­mo­voch.

3. Re­use – znova vy­uži, oprav po­ka­zené

Ak máš me­dzi svo­jimi úlov­kami na­prí­klad kva­litné rifle, ktoré majú však po­ka­zený zips, per­fektné ele­gantné sako s od­tr­hnu­tými gom­bíkmi či to­pánky z pra­vej kože so zni­če­ným pod­pät­kom, skús ta­kéto hod­notné kúsky jed­no­du­cho opra­viť alebo si z nich vy­ro­biť niečo nové. Vy­uži služby kraj­čírky v tvo­jom meste, pre ktorú ne­bude prob­lém na­šiť nový zips alebo gom­bíky, či pre­cízne ruky obuv­níka, ktorý si ľahko po­radí so zni­če­nou obu­vou. Tvoje cenné a nad­ča­sové kúsky tak do­stanú druhý dych a ty ich bu­deš môcť opäť vy­uží­vať! Na­vyše, pod­po­ríš tak ma­lých, no zato ši­kov­ných slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov.

View this post on Ins­ta­gram

We are bles­sed to work with such ama­zing fab­rics! We love them on the roll and even bet­ter when we cre­ate them into a dress. If you ever want a sam­ple or a photo of a close up ple­ase give us a call or email- look at this gor­ge­ous Se­re­nity Rose in blush 💋 [email protected] 01274 270140 www.blonde-and-wise.co.uk #blon­de­an­dwise #dres­ses #dress #fas­hion #fas­hi­onista #fas­hi­onb­log­ger #fas­hi­onable #bou­ti­ques #de­sig­ners #fas­hi­ob­log #fas­hi­ons­how #fas­hi­on­week #fas­hi­on­de­sig­ner #fas­hi­onad­dict#fab­ric #flo­ral #se­wing #ma­de­wit­hlove #ma­de­to­me­a­sure #pho­tog­raphy #work #cre­ate #ins­ta­fas­hion #cou­ture #bes­poke #ma­de­i­nen­gland

A post sha­red by Blonde And Wise (@blonde_and_wise) on

4. Re­cycle – re­cyk­luj staré/no­sené ob­le­če­nie

Nie na­darmo sa ho­vorí, že v mam­ki­nej či bab­ki­nej skrini náj­deš tie naj­väč­šie po­klady! Móda sa v sú­čas­nosti stále vra­cia, a to čo sa no­silo v osem­de­sia­tych či de­väť­de­sia­tych ro­koch, je mo­men­tálne naj­viac trendy. Často stačí náj­dené cen­nosti z po­valy len jemne ozvlášt­niť – vy­hr­núť ru­kávy, pod­ka­sať no­ha­vice, pre­pá­sať opas­kom a štý­lový vin­tage kú­sok je na svete. Ak ti však mamka s bab­kou svoje ob­le­če­nie ne­ne­chali, ne­zú­faj, pre­tože za lacný pe­niaz si do­ká­žeš za­do­vá­žiť no­sené ob­le­če­nie aj v stále viac ob­ľú­be­ných se­cond han­doch, kde sa to hemží kva­li­tou i štý­lom. Pri ná­ku­poch v nich, síce bu­deš po­tre­bo­vať dávku tr­pez­li­vosti, no tá však ruže pri­náša!

Tak, a te­raz už vieš ako na to! Ver mi, že ak čo i len pri­čuch­neš k týmto šty­rom pra­vid­lám, nie­len že bu­deš mať na­ozaj pl­no­hod­notný šat­ník vy­s­kla­daný z kva­lit­ných kús­kov, ale aj opráv­nene dobrý po­cit, že našu pla­nétu ne­za­ťa­žu­ješ zby­točne viac.

Komentáre