Za­mi­lo­vať sa ne­býva vô­bec ťažké. Nie­kedy na to stačí do­konca len je­den po­hľad. Len jedna se­kunda… Však pre­stať mi­lo­vať a po­tom za­bud­núť je tým naj­ťaž­ším v ži­vote. Hlavne, keď sa to mu­síme na­učiť z jed­ného dňa na druhý. No aj taká býva láska. Na za­čiatku krásna a na konci bo­les­tivá. Na­šťas­tie, nie každá má svoj ko­niec. Veď po­znáš je­de­náste pri­ká­za­nie?!

large-5

we­he­ar­tit.com

Len o jed­nej láske sa ho­vorí ako o tej ne­za­bud­nu­teľ­nej. A to o tej pr­vej. O tej, ktorá nás všetko ešte len učí. A možno aj práve preto je taká ča­ro­vná. Lebo ju ešte niet s čím po­rov­nať. Je proste taká, akú sme ešte ne­za­žili. Je­di­nečná. Nová. Jed­no­du­cho prvá.

Prvá láska bola taká, pri kto­rej si jed­no­du­cho cí­tila, že dnes ho mi­lu­ješ oveľa viac ako včera, ale me­nej ako zaj­tra. Proste si vtedy cí­tila, že si schopná sa do neho za­mi­lo­vať každý deň znovu a sil­nej­šie. Bol to ten čas, kedy si pr­vý­krát v ži­vote po­cho­pila, že už viac nech­ceš byť sama. Sama a bez neho. Pre­tože byť s ním a po­znať lásku je to, čo ťa robí šťast­nou.

Prvá láska je tá, pri tej kto­rej si hneď od za­čiatku pre­sved­čená, že je na celý ži­vot. To je tá, po­čas kto­rej sľu­bu­ješ lásku navždy. A to ve­ľa­krát ani ne­vieš, že ako dlho „navždy“ trvá. Proste len ve­ríš tomu, čo me­dzi vami je. Ve­ríš, že to vy­drží, pre­tože to má bu­dúc­nosť. Že spolu pre­ko­náte každú pre­kážku a nez­ľak­nete sa žiad­nych za­vre­tých dvier. Pre­tože po­čas va­šej pr­vej lásky na svete nie je ni­kto iný. Len on a ty. Len vy dvaja.

large-1

we­he­ar­tit.com

Iba po­čas tej pr­vej lásky za­čí­naš roz­umieť slo­vám za­mi­lo­va­ných pes­ni­čiek. Zrazu ti aj oni dá­vajú zmy­sel a ro­man­tické filmy pre­stá­vajú byť len gý­čom.

Len v tej pr­vej láske sa skrýva tro­chu bláz­nov­stva a veľa zve­da­vosti. Je o všet­kých tých „mo­tý­li­koch“ v bru­chu. O stra­chu z ne­poz­na­ného, no krás­neho. O všet­kých tých do­ty­koch, ktoré sú tak ne­smelé ako prvé kroky die­ťaťa. O pr­vých boz­koch, ktoré ne­majú konca. O po­hľa­doch do očí, z kto­rých na­ska­kujú zi­mom­riavky. O všet­kých tých ne­ko­neč­ných roz­lúč­kach, po­čas kto­rých si máš po­cit, že s tým člo­ve­kom ti od­chá­dza preč celý svet.

large

we­he­ar­tit.com

A presne tak má prvá láska vy­ze­rať. Má byť taká, že aj po skla­maní, ktoré často po nej pri­chá­dza, chceš znovu mi­lo­vať. Lebo táto láska ti dáva prí­sľub, že tá ďal­šia už ur­čite vy­drží. A preto ťa učí dá­vať druhú šancu. Ve­ľa­krát aj tre­tiu a štvrtú. A ty za­kaž­dým ve­ríš, že kvôli tejto láske sa to oplatí. Veď vieš, že prvá láska je tou šan­cou ve­riť. Ve­riť v kúzlo. Ve­riť v zá­zrak. Ve­riť v lásku.

A každý vie, že aj keď prvá láska skončí, tak v mno­hých na­ďa­lej trvá. Lebo žiadna iná ne­bude už prvá.

Komentáre