Ne­do­káže za­bud­núť na svoju ex a dáva ti to pat­rične na­javo. Nechce s te­bou ran­diť a ne­us­tále o nej roz­práva. Kvôli to­muto by si si s ním ne­mala za­čí­nať. Buď sa o tom s ním po­roz­prá­vaš, alebo ten vzťah jed­no­du­cho ukonči.

Aj na­priek tomu, že to bude pre teba ne­smierne ná­ročné, po­kús sa v ňom zbu­diť zá­u­jem. Ot­vo­rene sa s ním po­roz­prá­vaj o va­šich prob­lé­moch. Možno máš zmie­šané po­city, vďaka čomu je všetko oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie. Čím skôr sa o týchto po­ci­toch po­roz­prá­vaš so svo­jím par­tne­rom, tým lep­šie.

Po­kiaľ sa tvoj par­tner ne­us­tále vra­cia do mi­nu­losti a spo­mína na svoju ex, nie je pri­pra­vený na nový vzťah. Preto skús pre­hod­no­tiť vaše spo­ločné chvíle a po­roz­mýš­ľaj, či je správne si s ním niečo vô­bec za­čať. Podľa týchto de­via­tich prí­zna­kov to zis­tíš:

O svo­jej bý­valke roz­práva len ne­ga­tívne

Ne­musí na svoju ex mať len pekné spo­mienky. Na­priek tomu sa však od nej ne­do­káže odo­sob­niť a stále do prí­tom­nosti ple­tie svoju a jej mi­nu­losť. Spo­mína na ňu síce ne­ga­tívne – na­prí­klad ti roz­práva o tom, ako mu­seli bý­vať od­de­lene alebo sa ne­us­tále há­dali. Po­kiaľ to však robí pra­vi­delne, tak­mer každý deň, v hlave by sa ti mala rozs­vie­tiť čer­vená kon­trolka. Ak ju stále ne­ná­vidí, skús sa ho opý­tať, čo ho ešte k nej viaže, keď je te­raz s te­bou. V opač­nom prí­pade bude túto ne­ná­visť cí­tiť stále.

zdroj: unsp­lash.com

Stále ju sle­duje na so­ciál­nych sie­ťach

Je nor­málne, ak si raz za čas po­zrieš pro­fil svojho ex na Fa­ce­bo­oku. No po­kiaľ tvoj par­tner sle­duje svoju bý­valú vkuse, môže to byť zna­kom toho, že je ešte stále k nej pri­pú­taný. Číta si jej sta­tusy, laj­kuje jej fotky či všetko ko­men­tuje. Alebo robí niečo iné, čo vy­zerá, že jej je ešte stále za­via­zaný. Môže to zna­me­nať, že tvoj par­tner nie je ešte pri­pra­vený na ran­de­nie. Po­kiaľ sa však ne­do­káže sto­tož­niť so svo­jou mi­nu­los­ťou a po­su­núť sa ďa­lej, mal by ti o tom dať ve­dieť.

Po­ne­cháva si na ňu spo­mienky

Po­kiaľ máte všade roz­miest­nené kra­bice s ve­cami jeho ex, je na­čase sa ho opý­tať, či ju ešte stále mi­luje alebo je ochotný sa kvôli tebe po­hnúť ďa­lej. Nie je žiad­nym ne­zvy­kom, ak si ne­cháva spo­mienky na svoju bý­valku, no po­kiaľ si ich ne­us­tále pre­zerá a roz­jíma, mala by si z tohto vzťahu cúv­nuť.

Keď na ňu spo­mína, je roz­čú­lený

Po­kiaľ ťa za­hŕňa de­tail­nými opismi ži­vota svo­jej ex a roz­čúli sa, ak sa do­zvie, že má no­vého par­tnera, je to jas­ným dô­ka­zom toho, že sa ne­do­káže po­su­núť ďa­lej. Je v po­riadku, ak po­cíti smú­tok, no ne­mal by sa až prí­liš roz­ru­šiť. Skús mu na­vr­hnúť, či by ste spo­ločne ne­nav­ští­vili te­ra­piu, aby ste sa mohli ko­nečne spo­ločne po­su­núť vpred.

zdroj: unsp­lash.com

Denno – denne o nej roz­práva

Ne­us­tále tvoj par­tner ho­vorí o svo­jej ex? Do­konca o nej mu­síš po­čú­vať každý deň? Ak je to tak, ne­máš už prečo pri ňom ostá­vať. Ospe­vuje ju do­konca viac ako teba. Akoby bola Bo­hy­ňou. Preto sa na ta­ké­hoto chlapa vy­kašli. Ešte si ne­sti­hol upra­tať vo svo­jom ži­vote a má po­cit, akoby vzťah s jeho bý­va­lou ešte stále pre­tr­vá­val.

Chce sa s ňou stále stre­tá­vať

So svo­jou bý­va­lou par­tner­kou má pria­teľ­ský vzťah a sú spolu stále v kon­takte. Na tom by ne­bolo nič zlé, no po­kiaľ sa s ňou túži stre­tá­vať pra­vi­delne a nie raz za čas, ešte stále je v jeho srdci. Ak s ňou stále te­le­fo­nuje a po­zýva ju na kávu, rozíď sa s ním. Nič ti ne­stojí za to, aby si ostá­vala v ta­komto to­xic­kom vzťahu.

Po­rov­náva ťa s ňou

Ľu­dia z mi­nu­losti nás do­kážu ovplyv­niť mno­hými spô­sobmi. Ne­mu­síš hneď pa­ni­ká­riť, ak tvoj par­tner spo­mína na svoju ex prí­le­ži­tostne a ho­vorí, ako spolu boli šťastní. Ako­náhle ťa však s ňou za­čne po­rov­ná­vať a tvrdí, že si v nie­čom hor­šia ako ona, ne­mala by si to ig­no­ro­vať. Po­vedz mu, že ti to je ne­prí­jemné a ak s tým ne­pres­tane, váš vzťah už nemá žia­den zmy­sel.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­do­káže ju vy­ma­zať zo svojho ži­vota

Nie­lenže si na ňu po­ne­chal spo­mienky v po­dobe fo­to­gra­fií, no stále má jej fotku na ob­ra­zovke po­čí­tača či te­le­fónu. Na zvo­není ma pie­seň, o kto­rej ti vra­vel, že ju spo­ločne mi­lo­vali. Skús ho po­žia­dať o to, aby ta­kéto veci jed­no­du­cho vy­ma­zal zo svojho ži­vota. Po­kiaľ to ne­do­káže, nie je ešte pri­pra­vený na nový vzťah.

Vráti sa k nej, keď je roz­ru­šený

Keď nie sme vo svo­jej koži, po­tre­bu­jeme mať pri sebe nie­koho, kto nám roz­umie a koho máme radi. Nie je teda dob­rým zna­me­ním, ak tvoj par­tner v ta­kýchto si­tu­áciách okam­žite po­beží za svo­jou bý­va­lou. Preto po­u­va­žuj, či to s ním má stále zmy­sel.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre