Pre nie­kto­rých slovo ces­to­va­teľ pred­sta­vuje len de­sať do­kopy na­s­kla­da­ných pís­men. Pre os­tat­ných je to forma exis­ten­cie. Tí, ktorí o ces­to­vaní za­tiaľ stále ešte iba sní­vajú, sa sna­žia po­cho­piť tých, ktorí im zo svo­jich skú­se­nosti o tom do­kola niečo ho­vo­ria. A pre tých, ktorí ces­tujú, ne­exis­tuje žiadne iné vy­svet­le­nie ako – je to má­gia.

Takže, čo je to ces­to­va­nie, ten mo­derný sen, o kto­rom sníva každý druhý z davu?

Do­voľ mi opí­sať to.

Ces­to­va­nie je spô­sob ži­vota. Je to mož­nosť spoz­nať tento svet úplne, če­liť si­tu­áciám, o kto­rých sa ti ani ne­sní­valo. Ces­to­vať zna­mená dý­chať vzduch na všet­kých tých ne­pred­sta­vi­teľ­ných a okúz­ľu­jú­cich mies­tach, ktoré ti svet po­núka. Sú to bla­žené dni strá­vené na plá­žach, noci bez spánku pod ho­lými hviez­dami či le­ze­nie po ho­rách deň čo deň. Je to to, čomu sa ot­vo­ríš a čo bu­deš chcieť ob­ja­vo­vať.

Zdroj: twenty20.com

Zdroj: twenty20.com

Ces­to­va­nie je ne­pred­ví­da­teľné. Ces­to­va­nie je pre­ko­ná­va­nie stra­chu a pre­uká­za­nie, že si ne­za­sta­vi­teľná. Bez li­mitu. Ot­vo­rená dob­ro­druž­stvu.

Ces­to­va­nie je uve­do­me­nie si sku­toč­nej veľ­kosti  Zeme. Ab­sor­bu­ješ krásy kra­jiny, ktoré ti po­môžu za­bud­núť na tvoje bez­výz­namné prob­lémy. Blú­diac po ne­zná­mych po­zem­koch, údo­liach, do­li­nách či plá­žach zís­kaš novú per­spek­tívu. Ces­to­vať zna­mená stra­tiť sa v meste a o pár ho­dín sa nájsť na nie­čom ne­zvy­čaj­nom, ne­oby­čaj­nom, na mieste ne­za­bud­nu­teľ­nom.

Zdroj: pinterest.com

Zdroj: pin­te­rest.com

Ces­to­va­nie je ne­prí­jemné. Lu­xus a veci, na ktoré si doma zvyk­nutá a be­rieš ich ako sa­moz­rej­mosť, budú zrazu preč. Či už ide o nie­koľko ho­di­novú cestu au­to­bu­som alebo lie­tad­lom, či za­vrieš oka na sta­nici, dú­fa­júc, že ju o de­sia­tej ne­zat­vo­ria, toto nie je kom­fort, na aký si zvyk­nutá.

Ces­to­va­nie rovná sa slo­boda. Ro­bíš to, čo chceš ty. Je to pauza od všet­kého, kedy si čas vy­hra­díš na seba a na svoje ces­to­va­teľ­ské sny. Je to od­po­je­nie od Wifi, od sveta, aby si žila prí­tomný oka­mih. Je to lek­cia vá­žiť si prí­tom­nosť, za­tiaľ čo od­púš­ťaš mi­nu­losť a za­bú­daš na bu­dúc­nosť.

Zdroj: twenty20.com

Zdroj: twenty20.com

Ces­to­va­nie je sti­mu­lu­júce. Vy­chut­ná­vaš si jedlá z rôz­nych kú­tov sveta, vdy­chu­ješ vône od­liš­ných ku­chýň, po­ču­ješ veľa no­vých ja­zy­kov, stre­tá­vaš sa s rôz­nymi et­ni­kami, po­ná­raš sa do no­vej kul­túry. Ne­us­tále spoz­ná­vaš nové miesta, no v mysli sa vra­ciaš i k tým, ktoré sú už v tvo­jom srdci za­pí­sané dl­h­šie.

Ces­to­va­nie zničí člo­veka, kto­rým si bola. Bude ti po­má­hať pri vy­tvá­raní toho, kým sa chceš stať. Mi­nu­losť ne­cháš ísť. Cesta je nový za­čia­tok.

Ces­to­va­nie je ako droga, vy­tvo­ríš si akoby zloz­vyk, ktorý bude ria­diť celú tvoju by­tosť. Cesta ťa okradne o mi­nu­losť, no bude chcieť ovlá­dať tvoje bu­dúce ja. Bude to ro­biť tak, že bu­deš stále cí­tiť túžbu nie­kam ísť a za­žiť niečo nové.

Zdroj: pinterest.com

Zdroj: pin­te­rest.com

Ces­to­va­nie je se­becké. Je to ko­nečne uve­do­me­nie si svo­jich vlast­ných po­trieb. Je to útek na nové miesta, ob­ja­vo­va­nie týchto miest. Sú to spon­tánne vý­lety do ne­pred­ví­da­teľ­ných des­ti­ná­cií. Je to čas, kedy ko­nečne mys­líš na seba – a to jed­ným z naj­lep­ších mož­ných spô­so­bov.

Ces­to­va­nie je za­mi­lo­va­nie sa do no­vých miest. Je to za­mi­lo­va­nie sa do osoby, ktorú si práve stre­tol. Čistý chtíč. Ces­to­va­nie je po­ze­ra­nie sa na svet mož­ností a na všetko, čo ti po­núka. Na str­hu­júce mo­menty. Ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky. Po­učné vý­lety. Je to ten stres z letu a ná­sledne ten ohro­mu­júci vý­hľad z okna lie­tadla. Je to ten po­cit, že si na vr­chole sveta. Je to uzav­re­tie no­vých ka­ma­ráts­tiev s ľuďmi z rôz­nych kra­jín. Je to ne­ko­nečne veľa srd­cer­vú­cich lú­čení.

Zdroj: twenty20.com

Zdroj: twenty20.com

Ces­to­va­nie je všetko, čím chceš, aby bolo.

Mô­žeš si vy­tvo­riť vlastné pra­vidlá toho, čomu ho­vo­ríš ži­vot, pre­tože ces­to­va­nie nemá žiadne pra­vidlá. Žiadne ča­sové li­mity. Ani dá­tum exs­pi­rá­cie. Žiadne zá­väzky. Je to akt pri­jí­ma­nia, oča­ká­va­nia a túžby ísť. Je to pri­jí­ma­nie vecí ta­kých, aké v sku­toč­nosti sú. Je to sní­va­nie a ná­sledne ži­tie… Cesta je ne­opí­sa­teľná.

Ces­to­vať zna­mená žiť.

Komentáre