Ak bolo tvo­jim no­vo­roč­ným pred­sav­za­tím pra­vi­delné cvi­če­nie, tak si skús tento zvyk udr­žať. Ak strá­caš mo­ti­vá­ciu, pri­ná­šame ti 8 dô­vo­dov, prečo po­kra­čo­vať a vy­tr­vať:

 1. Naše telo má viac ako 650 sva­lov – pra­vi­delné po­sil­ňo­va­nie ve­die na­prí­klad aj k pev­nej­šiemu a lep­šiemu dr­ža­niu tela, pri­čom za­bud­nete na bo­lesti chrb­tice
 2. Ľu­dia, ktorí po­sil­ňujú majú podľa vý­sku­mov kva­lit­nejší spá­nok
 3. Po­sil­ňo­va­ním po­má­hate zni­žo­vať krvný tlak a zlý cho­les­te­rol
 4. Zdví­ha­ním zá­važí zvy­šu­jete ba­zálny me­ta­bo­liz­mus, takže spa­ľu­jete aj keď od­dy­chu­jete
 5. Po­sil­ňo­va­nie zvy­šuje pro­duk­ciu en­dor­fí­nov, čím si zlep­šu­jete ná­ladu a bo­ju­jete proti dep­re­sii
 6. Nav­štívte fit­ness cen­trum dva­krát do týžňa a mô­žete si zní­žiť tu­kové zá­soby už o 7 % (sa­moz­rejme, ne­stačí len nav­ští­viť, ale aj cvi­čiť :))
 7. Star­nu­tím člo­vek pri­chá­dza pri­ro­dzene o svaly – pra­vi­del­ným po­sil­ňo­va­ním pre­dí­dete rôz­nym prob­lé­mom v sta­robe – ako so svalmi, tak aj s kos­ťami
 8. Po­sil­ňo­va­nie po­máha re­gu­lo­vať cu­kor v krvi, čím fun­guje ako pre­ven­cia proti cuk­rovke

Ak ťa to zau­jalo, ale aj tak sa ne­vieš do­nú­tiť ísť cvi­čiť, tak vedz, že:

 • Bude tr­vať 4 týždne, kým si všim­neš zmenu ty
 • 8 týž­dňov, kým si všimnú zmenu tvoji pria­te­lia a blízky
 • a 12 týž­dňov, kým si zmenu všimne celý zby­tok sveta.
 • A zá­ro­veň je pod­statný iba je­den deň, kedy sa roz­hod­neš, že za­čneš cvi­čiť.

 

/foto: ins­ta­gram fo­re­ver21/

Komentáre