Ne­po­známe sa. Teda as­poň ne­viem, že si môj bu­dúci man­žel. Chcela by som ti však niečo po­ve­dať. Res­pek­tíve na­pí­sať. Ho­vorí sa, že je jedno koľko máš ro­kov, keď sa za­mi­lu­ješ, znova máš 17. Ve­rím, že to bude i v na­šom prí­pade, keď sa spo­známe. Drahý bu­dúci man­žel, rada by som ti te­raz na­sľu­bo­vala i to ne­možné a nád­herné, ale obi­dvaja vieme, že o nie­len o tom je ži­vot. 

Mám svoje chyby. Och, a mám ich veľa, keby si ná­ho­dou ne­ve­del. Viem byť riadne ne­tr­pez­livá, ob­čas riadne le­nivá, ino­kedy po­tre­bu­jem byť sama celý deň alebo mám ná­ladu pod psa a vtedy je pre mňa naj­lep­šie pre­chá­dzať sa do hl­bo­kej noci a opäť po­cho­piť to, že ži­vot je na­ozaj krásny nech sa deje čo­koľ­vek. Drahý môj bu­dúci man­žel, viem veľmi dobre prok­ras­ti­no­vať a mám svo­jich ob­ľú­be­ných her­cov, kto­rých jed­no­du­cho mi­lu­jem. Tak­tiež ne­po­hr­d­nem dob­rou čo­ko­lá­dou a vtip­nou roz­práv­kou, čiže sa kľudne mô­žeš pri­dať.

Ne­po­hr­d­nem tvo­jou spo­loč­nos­ťou ani v zá­bav­nom parku, kde sa vrá­time do det­ských čias. Uzná­vam, ob­čas mám pu­ber­tálne stavy, ale ver mi, že jed­ného dňa chcem mať krásnu a veľkú ro­dinu a na­ozaj ti mô­žem sľú­biť, že bu­dem dob­rou mat­kou. Teda mi­ni­málne sa o to bu­dem sna­žiť!

Ne­na­štvem sa ani keď mi do­ne­sieš kvety a vô­bec mi ne­bude va­diť, keď po­tom pôj­deme do Me­káča. Poďme na hory alebo do ne­ja­kého sta­rého mesta, ja som spon­tánny typ! Ak bu­deš „ten pravý“, ver, že to bu­dem hneď ve­dieť a že ne­bu­dem mať prob­lém s tým, že sa za teba vy­dám vo veku, kedy si iní bu­dujú ka­ri­éru.

Môj drahý bu­dúci man­žel, na to, aby sme sa do seba za­mi­lo­vali a ve­deli si pred­sta­viť spo­ločnú  bu­dúc­nosť, mu­síme ešte niečo za­žiť. Ale sami. S inými ľuďmi, na iných mies­tach a ovplyv­není inými ná­zormi. Ale to je v po­riadku. Po­tre­bu­jeme to.

Áno, som tro­chu ide­a­lista, ale prečo by som mala vi­dieť svet len ne­ga­tívne a šedo? No mu­síš mi od­pus­tiť, že viem byť aj riadne sar­kas­tická, mám naj­lep­ších ka­mo­šov a že ob­čas viem aj dobre na­dá­vať.

Ne­sľu­bu­jem ti, že sa ne­po­há­dame. No mô­žem ti sľú­biť, že sa bu­dem sna­žiť zo všet­kých síl nájsť spo­ločné rie­še­nie. Mys­lím si, že som do­sta­točne em­pa­tická nato, aby som ve­dela, kedy mám byť ti­cho, len ťa ob­jať a po­dať ti po­mocnú ruku.

Môj drahý bu­dúci man­žel, viem, že bu­deš skve­lým, dob­ro­sr­deč­ným, mi­lým mu­žom a dob­rým ot­com! Jed­ného dňa.

Komentáre