Dievča, ktoré je zvyk­nuté byť sama so se­bou, ne­bude také isté, ako dievča, ktoré si pred­tým mi­lo­val. To je za­ru­čené. Bude to ten naj­ťažší orie­šok zo všet­kých a steny okolo jej duše budú po­sta­vené naj­vyš­šie ako sa dá. Pre­tože tak dlho bola sama.

Sú sú­čas­ťou jej sveta, ktorý si vy­bu­do­vala úplne sa­mos­tatne. A za­tiaľ čo sú v jed­nej časti ochra­nou, v tej dru­hej časti sú zdro­jom jej iden­tity. Sú to miesta, ktoré si vy­tvo­rila na svoj vlastný ob­raz, jej to svet, ktorý ne­patrí ni­komu inému len jej. A hoci ju chráni, drží ju v bez­pečí, je niečo čo jej chýba.

Nájsť pries­tor pre nie­koho iného bude pre ňu ťažké, bude to vý­zva.

Dievča, ktoré je zvyk­nuté byť samé, prav­de­po­dobne po­vie, že „ťa ne­pot­re­buje“, „ona si to urobí sama“ a „ne­boj sa, zvlád­nem to.“

unsp­lash.com

Do ur­či­tej miery je to pravda. Prav­de­po­dobne urobí všetko sama a vie sa o seba po­sta­rať no to ne­zna­mená, že ťa nechce. Len preto, že to vie, ne­zna­mená, že nechce, aby si ju mi­lo­val.

Len preto, že môže po ceste cho­diť sama, ne­zna­mená, že jej tvoja spo­loč­nosť ne­urobí ra­dosť.

Lenže keď príde po dl­hom čase nie­kto nový, je ťažké sa vzdať svojho sveta. Je to riadne ze­me­tra­se­nie v hlave, v ru­tine a aj v ce­lom ži­vote.

Bude po­tre­bo­vať čas, bude to chcieť dlhé úp­ravy, roz­ho­vory, hádky, kom­pro­misy, bude tam strach z nie­čoho no­vého, bude tam aj láska.

Po­tom sa opýta: „Čo bu­dem ro­biť, ak ho stra­tím?“

unsp­lash.com

No keď bu­deš mi­lo­vať dievča, ktoré je zvyk­nuté byť samé, buď pri­pra­vený zo­stať. Buď pri­pra­vený dr­žať ju za ruku, keď po­vie že sa bojí. Pro­sím, hlavne ne­choď.

Po­tom ti po­vie: „Do­ká­zala som to.“ Ale ty po­vieš: „Nie, my sme to do­ká­zali.“

Buď pri­pra­vený zbú­rať jej pevné steny, ktoré si vy­bu­do­vala. Ale buď aj pri­pra­vený dať jej toľko lásky, koľko si za­slúži.

Pre­tože keď to uro­bíš na­ozaj sku­točne z lásky, ona bude tak­tiež pri­pra­vená ni­kdy ťa ne­ne­chať ísť a dô­ve­ro­vať ti.

Komentáre