Pred dvomi rokmi sa do­zve­dela správu, ktorá sa stala vý­znam­ným míľ­ni­kom v jej ži­vote a navždy sa za­píše do jej knihy ži­vota ako jedna z naj­ťaž­ších etáp. Roz­hodla sa zvlád­nuť ju sta­točne, ne­stra­tiť úsmev na svo­jich pe­rách i keď ve­dela, že táto cesta bude plná pre­ká­žok. Ivanka Da­ni­šová sa roz­hodla bo­jo­vať za svoju ná­dej žiť pl­no­hod­notný ži­vot, ktorý môže mať len po pod­stú­pení ži­vo­tne dô­le­ži­tých kra­ni­ofa­ciál­nych ope­rá­cií v USA. 

Po smrti jej mi­lo­va­ných ro­di­čov sa roz­hodla za­lo­žiť je­di­nečnú kam­paň svojho druhu v Európe – Rain­bow for Ivanka, za úče­lom ší­re­nia po­ve­do­mia a os­vety o mi­mo­riadne oje­di­ne­lej a zá­važ­nej diag­nózy Gol­den­har syn­dróm.

Jej naj­väč­ším snom pri za­lo­žení tejto kam­pane bolo spo­jiť všet­kých ľudí, aby v sebe na­šli od­vahu a pre­dov­šet­kým ochotu po­má­hať dru­hým, ktorí prišli na svet s o čosi ťaž­ším ba­tôž­te­kom. Aj vďaka tomu sa myš­lienka kam­pane roz­ší­rila do ce­lého sveta cez Slo­ven­skú re­pub­liku, Českú re­pub­liku, Ne­mecko, Poľ­sko, Chor­vát­sko, Rusko, USA, UK, Ja­pon­sko, Me­xiko a ďal­šie.

zdroj: ar­chív Ivana Da­ni­šová

Tento pro­jekt sa ne­sie pod náz­vom: Buďme sú­čas­ťou Ivan­ki­nej dúhy – svet bude krás­nejší a pes­trejší. Byť sú­čas­ťou dúhy je jed­no­du­ché aj vďaka krás­nemu ná­ramku, ktorý je vy­jad­re­ním po­sols­tva Rain­bow for Ivanka. Ná­ra­mok Dúha pre Ivanku je vy­ro­bený v sé­rii 6 dú­ho­vých fa­rieb, na kto­rom je na­črt­nutá sym­bo­lika Ivan­ki­nej dúhy vo forme prí­behu na ruke.

Ná­ra­mok sym­bo­licky po­u­ka­zuje na to, že kra­ni­ofa­ciálna diag­nóza sa týka de­ti­čiek a mla­dých ľudí z ce­lého sveta a dúha tieto de­tičky spája nech sa na­chá­dzajú na ho­cik­to­rom kon­ti­nente. Je sym­bo­li­kou toho, že ná­dej exis­tuje a za svoj sen sa oplatí bo­jo­vať. Kú­piť ná­ra­mok si mô­žeš tu.

V na­sle­du­jú­com vi­deu ti Ivanka sama po­vie, ako jej do­ká­žeš po­môcť práve ty.

S Ivan­kou sme na ro­bili aj roz­ho­vor, ktorý si mô­žeš pre­čí­tať tu.

V sep­tem­bri ab­sol­vo­vala po­slednú ope­rá­ciu, av­šak po­tom ju ča­kali vážne kom­pli­ká­cie, ktoré sa stá­vajú len v 5 % prí­pa­dov. Ivanku teda čaká ešte jedna ope­rá­cia v Ja­pon­sku, ktorá je veľmi ná­ročná a vy­ža­duje si me­sačný po­byt na kli­nike. Od­had ná­kla­dov spo­je­ných s ope­rá­ciou pred­sta­vuje až 50-ti­síc eur, preto po­tre­buje po­moc. Všetky mož­nosti platby náj­deš vo vi­deu vyš­šie.

zdroj: ar­chív Ivanka Da­ni­šová

Komentáre