Pred dvomi rokmi sa do­zve­dela správu, ktorá sa stala vý­znam­ným míľ­ni­kom v jej ži­vote a navždy sa za­píše do jej knihy ži­vota ako jedna z naj­ťaž­ších etáp, ktorú sa roz­hodla zvlád­nuť sta­točne, ne­stra­tiť úsmev na svo­jich pe­rách i keď ve­dela, že táto cesta bude plná pre­ká­žok. Ivanka Da­ni­šová sa roz­hodla bo­jo­vať za svoju ná­dej žiť pl­no­hod­notný ži­vot, ktorý môže mať len po pod­stú­pení ži­votne dô­le­ži­tých kra­ni­ofa­ciál­nych ope­rá­cií v USA. 

Bolo ťažké sa pý­tať. Nie­kedy stačí len po­čú­vať. Pre mňa je tento roz­ho­vor nie­len zdro­jom in­špi­rá­cie, ale aj od­hod­la­nia a ná­deje v kraj­šie zaj­trajšky. Ve­rím, že tento roz­ho­vor bude pre Vás tak prí­nosný a silný, ako pre mňa. Dámy, Ivanka Da­ni­šová!

Čo je kraj­šie ako uro­biť ra­dosť ma­lému diev­čatku z USA , ktorú čaká ná­ročná ope­rá­cia kon­com týždňa ❤️❤️ Priala si cez mojho pána pro­fe­sora , aby má mohla vi­dieť pred ope­rá­ciu , ob­jať má – ale bo­hu­žiaľ to nie je možné …z mo­jej strany – delí nás oceán 😔 Jej ďal­šie pria­nie bolo po­slať as­poň fotku so sym­bo­lom kam­pane z kto­rej ide láska , úsmev že raz aj ona príde do veľ­kého fi­nále ako ja ….. ktoré má čaká ✌️✌️ Moje myš­lienky sú s te­bou mi­lá­čik môj 🌈🌈🌈😊😊😊 a ja ve­rím že raz sa spolu stret­neme vo Vlaku úsmevu 🌈✌️🌈 Nie­kedy sú slova ne­pos­ta­ču­júce, pre­tože zvlád­nuť tak ná­ročný kra­ni­ofa­cialny boj kto­rým pre­chá­dzame my 🌈🌈Rain­bow deti 🌈🌈 mladi ľu­dia , je nad­lud­ske sily ..ale my sme vý­ni­močne deti , mladi ľu­dia a preto stále v mo­jom srdci hra pie­seň ♥️keby som bola prin­cezná ARA­BELA❤️ 👸👸#smile #fo­ryou #time #gol­den­har­syn­drome #le­uke­mia #bra­ces #car­diac #rain­bo­wfo­ri­vanka

A post sha­red by Ivanka Da­ni­šová (@ikinka7) on

Ne­viem si ani pred­sta­viť, aké musí byť ná­ročné zhá­ňať pe­niaze na liečbu, ope­rá­cie. Je ťažké sa ťa pý­tať otázky, mám veľký re­špekt. Skús mi však niečo po­roz­prá­vať ty. Kde be­rieš tú silu a od­hod­la­nie?

Môj naj­väčší hnací mo­tor popri všet­kom, čo ma stretlo po­čas tohto boja, bola myš­lienka a sľub, ktorý som ve­no­vala svo­jim ro­di­čom a ten do­dr­žím: nad hro­bom svo­jich mi­lu­jú­cich ro­di­čov ( o kto­rých som navždy prišla pred 3 rokmi ) som vy­slo­vila, že sa ni­kdy ne­vzdám a bu­dem bo­jo­vať zo všet­kých síl, aby som aj ja ako kra­ni­ofa­ciálne dieťa a mladý člo­vek s mi­mo­riadne zá­važ­nou diag­nó­zou Gol­den­ha­rov syn­dróm (ne­vy­vi­nu­tie kra­nio le­beč­ných kostí ), do­stala šancu na ži­vot s kra­nio le­beč­nými kos­ťami, ktoré sú pre ži­vot kaž­dého z nás veľmi dô­le­žité.

Takže tvoja zried­kavá cho­roba po­zna­čila tvoju tvár i dušu. Chá­pem, že vtedy pod­pora od ro­diny a pria­te­ľov je to naj­lep­šie, čo máš a čo ťa že­nie do­predu.

Svo­jim ro­di­čom bu­dem do konca svojho ži­vota navždy vďačná za to, čo všetko pre mňa uro­bili, ako ma na­učili ne­báť sa a ísť si za svo­jimi snami i keď ve­deli že každý je­den môj úspech bol vy­dretý s omnoho väč­šou ná­ma­hou ako u os­tat­ných zdra­vých ľudí. Vďaka mo­jim ro­di­čom som dnes tá Ivka, ktorá sa ni­kdy ne­vzdáva a ide si za svo­jimi snami s pl­nými dúš­kami ener­gie. Prvé dni, keď som ve­dela s akou diag­nó­zou mám do­či­ne­nia boli veľmi ná­ročné, pre­tože mala som veľa otá­zok a od­po­veď žiadna. Sa­moz­rejme, že prvé dni pre­vlá­dala otázka PREČO PRÁVE JA, ale po­cho­pila som s od­stu­pom času, že na túto otázku ni­kdy ne­náj­dem od­po­veď.

 

Máš se­ba­ve­do­mie a sny, ktoré by ti mnohí mohli zá­vi­dieť. Viem, že si za­lo­žila je­di­nečnú kam­paň svojho druhu v Európe.

Áno, „Rain­bow for Ivanka“, cez ktorú sa šíri os­veta o kra­ni­ofa­ciál­nej diag­nóze – mi­mo­riadne oje­di­ne­lej a váž­nej diag­nóze GS, ktorú spre­vá­dza ne­vy­vi­nu­tie kra­ni­ofa­ciál­nych le­beč­ných kosti (kostná štruk­túra lebky) a mäk­kých tka­nív vrá­tane za­sia­hnu­tia slu­cho­vého apa­rátu, oč­ného, vnú­tor­ných or­gá­nov (srdce, pľúca), chrb­ticu a spô­so­buje aj on­ko­lo­gické ocho­re­nia. Nie­kedy má člo­vek to ,“šťas­tie“ v ži­vote ako ja a do vienka sa mu do­stane GS vrámci kom­bi­ná­cie ne­vy­vi­nu­tých tvá­rovo le­beč­ných kostí. Je to kam­paň, ktorú mi­lu­jem ce­lým svo­jim srd­com, pre­tože cez ňu som po­cho­pila, že keď osud za­siahne nie­kedy veľmi kruto, ni­kdy sa ne­možno vzdá­vať.

❤Moje srdce plesá ra­dos­ťou , že popri všet­kom som sa stala sú­čas­ťou krás­neho pro­jektu s vy­jad­re­ním duše 🇸🇰slo­ven­ského ,,rain­bow mla­dého diev­čaťa,, kto­rého sen byť zdravá je možna in­špi­rá­ciou pre tých, ktorí ne­vi­dia kde je sku­točná hod­nota ži­vota. 👌Tento pro­jekt má v sebe srdce a dušu , pre­tože na jed­nej strane jeho cie­ľom je úspešne zvlád­nuť kra­ni­ofa­cialnu ope­rá­ciu a na dru­hej strane je ukáž­kou pre­nád­her­nej slo­ven­skej party – vaj­nor­skej , kto­rej krása sa stane ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou pre­zen­tá­cie slo­ven­ského,, rain­bow child,, na USA kli­nike🙏 a bude akýmsi hna­cím mo­to­rom pre všetky rain­bow deti bo­ju­júce za svoju ná­dej. 💋💋Celý tento nád­herný pro­jekt je pod tak­tov­kou Zuzky Se­na­si­ovej, Kate Eli­za­beth Chab­re­cek, Lu­bo­mira Saba, kto­rým zo srdca ďa­ku­jem za ich ne­sku­točnú ochotu, lás­ka­vosť po­su­núť moju ná­dej o kú­sok ďa­lej.#hope #zu­za­na­se­na­si­ova #usa #cam­paign #rain­bo­wfo­ri­vanka#lszp­ho­tog­raphy#kroj #slo­ven­ská­parta

A post sha­red by Ivanka Da­ni­šová (@ikinka7) on

Aké vý­sledky teda tvoja kam­paň do­siahla?

Ni­kdy by som ne­ve­rila , že vďaka mo­jej hú­žev­na­tosti a tr­pez­li­vosti, snahe ší­riť os­vetu ďa­lej, aby každé kra­ni­ofa­ciálne dieťa do­stalo ná­dej na pl­no­hod­notný ži­vot, sa moja kam­paň – jej po­sols­tvo do­stane do ce­lého sveta – USA, Číny, Ja­pon­ska, Chile, Me­xika, Poľ­ska, Ne­mecka, Chor­vát­ska, Čes­kej re­pub­liky, Ruska, UK , a ďal­ších a že budú o mne pí­sať sve­tové mé­dia – DAI­LY­MAIL, HUFF­POST, LNN, BBC či mnohé ďal­šie.

Pre mňa bola česť uro­biť roz­ho­vor pre každé mé­dium, ktoré sa roz­hodli so mnou ší­riť os­vetu o tejto diag­nóze, pre­tože týmto pre­ja­vili, že my mladí ľu­dia s kra­ni­ofa­ciál­nou diag­nó­zou, si tiež za­slú­žime za­žiť 1x v ži­vote, aký je to deň bez bo­lestí.

 

Av­šak vraj na Slo­ven­sku sa ti toľko pod­pory ne­dos­táva.

Bo­hu­žiaľ, na území Slo­ven­skej re­pub­liky sa akosi ne­našli fi­nančné mož­nosti vy­bu­do­vať kra­ni­ofa­ciálnu kli­niku s ta­kouto špe­cia­li­zá­ciou a veľ­kého te­amu kra­ni­ofa­ciál­nych chi­rur­gov a ani vrámci Európy sa ne­našlo stre­disko, ktoré by ve­delo rie­šiť takto kom­pli­ko­vaný kra­ni­ofa­ciálny stav s ďal­šími zá­važ­nými diag­nó­zami. V mo­jom prí­pade je­diná šanca na zá­chranu a vý­razné zlep­še­nie ži­vota po funkč­nej stránke a po kra­ni­ofa­ciál­nej stránke bola USA , kde sú špič­kové kra­ni­ofa­ciálne kli­niky s mul­ti­dis­cip­li­nár­nym te­a­mom kra­ni­ofa­cial­nych chi­rur­gov s ob­rov­skými skú­se­nos­ťami, ako po­môcť nám dú­ho­vým de­ťom. Je to ako jedna veľká ro­dina, kde všetci s touto diag­nó­zou bo­ju­jeme o to je­diné, vy­hrať kra­ni­ofa­ciálny boj.

 

V čom ťa tvoja vzácna cho­roba ob­me­dzuje?

Každý je­den deň je pre mňa aj ná­ročný nie­len po zdra­vot­nej stránke, ale mu­sím zvlá­dať pra­covný ži­vot, a po práci sa ve­no­vať všet­kým mi­mop­ra­cov­ným ak­ti­vi­tám, ktoré sú­vi­sia aj s mo­jou krás­nou kam­pa­ňou. Vďaka moje krás­nej kam­pani som mala mož­nosť spoz­nať veľa mi­lých a úžas­ných ľudí, ktorí boli ochotní sa stať sú­čas­ťou mo­jej kam­pane na moju pod­poru po­čas ná­roč­ného kra­ni­ofa­ciál­neho boja.

❤️☝️🌬PLE­ASE SHARE and HELP 🏳️‍🌈 https://www.go­fundme.com/Iv­ka­Da­ni­sova ♥️I­vanka ne­eds to un­dergo last cra­ni­ofa­cial sur­gery – 3 NO­VEM­BER 2017 in CHI­CAGO The costs of the po­sto­pe­ra­tive cra­ni­ofa­cial re­con­va­les­cen­tion, flights , expen­sive drugs, sup­port for car­diac tre­at­ment ho­we­ver re­a­ches an un­be­lie­vable amount of 40000 USD . ☝️She has only 3 WE­EKS for her hope – live full fled­ged life , but do­esn’t give up. Ivanka is one of trip­lets and was born with the Gol­den­har syn­drome. The Gol­den­har syn­drome is an ex­tre­mely rare diag­no­sis – he­mi­fa­cial mic­ro­so­mia. She un­der­went se­ve­ral se­ri­ous he­art sur­ge­ries and is figh­ting with se­ri­ous le­uke­mia for the third time af­ter the de­ath of her pa­rents. 🍀Let’s not be in­dif­fe­rent, don’t let Ivanka’s vo­ice be si­len­ced. Let’s hear her plea for a new LIFE. 🍀❤️Let’s be part of Ivanka’s rain­bow – the world will be more be­au­ti­ful and co­lour­ful. To be part of the rain­bow is sim­ple. 👌All you need to do is to make 🤳a sel­fie (a photo of your face) with one half of your face co­ve­red up so that the mis­sion of this mes­sage is clear and inc­re­a­ses the awa­re­ness of this diag­no­sis th­rough the FB ne­twork or to use the hash­tag #rain­bo­wfo­ri­vanka and pub­lish it on one of the so­cial ne­tworks. You can send an ar­bit­rary amount of mo­ney to sup­port Ivanka’s fight thanks👉GO FUND ME👈 I am happy that part of my cam­paign is 👗fas­hion de­sig­ner Jana Piš­te­jová, 📷ama­zing pho­tog­rap­her Petra Fi­cová ( make Up – Soňa Ku­be­ni­kova ) and 😊be­au­ti­ful per­son Bar­bara Kaut­ma­nova with her ama­zing daugh­ter Ro­zá­ria – her col­lec­tion Ego by Roza is ref­lec­ted aut­hors world cap­tu­red in lu­xury silk of Ita­lian ma­nu­fac­ture and one of her lu­xury silk be­came part of my pro­ject for sup­port of cra­ni­ofa­cial chil­drens – MUSE – where is de­sig­ned face with sym­bol for hope – live the full fled­ged life – for spread the hope cra­ni­ofa­cial chil­drens – gol­den­har syn­drome♥️❤️#help #share #my #story #cam­paign #for #hope #rain­bo­wfo­ri­vanka #make #sel­fie #au­tumn #hope for last #cra­ni­ofa­cial #sur­gery #silk #face #gol­den­har­syn­drome #sur­gery – #no­vem­ber #ame­rica #go­fundme @pis­tejka @pet­ka­ficka @ego­by­roza #cra­ni­ofa­cia­lac­cep­tan­ce­month

A post sha­red by Ivanka Da­ni­šová (@ikinka7) on

Vieš nie­koľko ja­zy­kov, ces­tu­ješ, štu­du­ješ, si veľmi vzde­laná. Ako to všetko stí­haš?

Ja­zyky ma ba­vili od­ma­lička, boli mo­jou váš­ňou a ni­kdy by som ne­ve­rila, že svoje ve­do­mosti vy­uži­jem na svoj kra­ni­ofa­ciálny boj v USA. Cu­dzie ja­zyky sú veľmi dô­le­žité pre ži­vot v za­hra­ničí, aby sme ve­deli po­su­núť svoje sny ďa­lej. Na tvoju otázku ako to všetko stí­ham – vy­štu­do­vať, ma­na­žo­vať kam­paň, ces­to­vať, pra­co­vať, zvlá­dať ná­ročné ope­rá­cie, chemo a ďal­šie – sa dá od­po­ve­dať iba jed­no­du­cho – pre­tože každé jedno ráno keď vsta­neme, každý
je­den z nás do­stane šancu zme­niť, uro­biť niečo aby sa náš sen spl­nil. A môj sen je po­ze­rať sa tento svet bez bo­lestí, vy­hrať naj­ťaž­šie skúšky ži­vota, na­pre­do­vať za svo­jimi ďal­šími cieľmi a to bez dávky opti­mizmu, ener­gie, se­ba­zap­re­nia, nejde. Ne­mám čas sa ľu­to­vať, na­rie­kať a pý­tať sa prečo práve ja.

Av­šak ja som vďačná za každý je­den deň, ne­sťa­žu­jem sa , pre­tože viem, že na­rie­ka­nie mi ne­po­môže. Ale mám ten dar v sebe no­siť veľa po­zi­tív­nej ener­gie, aby som každú jednu pre­kážku v ži­vote, ktorá sa mi po­staví do ži­vota zdo­lala a pri­tom vy­ča­rila úsmev ďal­ším ľu­ďom.

 

Stretla si sa s nie­čím ne­ga­tív­nym, o čo by si sa s nami chcela po­de­liť, možno aj preto, aby si ľu­dia vstú­pili do sve­do­mia?

Asi naj­viac zo všet­kého, čo ma vie ra­niť, je zá­visť, po­smie­va­nie sa a urážky. Cez celý tento ná­ročný boj pre­chá­dzam aj skúš­kou ako zvlá­dať uráž­livé ko­men­táre ľudí na moju diag­nózu, ne­po­cho­pe­nie o akú diag­nózu ide, a v ne­po­sled­nom rade je to ab­so­lútne ne­odô­vod­nená zá­visť.

Na­učila som sa to ne­jako pre­kus­núť, ne­vší­mať si to, pre­tože keď ta­kíto ľu­dia si nájdu čas ako ro­biť dru­hým ľu­dom zle, tak pre mňa sú to ľu­dia , kto­rých ľu­tu­jem, pre­tože ne­po­cho­pili pod­statu ži­vota. Ja ho­vo­rím stále to isté, mne nie je čo zá­vi­dieť a bo­lesti kto­rými pre­chá­dzam a pre­šla som si, a všetky ná­ročné 20 ho­di­nové kra­ni­ofa­ciálne ope­rá­cie, ktoré boli naj­ťaž­šou skúš­kou pre mňa, ne­pra­jem ani naj­hor­šiemu ne­pria­te­ľovi.

Dnes s Mimi le­tíme po 5 týžd­ňoch v USA do­mov 😊😊😊😊🙏 o 16:25 USA time . 🌇🛫🛫🛫 Včera sme pre­brali na kli­nike veľmi dô­le­žité roz­hod­nu­tie – sta­no­visko pro­fe­so­rov ohľadne mojho kra­ni­ofa­cial­neho stavu ……🙏😇 pred kto­rým som mala už pár dni ob­rov­ský re­špekt ………Z kli­niky som od­chá­dzala na jed­nej strane veľmi šťastná , pre­toze som pre­žila ďal­šiu na­rocnu kra­ni­ofa­cialnu ope­rá­ciu ale na dru­hej strane od­chá­dzam z Chi­caga s po­ci­tom , že sa vrá­tim pre­tože i 💋💋💋keď veľmi by sme chceli nie­kedy aby sa sny na­pl­nili do bodky , bo­hu­žiaľ 😕nie­kedy to mame na­pí­sané asi vo­pred v osude , že tá cesta bude ešte trosku dl­h­šia , ale s ná­de­jou že raz bude všetko ako má byt ☝️☝️a to je pre mna v tejto chvíli to naj­dô­le­ži­tej­šie ……… Chi­cago je a navždy bude pre mna a Mimi ako nas druh do­mov , pre­tože dalo mi nie­len 🙏ná­dej na kra­ni­ofa­cialnu zá­chranu ale spoz­nala som tých na­jú­žas­nej­ších ľudí na svete s ob­rov­skou cha­riz­mou , ktori navždy budú mat v mo­jom srdci oso­bitne miesto a sú mo­jim veľ­kým vzo­rom , in­špi­rá­ciou . Ďa­ku­jem za vče­rajší ne­opí­sa­teľný naj­väčší zá­ži­tok v mo­jom ži­vote , ktorý bude pre mna tzv sym­bo­lom že sny sa na­ozaj pl­nia i v tom naj­taj­nej­šom sne …..Ob­rov­ský zá­ži­tok , ener­gia , ja som tak ne­smierne vďačná ❤️s Mimi ❤️ že ži­vot mi dal mož­nosť spoz­nať Ja­ninku a Maja. Ďa­ku­jeme z ce­lého srdca ❤️❤️❤️#nhl #nhl­b­lack­ha­wks #chi­ca­gob­lack­ha­wks #chi­cago #happy #to­day#fly home❤️❤️#by #usa #usa🇺🇸💖 @kve­tinka33 #cra­ni­ofa­cial #fight #rain­bo­wfo­ri­vanka #le­uke­mia #fight #gol­den­har­syn­drome

A post sha­red by Ivanka Da­ni­šová (@ikinka7) on

Pre­čí­tala som si o tebe, že si vy­štu­do­vaná práv­nička.

Áno, vy­štu­do­vala som práv­nickú fa­kultu a keďže ma to na­pĺňalo a ba­vilo, roz­hodla som sa uro­biť si do­kto­rát práv na čer­vený dip­lom. Nič nie je ne­možné, po­kiaľ máte silné od­hod­la­nie, sen a mo­ti­vá­ciu. A za toto som ja naj­viac vďačná v ži­vote. Úsmev je pre mňa to najk­raj­šie, čo môžu ľu­dia dru­hému da­ro­vať, pre­tože nám to pre­svetlí deň a robí aj tie malé oka­mihy nie­čím je­di­neč­ným.

 

Čo by si chcela na zá­ver od­ká­zať tým, čo si tento roz­ho­vor pre­čí­tajú?

Bola by som veľmi šťastná, ak aj na Slo­ven­sku by sme sa na­učili ak­cep­to­vať, re­špek­to­vať ľudí, ktorí prišli na tento svet s oveľa ťaž­ším ba­tôž­te­kom. Mali k nim úctu, po­núkli po­mocnú ruku. V USA je oproti nám v tomto ďa­leko do­predu a nás, „rain­bow deti“, tam spo­loč­nosť vníma ako se­be­rov­ných ľudí, ktorí sú pre mno­hých ame­ric­kých ľudi ob­rov­skou vý­zvou ako sa v ži­vote ne­vzdá­vať . Ro­di­čia učia zdravé deti, že aj kra­ni­ofa­ciálne deti pat­ria do ko­lek­tívu. V USA vznikla krásna myš­lienka v po­dobe bá­bik s pos­ti­hnu­tím, aby si deti uve­do­mili, že aj
kra­ni­ofa­ciálne deti sú deti so svo­jimi snami a na roz­diel od zdra­vých detí ich čaká dlhá ná­ročná cesta ope­rá­cií.

Jed­no­du­cho po­má­hať dru­hým, vá­žiť si všetko čo máme a sní­vať a bo­jo­vať aj cez pre­kážky.

Ak mas sen chod si za ním , pre­tože on za te­bou ne­príde ……čas letí , av­šak ne­za­bú­dajme že my sme pi­lotmi na­šich ži­vo­tov 😊 😕Ni­kdy ne­vieme do­kedy mame do­zi­cene tu trá­viť čas s tými kto­rých lu­bime a preto i keď nám je ťažko a nie je všetko OK ako má byt , mys­lime na úsmev dru­hých 🍀🍀🍀🍀🍀 Dnesny ve­čer sa zá­pise do mo­jej pa­mäti navždy – mat mi­lo­vane Chi­cago ,,akoby na dlani ,,po­čas via­noč­nej ma­gic­kej noci – bolo pre mna niečo dych vy­rá­ža­júce ……..💋Chi­cago , ktoré mi dalo a dáva tak veľa ….a zá­ro­veň miesto kde sa pre­tí­najú ra­dostne oka­mihy s oka­mihmi bo­lesti , trá­pe­nia ……. Dnešný po­hľad na ve­cerne Chi­cago – bol Oka­mih ☝️🙏na ktorý sa ne­za­búda a zá­ro­veň bola to pre mna ne­ko­nečna chvíľa da­ro­va­nia ob­rov­ského prí­levu ener­giu a mož­nosť vy­slo­viť pria­nie 📝👏🙏🙏na pon­de­lok – pre­tože v pon­de­lok si pre­be­riem dô­le­žité vý­sledky CT …… 😊Tá chvíľa bola taká ma­gická , ne­opí­sa­teľná , pred­sta­vo­vala som si aké by to bolo krásne keby tam boli s nami naši mi­lo­vaní ro­di­čia ….a aby boli so mnou v pon­de­lok ….🍀💋❤️💋.môj ocino mi­lo­val ta­kéto po­hľady čo pri­po­mí­nali po­hľad na mesto pri vzlete -pri­stá­vaní lie­tadla v noci ….som vďačná za to , že toto mám po tebe ocino ❤️❤️#ama­zing #night #chi­cago #dif­fi­cult #de­ci­sion #energy #for #next­week #rain­bo­wfo­ri­vanka

A post sha­red by Ivanka Da­ni­šová (@ikinka7) on

Ďa­ku­jem za roz­ho­vor.

 

Ivanke chýba ešte 37 000 USD na dô­le­žit ope­rá­ciu. Ak tú­žite Ivanke po­môcť v jej ne­ľah­kej si­tu­ácií, mô­žete to spra­viť touto ces­tou:

Stačí za­slať dar­cov­skú SMS na číslo 800 v sieti všet­kých mo­bil­ných ope­rá­to­rov v hod­note 4 eurá, kde celý vý­nos ide do zbierky. Do textu SMS je po­trebné na­pí­sať GOLD, aby bolo možné SMS iden­ti­fi­ko­vať.

Pris­pieť mô­žete aj po­sla­ním/vlo­že­ním ľu­bo­voľ­ného prís­pevku na oso­bitný ban­kový účet zbierky, do po­známky treba na­pí­sať text „GOLD“:
IBAN     SK61 0900 0000 0002 2220 0200
SWIFT   GIBA SK BX
VS        13640

České číslo účtu: NA­DACNI FOND PINK BUBBLE, CSOB BANK, Ka­me­nicka 599/26, Pra­gue 7, Czech Re­pub­lic
IBAN CZ91 0300 0000 0002 6724 6448
BIC (SWIFT) CE­KOCZPP
Oba účty sú zria­dené do­normi ako je Ho­dina de­ťom a Pink Bubble.

Komentáre